Arbetets omfattning är 15 sp självständigt arbete. Detta kan utgöra en del av ett större utredningsarbete eller projekt, så att samarbetet både inom och mellan institutionerna fördjupas och utvecklas. Den enskilda studentens självständiga arbetsinsats skall dock alltid finnas dokumenterad, oberoende av om en eller flera studenter arbetat på integrerade delproblem eller frågeställningar.

Den skriftliga dokumentationen/rapporten bör som minimum omfatta följande element:

  • Problemets relevans
  • Anknytning till tidigare kunskap
  • Frågeställning eller hypotes
  • Metod
  • Resultat
  • Diskussion