Förrän man påbörjar sin forskning för sitt examensarbete på bachelor- eller på masternivå kan det behövas etisk förhandsprövning och beviljande av forskningstillstånd. Arcadas Etiska råd verkar i samarbete med etiska kommittén för humanvetenskaper vid huvudstadsregionens yrkeshögskolor samt med relevanta etiska organisationer inom hälso- och sjukvård.

Etiska rådet

  • utför etisk förhandsprövning av examensarbeten på bachelornivå,
  • beviljar forskningstillstånd och
  • har en aktiv roll i övriga frågor med forskningsetiska dimensioner.

Etiska rådet har utarbetat anvisningar om god vetenskaplig praxis i studier vid Arcada samt vad som sker om man avviker från dessa.

Etisk förhandsprövning av examensarbeten på bachelornivå

En student vars planerade examensarbete innehållande en empirisk del där människor utgör informanter eller forskningsobjekt, eller sekretessbelagd data rörande människor (mera information hittar du här http://www.tenk.fi/sv/etikprovning-i-finland), bör inlämna ansökan om etisk granskning till Etiska rådet innan den empiriska studien genomförs. Detta innebär att studenten fyller i blanketten "Förkortad plan för examensarbete" och skickar denna plan inklusive bilagor elektroniskt till sin handledare för godkännande. När handledaren godkänt "Förkortad plan för examensarbete" inklusive bilagorna, skickar handledaren in dessa elektroniskt till Etiska rådet, etiskaradet@arcada.fi. Som bilagor till blanketten inlämnas informationsbrev och samtycke, övrigt material som tilldelas informanten (enkät, intervjuguide, observationsschema eller liknande) och beskrivning av det övergripande forskningsprojektet i vilket studentens arbete (eventuellt) ingår.

Efter att Etiska rådet behandlat planen ges kommentarerna / sitt beslut elektroniskt till handledaren och studenten.

Etisk förhandsprövning av examensarbeten på masters nivå

Etisk förhandsprövning av planer för examensarbeten på masters nivå samt av forskningsplaner vid forskning i vilken den ansvariga forskaren är anställd av Arcada genomförs av etiska kommittén för humanvetenskaper vid huvudstadsregionens yrkeshögskolor

http://www.metropolia.fi/tutkimus-kehittaminen-ja-innovaatiot/tutkimusetiikka/.

OBS: Vid medicinsk forskning (https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990488)  genomförs etisk förhandsprövning av sjukvårdsdistriktens etiska kommittéer.

Forskningstillstånd

Forskningstillstånd behövs alltid när du vill använda Arcadas studenter eller personal som informanter i din forskning. Gällande information om hur du söker om forskningstillstånd,  vänligen se https://www.arcada.fi/sv/forskningstillstand.

Etiska rådets sammansättning och forskningsetisk stödperson

Under tiden 1.1.2017–31.12.2018 har Arcadas etiska råd följande sammansättning:

  • Seniorforskare Jyrki Kettunen (ordförande)
  • Lektor Pamela Gray
  • Överlärare Åsa Rosengren
  • Överlärare Matteo Stocchetti
  • Till forskningsetisk stödperson utses för samma period överlärare Heikki Paakkonen.

Du kan vända dig till rådet eller till stödperson i forskningsetiska frågor.