Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Kompetensmålet är att studenten efter avslutad
kurs har en grundläggande kunskap om
läkemedelsbehandling och
klarar av läkemedelsräkningen så att en säker
patientvård kan utföras.

Du förstår grunderna i patientsäkerhetsarbetet
i Finland och kan ge exempel på de vanligaste
säkerhetskteorierna.

Denna kurs bidrar till att utveckla
kompetensen: Kontextuell klinisk vårdande och
medicinsk kompetens.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas studenten vara
förmögen att

LÄKEMEDELSBEHANDLING
- se läkemedelsbehandling i patientvården som en
helhet som omfattar kunskap inom olika
områden såsom etik, juridik, anatomi, fysiologi
och kemi, farmakologi och matematik
- känna till olika former av läkemedel och i
huvuddrag veta hur läkemedlen påverkar
organismen
- känna till de olika skedena i
läkemedelsbehandlingsprocessen
- vara medveten om vad som är säker
läkemedelsbehandling och se kopplingen till
patientsäkerhet
- vara medveten om sitt ansvar vid
läkemedelshantering och kunna handla enligt
direktiven givna av arbetsgivaren
- behärska den terminologi och de
räkneoperationer som behövs för att garantera
patientens säkerhet
- ha beredskap att möta äldres specialbehov och
kunna handleda patienten i frågor som berör
läkemedelsbehandling

PATIENTSÄKERHET
Du kan förklara begreppen som används i
patientsäkerhetsarbetet.
Du kan ge exempel på de vanligaste
säkerhetsteorierna.
Du förstår hur risker kan förebyggas och
begränsas.
Du kan ge exempel på hur mänskliga faktorer
påverkar ditt arbete och hur du genom att arbeta
i team kan förbättra säkerheten.

Innehåll

Teoriundervisning
* Inledning, presentation av innehåll och
litteratur
* Definitioner och begrepp.
* Läkemedlets skede i organismen
* Administrationssätt och läkemedelsformer
* Etikettydning, recept och utdelning av
läkemedel till patienten
* Säker läkemedelsbehandling
* Patientsäkerhet
* Sjukskötarens ansvarsområde
* Biverkningar, missbruk och felanvändning av
läkemedel
* Läkemedel för specialgrupper, läkemedel och
äldre

Workshop 1-6 i läkemedelsräkning i grupper
enligt utbildningsprogram
* Introduktion till Pharmaca Fennica
* Räkneövningar

Nätkursen Professionell patientsäkerhet -
webbutbildning.
web: potilasturvaportti.fi.
Registreringsadressen får du från It´slearning.
Patientsäkerhet: mänskliga faktorer,
systemsäkerhet och säkerhetskultur.

Förkunskaper

Kursen är en fri helhet som integreras delvis med
kursen klinisk vård I. Studenten bör ha deltagit
i
kursen anatomi och fysiologi för att kunna delta
i
denna kurs.

Kursen ersätter följande kurser

Kursen är obligatorisk för alla som blir
sjukskötare, barnmorskor, hälsovårdare eller
förstavårdare.

Mer information

Studenten måste ha kursen godkänd före hen kan
gå ut på praktik.
Efter avklarad kurs, skall studenten tentera
läkemedelsräkning varje termin.
Läkemedelsräkningstenten får inte vara äldre än
6 månader då man går ut (datumet då praktiken
startar).

Litteratur

1)
* Saano S. & Taam-Ukkonen M. 2013. Lääkehoidon
käsikirja. SanomaPro. Helsinki.

* Nurminen M-L. 2012. Lääkehoito. SanomaPro,
Helsinki

Alternativ på svenska:
* Hordeng H. & Spigset O. (red.). Farmakologi
och
farmakologisk omvårdnad. 2009.
Studentlitteratur.
Lund.

2)
* Säker läkemedelsbehandling. Social- och
hälsovårdsministeriets publikationer 2007:15 ,
ISSN 1236-2050. ISBN 978-952-00-2368-3 (inh.),
978-952-00-2369-0 (PDF).
http://www.stm.fi/Resource.phx/publishing/docum Extern länk
ent
s/11882/index.htx

3)
* Kompendium i läkemedelsräkning
(övningsuppgifter)

4)
* annat studiematerial och föreläsningsmaterial
på Itslearning

Rekommenderad litteratur:
* Kivelä S-L. 2004. Vanhusten lääkehoito.
Hygieia.
Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä. ISBN 951-26-
5117-3.

* Kragh A. (red.) 2005. Äldres
läkemedelsbehandling
? orsaker och risker vid multimedicinering.
Studentlitteratur. Lund. ISBN 91-44-03906-9

* Ranta I. (toim.).Sairaanhoitaja & lääkehoito.
Hoitotyön vuosikirja 2013.
Sairaanhoitajaliitto.
Fioca Oy. Helsinki.

Böcker i läkemedelsräkning:
* Ernvall Sirpa, Pulli Antero, Salonen Anne-
Marie, Nurminen Marja-Leena, Kaukkila Hanna-
Sisko, 2006.

* Läkemedelsräkning. Utbildningsstyrelsen 2006
.
ISBN 952-13-2734-0.
alternativt
* Ernvall S. m.fl. 2005. Lääkelaskenta. WSOY.
Porvoo. ISBN 951-0-30244-9

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 35 timmar
 • Självstudier - 45 timmar
 • Nätbaserade - 10 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 90 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 90 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Nätkursen i patientsäkerhet bör vara avklarad före den 31.12.2015

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer:
1) Tentamen i läkemedelsbehandling
2) Tentamen i läkemedelsräkning
3) Genomförd nätbaserad kurs i patientsäkerhet

Läkemedelsbehandlingsentamen består av en
teoretisk del som innefattar
läkemedelsbehandlingen och värderas med
vitsord.

Läkemedelsräkningstentamen innehåller fem tal
som för godkänd prestation alla skall vara rätt
räknade utan kalkylator.
Läkemedelsräkningen värderas med
godkänd/underkänd.

Patientsäkerheten avläggs som en nätbaserad
kurs. Lämna in ett utprintat intyg i Patrik
Nyströms
postfack, utanför A4, tack. Mer information
under
närundervisningstillfället.

OBS!
För att få gå ut på yrkespraktik bör man ha
denna kurs avklarad.

Lärare

 • Appelroth Maria
 • Skogster Annika

Examinator

Skogster Annika

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

 • 2020-12-04 - Tentamina
 • 2020-12-16 - Övriga uppgifter

Kurs och studieplanssökning