Bedömningen av examensarbetet görs av granskaren tillsammans med handledaren. Granskaren skriver ett utlåtande som är en helhetsgranskning av examensarbetet. Utlåtandet undertecknas också av handledaren. Handledaren har rätt att begära att ett examensarbete språkgranskas.

Med beaktande av praxis inom ämnesområdet och arbetets art bedöms ett godkänt examensarbete och masterarbete med vitsordet tillfredsställande (1-2), god (3-4) eller utmärkt (5). Vitsordet motiveras i utlåtandet och fastställs som en helhetsbedömning på basis av arbetet, mognadsprovet och presentationen.

Examensarbete

Bedömningsnivån för examensarbetet bestäms av EQF nivå 6 som fastställer krav på

 • avancerade kunskaper som inbegriper kritisk förståelse för teorier och principer
 • avancerade färdigheter inom vilka man uppvisar skicklighet och innovation
 • förmåga att lösa komplicerade problem inom ett specialiserat yrkesområde
Masterarbete

Bedömningsnivån för masterarbete bestäms av EQF nivå 7 som fastställer krav på

 • mycket specialiserade kunskaper som grund för eget tänkande och forskning
 • medvetenhet om kunskapsfrågor inom ett område och i beröringspunkten mellan olika kunskapsområden
 • specialiserade färdigheter för problemlösning inom forskning och innovation för att utveckla ny kunskap, nya förfaranden eller integrera kunskap från olika områden
Följande faktorer bedöms:
 1. Fokusering och arbetslivsrelevans
  1. Arbetets nytta för målgrupp och arbetsliv
  2. Avgränsning, syfte
  3. Positionering och anknytning till tidigare forskning
  4. Insikt i det valda ämnet (begreppsapparatur, teorier)
 2. Metodik och arbetsprocess
  1. Metodval och tillämpning
  2. Beskrivning av och ändamålsenlighet i arbetsprocess
  3. Informationssökning och -bearbetning
 3. Resultat och reflexiv diskussion
  1. Resultatredovisning
  2. Evaluering och kritisk granskning av resultat
 4. Angreppssätt
  1. Originalitet eller innovativitet
  2. Mod
  3. Självständighet
  4. Kreativitet
 5. Helhetsintryck och struktur
  1. Form, logisk uppbyggnad och nödvändiga delar
  2. Läsbarhet och flyt
  3. Källhänvisningsapparatur
  4. Transparens- och objektivitetsnivå
  5. Språkets kvalitet
 6. Etisk relevans
  1. Forskningsetiska formalia
  2. Etisk prövning
  3. Hållbar utveckling