Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att:
- Studenten innehar grundläggande kunskaper för
ett vårdvetenskapligt tänkande och ett
evidensbaserat arbets- och förhållningssätt i
vården.
- Studenten får ett sikte mot ett
vårdvetenskapligt kunskapsområde och
vårdvetenskapens värdegrund synliggörs.
- Studenten får en kännedom om olika
vårdteorier
och modeller.
- Studenten behärskar ett grundläggande
vetenskapligt språk i tal och skrift.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande
vara förmögen att:
- tillämpa grunderna för ett evidensbaserat
arbetssätt i vårdens olika kontexter.
- förstå vårdvetenskapens teorikärna och kunna
argumentera för dess betydelse i
vårdverkligheten.
- förstå och tillämpa yrkesetiska principer och
värden som grund för trygg och säker
patientvård.
- förstå betydelsen av teorier och
tankemodeller
som grund i vården.
- förstå evidensprocessen och tillämpa den för
att söka kunskap, sammanställa resultat och
kritiskt granska dessa
- förstå och använda sig av ett vetenskapligt
språk

Innehåll

- Evidensbaserad vård
- Grunder i vårdvetenskap
- Vårdteorier och modeller
- Vårdetik

Förkunskaper

Inga

Kursen ersätter följande kurser

Ingen

Litteratur

- Wiklund Gustin, L. and Bergbom, I.,
2017/2012.
Vårdvetenskapliga begrepp i teori och praktik.
Studentlitteratur.
- Willman, A., Nilsson, R., Sandström, B. and
Bahtsevani, C., 2016. Evidensbaserad omvårdnad:
en bro mellan
forskning och klinisk verksamhet.
Studentlitteratur.
- Greenhalgh, T., 2012. Att läsa vetenskapliga
artiklar och rapporter: grunden för en
evidensbaserad vård.
Studentlitteratur.
- Alligood, M. R. 2013. Nursing Theory. Mosby,
USA.
- Eriksson & al. 2013. Hoitotiede. Sanoma pro
Oy,
Helsingfors.
- Eriksson, K. 1994. Den lidande människan.
Liber
utbildning, Stockholm.
- Holopainen & al. 2014. Johda näyttö käyttöön
hoitotyössä. Bookwell Oy, Borgå.
- Wiklund, L. 2003. Vårdvetenskap i klinisk
praxis. Natur och Kultur, Stockholm.

+ aktuella artiklar.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 18 timmar
 • Självstudier - 60 timmar
 • Nätbaserade - 10 timmar
 • Seminarier - 7 timmar
 • Grupparbete - 40 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio
 • Tilläggsuppgifterna har en senare deadline.

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande:
1. Kursuppgift 1 (individuell skriftlig uppgift),
bedöms med skalan 0-5, tilläggsreflektionen bedöms
godkänd/underkänd.
poäng. Tilläggsuppgifterna till uppgift I och II
bedöms godkänd/underkänd.
2. Kursuppgift 2 som består både av ett
grupparbete, bedöms med skalan 0-5 där alla i
gruppen får samma vitsord, samt en individuell del
som bedöms godkänd/underkänd.
3. Seminariet (grupparbetet) obligatoriskt.
4. Deltagit i informationssökningen och gjort
uppgifterna (bedöms godkänd/underkänd)

Lärare

 • Appelroth Maria
 • Niemi Annika
 • Paakkonen Heikki
 • Pusa Tatja

Examinator

Appelroth Maria

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

 • 2021-03-22 - Rapporter och produktioner
 • 2021-04-30 - Övriga uppgifter

Kurs och studieplanssökning