För att kunna inleda ett examensarbete bör studenten ha avlagt kurser till en omfattning av minst hälften av det totala antalet studiepoäng inom utbildningen ifråga (d.v.s. 105, 120, respektive 135 sp).

Studenten uppgör en kort arbetsbeskrivning och -plan, som han/hon lämnar in för godkännande till sin utbildning. En checklista för utarbetande av plan för examensarbete finns längst ner på sidan.

Programteamet (i samråd med prefekt) godkänner "arbetsrubriken" och utser arbetets handledare och granskare.

Den utsedda handledaren ansvarar för att relevanta examensarbetsdata registreras i ASTA. Dessa data är:

  • rubrik
  • datum för godkännande av rubrik
  • handledare
  • uppdragsgivare (extern, projekt, Arcada-institution)
  • experthandledare (vid externt uppdrag)

Om examensarbetet är projekterat bör även ett exemplar av avtalet inlämnas till Studieärenden.

Vid registreringen genererar registret ett identifikationsnummer för ifrågavarande arbete.

Studenten bör under arbetets gång vara i kontakt med handledaren enligt överenskommen plan och när arbetet är färdigt lämnar studenten in arbetet till handledaren för bedömning inom den överenskomna tiden. Arbetet inlämnas i ett exemplar som är likalydande med PDF-versionen av arbetet.

OBS! Ett sammandrag av examensarbetet skall göras på det språk som arbetet skrivits på och på utbildningens språk, dock så att det alltid finns ett sammandrag på engelska.

Handledaren distribuerar arbetet vidare till granskaren för bedömning.

Handledaren anordnar ett mognadsprov efter att examensarbetet inlämnats för bedömning. Mognadsprovet bedöms till sitt innehåll av handledaren och till sitt språk av språklärare.

Efter godkänt mognadsprov ska studenten presentera sitt examensarbete vid ett offentligt presentationstillfälle. Vid Arcada ordnas presentationstillfällen i form av Thesis Forum, där studenter har möjlighet att gå och lyssna på presentationer även från andra institutioner. Se ”Tidtabell för examensarbetsprocessen” för mer information om Thesis Forum.

Anvisningar för opponentskap hittar du längst ner på sidan. Mognadsprovet och presentationen kan även påverka vitsordet.

Då granskaren tillsammans med handledaren fastställt bedömningen av arbetet ifråga, registrerar handledaren vitsordet samt datumet för mognadsprov och presentation i ASTA.

Granskarens och handledarens utlåtande bör innehålla omnämnande om godkänt mognadsprov.