Studenten bör följa god sed och de etiska regler som gäller för akademiska arbeten i högskolor. Arcadas riktlinjer hittas i dokumentet God vetenskaplig praxis i studier vid Arcada. Misstanke om akademiskt fusk bör granskas av en opartisk kommitté och rektor fastställer straffets art och omfattning.