Inlämningen av examensarbetet sker i samband med anhållan om examensbetyg.

Inlämning av examensarbetet:

Du kan välja att lämna in ditt examens- eller masterarbete på följande sätt:

Alternativ 1: Du registrerar ett elektroniskt exemplar av ditt godkända examensarbete i Extern länkT Extern länkheseus Extern länk.

ELLER

Alternativ 2: Skicka ditt arbete som en PDF-fil till E-post: biblioteket@arcada.fi. Dessutom lämnar du in till Studieärenden ett inbundet exemplar (se ”Inbindning” längre fram för mer information) och ett oinbundet arkivexemplar av arbetet i samband med anhållan om examensbetyg. Endast det oinbundna exemplaret ska innehålla utlåtandet. Exemplaren kan lämnas i infon.

Studenten ansvarar för att den eventuella uppdragsgivaren får ett exemplar av examensarbetet i ett sådant format som uppdragsgivaren önskar (elektroniskt, oinbundet eller inbundet).

Studenten står själv för kostnaderna för kopiering och inbindning av examensarbetet. Printa dubbelsidigt för att spara papper.

Inlämning av examensarbeten som är sekretessbelagda:

Om delar av examensarbetet eller masterarbetet är sekretessbelagt ska inlämningen ske på något av följande sätt:

Alternativ 1: Du registrerar ett elektroniskt exemplar av ditt godkända examensarbete i http://theseus.fi/ Extern länk (som inte innehåller den sekretessbelagda bilagan) och lämnar in ett oinbundet arkivexemplar (som innehåller den sekretessbelagda bilagan) i samband med anhållan om examensbetyg. Endast det oinbundna exemplaret ska innehålla utlåtandet.

ELLER

Alternativ 2: Du lämnar in ett inbundet exemplar som inte innehåller den sekretessbelagda bilagan (se ”Inbindning” längre fram för mer information) och ett oinbundet arkivexemplar (som innehåller den sekretessbelagda bilagan) i samband med anhållan om examensbetyg. Endast det oinbundna exemplaret ska innehålla utlåtandet.

Anvisningar för att registrera examensarbeten i Theseus

Varje student registrerar själv sitt godkända examensarbete i PDF-format i Theseus enligt anvisningarna under rubriken ”Registrera examensarbetet” på adressen http://theseus.fi/ Extern länk

Du kan börja registreringen då utlåtandet för ditt examensarbete är daterat. Den version av examensarbetet som registreras i Theseus ska vara identiskt med det godkända arbetet. Om ett examensarbete har flera författare, kommer författarna överens om vem som registrerar arbetet, så att det införs endast en gång.

Då ditt examensarbete är infört i Theseus får du en bekräftelse per e-post. Arbetet görs synligt i Theseus först efter det att bibliotekspersonalen och studieärenden har kontrollerat att alla uppgifter är korrekt införda.

Användaravtal för Theseus

I detta avtal avser man med ”verk” ett examensarbete eller annat verk som en användare har framställt. Theseus är en webbpublikationstjänst vars användare kan spara sina verk i en databas. Tjänsten publicerar sparade verk i ett offentligt datanät och sparar dem i en databas. Serviceproducent är Arene r.f., rådet för yrkeshögskolornas rektorer, och en tredje part administrerar tjänsten med Arenes tillstånd. Användare är den fysiska person som skickar ett verk med bifogade filer i elektronisk form till tjänsten. Uppdragsgivare är en fysisk eller juridisk person som har gett stöd för ett verk, i synnerhet ett examensarbete (t.ex. arbetsgivare eller stiftelse).

I tjänsten får man endast registrera material med rättsinnehavarens tillstånd. Det personliga lösenordet och användarnamnet är sekretessbelagt och får endast användas av den registrerade användaren. Serviceproducenten är inte skyldig att publicera ett verk som användaren har registrerat i tjänsten, om arbetet strider mot detta avtal, lag eller god sed. Sådant material kan avlägsnas från tjänsten.

Genom att spara ett verk i publikationssystemet via tjänsten intygar användaren att han/hon innehar upphovsrätten till verket eller att han/hon har fullmakt av rättsinnehavaren (eller då verket har flera upphovsmän, av samtliga rättsinnehavare) att registrera verket.

Rättsinnehavaren bibehåller upphovsrätten till det sparade verket. Användaren ger serviceproducenten en icke-exklusiv, vederlagsfri, global licens, som är i kraft lika länge som upphovsrätten. Denna licens innebär att serviceproducenten får:

  1. göra det sparade verket, dess sammandrag samt annan information i anknytning till verket tillgängligt för allmänheten,
  2. framställa exemplar i såväl elektronisk som tryckt form,
  3. konvertera verket till ett annat format, ifall detta med tanke på tjänsten är ändamålsenligt, samt
  4. spara verket i tjänstens elektroniska samlingar.

Om en utomstående part (uppdragsgivare), har gett stöd för ett examensarbete, skall användaren försäkra sig om att verket får publiceras via tjänsten. Uppdragsgivares namn får användas i anslutning till examensarbetet endast om uppdragsgivare i fråga gett sitt samtycke till detta.

I anslutning till verket uppger serviceproducenten upphovsmannens namn samt andra uppgifter som användaren har gett då verket registrerades. Användaren kan inte i efterhand ändra de uppgifter som han/hon uppgav utan serviceproducentens medgivande.

De verk som är lagrade i nätbiblioteket och uppgifterna om dessa bildar ett personregister. Registerbeskrivningen hittar du längst ner på sidan.

Inbindning

Om Du väljer att binda in ditt examensarbete rekommenderar Arcada följande bokbinderi:

Kirjansitomo V. & K. Jokinen
Skarpskyttegatan 9 A 3
00120 Helsingfors
Tfn (09) 635 143

E:-post: E-post: info@kirjansitomovkjokinen.fi

Hemsida: www.kirjansitomovkjokinen.fi Extern länk

Instruktioner för inbindning:

  • Studenten tar med sig till bokbinderiet det antal papperkopior som ska bindas in.
  • Ryggtexten utgörs av studentens namn (VERSALER) och årtal.
  • Om arbetet överskrider 80 sidor rekommenderas dubbelsidig text.
  • Studenten står själv för kostnaderna för inbindningen.
  • Bachelor-arbetet ska ha blåa pärmär och Master-arbetet röda. Bokbinderiet vet Arcadas färgbestämmelser vilket betyder att studenten inte behöver ha koll på nyanserna.