Efter att arbetet har inlämnats ska studenten delta i ett skriftligt mognadsprov. Mognadsprovets huvudsakliga funktion är att låta studenten visa sin ämnesmässiga och språkliga mognad. Sakinnehållet bedöms först av handledaren som tydligt markerar att sakinnehållet är godkänt. Granskningen omfattar även arbetes titel. Därefter bedöms språket av behörig språklärare. Efter provet får studenten vid behov feedback på sitt prov vid språkavdelningens skrivverkstad (svenska eller finska) och förutsätts därefter göra de korrigeringar som krävs.

Språket i mognadsprovet

När ditt examensarbete har blivit godkänt och presenterat skriver du ett mognadsprov, arbetets sammandrag som omfattar ca 300 - 350 ord. Mognadsprovet skrivs under övervakning och sakinne­hållet granskas av handledaren för arbetet. Du får ha med dig ditt examensarbete till provet förutsatt att det inte finns ett sammandrag i arbetet. Om du har svenska eller finska som skolspråk före Arcada skriver du mognadsprovet på ditt skolspråk. Det är alltså skolbildnings­språket före Arcada, inte utbildningens språk här, som avgör på vilket språk du ska skriva mognadsprovet.

Mognadsprovet granskas sedan av en språklärare i respektive språk. För personer med svenska som skolbildningsspråk betyder ett godkänt mognadsprov (enligt den nya språklagens terminologi) att de har uppvisat utmärkt muntlig och skriftlig förmåga i svenska.

Mognadsprov som skrivs på engelska språkgranskas inte, eftersom kopplingen till den officiella språkkompetensen bara berör de inhemska språken.

OBS! Den officiella kopplingen till lagen om språklig kompetens gör det rimligt att ställa krav på språkdräkten i mognadsprovet:

  • Mognadsprovet är examensarbetets sammandrag och omfattar ca 300 - 350 ord.
  • Mognadsprovets rubrik ska vara examensarbetets rubrik eftersom rubriken för arbetet också språkgranskas.
  • Stilnivån är saklig och fri från yrkesslang och talspråk.
  • Sammandraget är till sin struktur en logisk helhet och kan stå för sig själv. Det innehåller inte onödiga förklaringar eller detaljer. Sammandraget skrivs i presens eller imperfekt och utan stycke­indelning. Texten avslutas med 4 - 8 viktiga nyckelord.
  • Texten ska vara i det närmaste felfri. Studenten visar att hen behärskar de allmänna skrivreglerna. Etablerade förkortningar får användas då det är ändamålsenligt.
  • Texten innehåller inte grova syftningsfel.
  • Ordföljden är korrekt.

Ett mognadsprov kan underkännas om det innehåller upprepade fel av någon av de typer som uppräknats ovan. Likaså kan det underkännas om det innehåller många slag av språkfel som berör t.ex. satsbyggnaden, skiljetecknen, stavningen och ordböjningen eller användningen av sammansatta ord, lånord och sifferuttryck.

Ett underkänt mognadsprov måste skrivas om.