Ditt examensarbete bedöms på basis av en för hela Arcada gemensam bedömningsmatris. Denna matris har utvecklats av Arcadas examenshandledare och undervisande personal. Bedömningsmatrisen följer de riktlinjer som Europeiska unionen fastställer i sin European Qualifications Framework gällande högskoleutbildning.

Bedömningen av examensarbetet görs av granskaren tillsammans med handledaren. Granskaren skriver ett utlåtande som är en helhetsgranskning av examensarbetet. Utlåtandet undertecknas också av handledaren. Handledaren har rätt att begära att ett examensarbete språkgranskas.

Med beaktande av praxis inom ämnesområdet och arbetets art bedöms ett godkänt examensarbete och masterarbete med vitsordet utmärkta insikter (5), mycket goda insikter (4), goda insikter (3), tillfredsställande insikter (2) eller nöjaktiga insikter (1). Vitsordet motiveras i utlåtandet och fastställs som en helhetsbedömning på basis av arbetet, mognadsprovet och presentationen.

Lärdomsprov på Arcada måste motsvara och följa de krav som definierats av den Europeiska unionens European Qualifications Framework External link Extern länk (hädanefter EQF). Ett examensarbete skrivet för lägre högskoleexamen ska motsvara nivå 6 och ett examensarbete för högre högskoleexamen ska motsvara nivå 7. På denna sajt hittar du även PDF filer där dessa Arcadas bedömningsmatriser presenteras i tabellformat.

Examensarbete

Bedömningsnivån för examensarbetet bestäms av EQF nivå 6 som fastställer krav på

 • avancerade kunskaper som inbegriper kritisk förståelse för teorier och principer
 • avancerade färdigheter inom vilka man uppvisar skicklighet och innovation
 • förmåga att lösa komplicerade problem inom ett specialiserat yrkesområde

Teman för bedömningen av examensarbete på bachelor-nivå

Enligt Arcadas bedömningsmatris för examensarbete på bachelor-nivån bedöms examensarbeten enligt uppdelning i följande teman, och varje underrubrik bedöms med ett vitsord på skalan 0-5:

 1. Bakgrund, ämne, problemformulering
  • Du kan definiera forskningsproblemet och motivera det
  • Du kan formulera syften som skapar grunden för ditt lärdomsprov
 2. Litteratur, tidigare forskning, teoretisk bas
  • Du kan identifiera basen för utvecklingen eller forskningen och beskriva tidigare forskning och litteratur.
 3. Metod, tillvägagångssätt, process
  • Du kan självständigt välja och formulera en lämplig metod och process
  • Du kan utföra processen självständigt och skickligt.
 4. Resultat, analys, problemlösningsförmåga
  • Du presenterar dina resultat på ett strukturerat sätt.
  • Du bidrar till att lösa komplexa problem inom ditt område och du för en reflexiv diskussion om dina resultat.
 5. Struktur/Språk/Läsbarhet/Etisk färdighet
  • Du kan kommunicera dina resultat och reflektera över etiska frågor.
  • Du kan ta ställning till etiska frågor i akademisk forskning

Masterarbete

Bedömningsnivån för masterarbete bestäms av EQF nivå 7 som fastställer krav på

 • mycket specialiserade kunskaper som grund för eget tänkande och forskning
 • medvetenhet om kunskapsfrågor inom ett område och i beröringspunkten mellan olika kunskapsområden
 • specialiserade färdigheter för problemlösning inom forskning och innovation för att utveckla ny kunskap, nya förfaranden eller integrera kunskap från olika områden

Teman för bedömningen av examensarbete på master-nivå

Enligt Arcadas bedömningsmatris för examensarbete på master-nivån bedöms examensarbeten enligt uppdelning i följande teman, och varje underrubrik bedöms med ett vitsord på skalan 0-5:

 1. Bakgrund, ämne, problemformulering
  • Du kan avgränsa och definiera forskningsproblemet och motivera det
  • Du kan formulera syften som skapar grunden för ditt lärdomsprov.
 2. Litteratur, tidigare forskning, teoretisk bas
  • Du kan identifiera basen för utvecklingen eller forskningen och beskriva tidigare forskning och litteratur.
 3. Metod, tillvägagångssätt, process
  • Du kan självständigt motivera en lämplig metod och process
  • Du kan tillhandahålla ett tillräckligt urval av data
  • Du kan utföra processen självständigt och skickligt.
 4. Resultat, analys, problemlösningsförmåga
  • Du presenterar dina resultat på ett strukturerat sätt.
  • Du bidrar till att lösa komplexa problem inom ditt område och du för en reflexiv diskussion om dina resultat
 5. Struktur/Språk/Läsbarhet/Etisk färdighet
  • Du kan kommunicera och reflektera över dina resultat
  • Du kan ta ställning till etiska frågor i förhållande till din forskning

Följande faktorer bedöms:

 1. Fokusering och arbetslivsrelevans
  1. Arbetets nytta för målgrupp och arbetsliv
  2. Avgränsning, syfte
  3. Positionering och anknytning till tidigare forskning
  4. Insikt i det valda ämnet (begreppsapparatur, teorier)
 2. Metodik och arbetsprocess
  1. Metodval och tillämpning
  2. Beskrivning av och ändamålsenlighet i arbetsprocess
  3. Informationssökning och -bearbetning
 3. Resultat och reflexiv diskussion
  1. Resultatredovisning
  2. Evaluering och kritisk granskning av resultat
 4. Angreppssätt
  1. Originalitet eller innovativitet
  2. Mod
  3. Självständighet
  4. Kreativitet
 5. Helhetsintryck och struktur
  1. Form, logisk uppbyggnad och nödvändiga delar
  2. Läsbarhet och flyt
  3. Källhänvisningsapparatur
  4. Transparens- och objektivitetsnivå
  5. Språkets kvalitet
 6. Etisk relevans
  1. Forskningsetiska formalia
  2. Etisk prövning
  3. Hållbar utveckling