Kursens undervisningsperiod

 • 1 (2022-08-01 till 2022-10-23)
 • 2 (2022-10-24 till 2022-12-31)

Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

4

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att stud.
1) är insatt i hälsogranskningarnas innehåll
för barn 0-7 år och kan genomföra dem

2) känner till familjers vanligaste
hälsofrågor, barnets utveckling och
vardagshantering och kan med hjälp av det stöda
familjer

3) är insatt i barnets utveckling, de vanligaste
avvikande fynden samt näringsfrågor och
kan med hjälp av desssa identifiera och
handleda patienter och klienter.(bakgrunds-,
frisk- och
riskfaktorer, bedömning av servicebehov,
vårdformer)

4) behärskar det nationella
vaccinationsprogrammet och kan handleda
familjer om dess innehåll samt handleda om
andra frågor gällande vaccinationer.
Globala mål i fokus:
Mål 3: God hälsa och välbefinnande
Mål 5: Jämställdhet
Mål 10: Minskad ojämlikhet
På alla punkter leder Kunskap och förståelse
(40%) till färdighet och förmåga (40%) samt
värderingsförmåga och förhållningssätt (20%)

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande
vara förmögen att
- utföra mätningar och observationer för att
kartlägga barnets hälsa och utveckling (fysisk,
psykisk, psykosocial, motorisk, neurologisk)
- vara bekant med metoder och nätverk för
föräldrastöd
- kunna anpassa handledning för familjen
utgående från rekommendationer om barnets kost,
sömn, lek, munhälsa
- implementera sitt kunnande i vanligaste
sjukdomar för barn inom öppenvården
- klara av en bedömning av vård- och stödbehov
-kunna ge vårdhandledning till familjen
- kunna integrera handledning och verkställandet
av finska vaccinationsprogrammet för barn 0-7 år i
rådgivningsarbetet

Innehåll

Barnhälsovård och barnrådgivningsverksamhet

- uppföljning av barnets tillväxt,
utveckling,syn och hörsel
- stöd av föräldrar till barn 0-7 år
- näringssrekommendationer och barn från 0 till
7 år
-Introduktion av mentaliseringsbaserat
föräldrastöd.

Förkunskaper

Avklarade kliniska kurser samt praktik från
studieår 1-3.

Kursen ersätter följande kurser

Familjeinriktad hälsovård, del 2 för hälsovårdare

Mer information

se examinationskraven

Litteratur

Barnhälsovård:
1. Social- och hälsovårdsministeriet 2005.
Barnrådgivningen som stöd för barnfamiljer.
Handbok för personalen. Handböcker 2005:12.
Tillgänglig på adressen:
http://urn.fi/URN:ISBN:952-00-1714-3 Extern länk
, följande
kapitel: del I - kap 2, Del II - kap 7, 9, 10,
11 (tonvikt på kap 10)

2. Hälsoundersökningar vid barnrådgivningen och
inom skolhälsovården - Metodhandbok. THL, Opas
31, den del som gäller barnrådgivningen,
tillgänglig som nätversion:
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-066-2 Extern länk 2018,
31, 2. förnyade upplagan.
3. Hakulinen-Viitanen T. 2012. Laaja
terveystarkastus. Ohjeistus äitiys- ja
lastenneuvolatoimintaan sekä
kouluterveydenhuoltoon.THL Opas 22.
Tillgänglig på adressen:
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/90 Extern länk
831/URN_ISBN_978-952-245-708-0.pdf?sequence=1

4. Rådgivningsverksamhet, skol- och
studerandehälsovård samt förebyggande mun- och
tandvård. 2010. Motiveringar till och
tillämpningsanvisningar för förordningen
(380/2009). SHM Publikationer 2010:11.
Tillgänglig på adressen
: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-3059-9 Extern länk

5. aktuell lagstiftning, bl.a Statsrådets
förordning om rådgivningsverksamhet, skol- och
studerandehälsovård samt förebyggande mun- och
tandvård för barn och unga. Tillgänglig på
adressen:
http://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2011/2011033 Extern länk

6.Neuko tietokanta
https://www.terveysportti.fi/apps/dtk/nko Extern länk
finns enbart på finska på Terveysportti. Obs!
Inloggning på Arcadakontot krävs.
7.Föreläsningsanteckningar och utdelat material

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 45 timmar
 • Praktiska övningar - 25 timmar
 • Självstudier - 55 timmar
 • Nätbaserade - 10 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Godkända tentamina och uppgifter
Obligatoriskt deltagande i simuleringar och
övningar + seminarier

Lärare

 • Ekman Petra
 • Jeglinsky-Kankainen Ira
 • Nyberg Anu
 • Tillman Ilse

Examinator

Ekman Petra

Antal kursplatser

Ingen begränsning (23 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

se rumsbokningarna i ARBS

Kursanmälningstid

2022-08-10 till 2022-09-06

Examinationsformer

 • 2023-10-08 - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2022-08-29 11:15 - 12:00 Barnfamiljer och hälsa Tutorträff inför läsåret på Zoom https://arcada.zoom.us/j/64490839123 Meeting ID: 644 9083 9123 Ekman Petra
Nyberg Anu
2022-08-29 13:00 - 15:30 Barnfamiljer och hälsa Kursintro till Graviditet och hälsa, barnfamiljer och hälsa, Postpartum, Praktik, Barnsäng och Hälsa för barn och unga. På Zoom https://arcada.zoom.us/j/68769932338 Ekman Petra
Silfver Jessica
2022-09-05 09:00 - 15:00 E490 Barnfamiljer och hälsa Tillväxtuppföljning och barnets språkutveckling. Ekman Petra
Helsingius Theresa
2022-09-06 09:00 - 12:00 Barnfamiljer och hälsa Zoom, länk på itslearning Ekman Petra
2022-09-12 09:00 - 13:30 B320 Barnfamiljer och hälsa LENE och Vanepsy Ekman Petra
2022-09-22 09:00 - 13:30 D275 Barnfamiljer och hälsa Motorik. Vi bekantar oss med barnets motorik med att observera besökande barn. Studenterna online https://arcada.zoom.us/j/64490839123 Meeting ID: 644 9083 9123 Ekman Petra
Jeglinsky-Kankainen Ira
2022-09-27 09:00 - 14:00 D4110 Barnfamiljer och hälsa Hälsogranskning, ta till tals. Ekman Petra
Helsingius Theresa
2022-09-28 12:30 - 16:00 B320 Barnfamiljer och hälsa mentaliseringsbaserat föräldrastöd del 1 med Liisa Jungar från Folkhälsan Ekman Petra
2022-09-29 09:00 - 12:00 B516 Barnfamiljer och hälsa Mentaliseringsbaserat föräldrastöd del 2 med Liisa Jungar från Folkhälsan. Ekman Petra
2022-10-03 08:00 - 16:00 E487.2 Barnfamiljer och hälsa Simulering Ekman Petra
Helsingius Theresa
2022-10-03 08:00 - 16:00 E486 Barnfamiljer och hälsa Simulering Ekman Petra
Helsingius Theresa
2022-10-03 08:00 - 16:00 E492 Barnfamiljer och hälsa Simulering Obs, lektionen börjar kl. 9, utrymmet bokat från 8 för förberedelser. Ekman Petra
Helsingius Theresa

Kurs och studieplanssökning