Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studerande lär sig grundbegreppen inom pedagogiken samt den didaktiska processen. Studerande får öva sig i att planera, utföra och utvärdera undervisningstillfällen.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att fördjupa sina pedagogiska kunskaper. Studenten kan tillämpa kunskaperna i den pedagogiska processen i student-, personal- och patientundervisning.

Innehåll

Patienthandledning
Grundbegrepp inom pedagogik
Den didaktiska processen
Förutsättningsanalys ( edukand-, resurs- och målanalys
Stoffstruktureing (makro-, mikrostrukturering och stoffredigering)
Undervisningsplanering ( princip-, media- och metodval)
Utvärderingsplanering ( val av prövnings-, bedömnings- feed-back- och informationstenik)

Förkunskaper

Grundstudier

Kursen ersätter följande kurser

inga

Mer information

obligatorisk närvaro på simuleringsövning
Deadline för examinationsuppgift 5.5.2014

Litteratur

Alerby E. & Elidottir J. (red.) Lärandets konst - betraktelser av estetiska dimensioner i lärandet, 2006, Studentlitteratur: ISBN 13: 978-91-44-04555-9
Bergström B & Saarukka S. Pedagogikens tango, Om individen, gruppen, tänkande och lärande, 2004, Runa förlag: ISBN 91-88298-75-2
Ekebergh Margaretha. Att lära sig att vårda-med stöd av handledning, 2009, Studentlitteratur: ISBN 978-91-44-04471-2
Herskin B. IT-undervisning-med användaren i centrum, 2001, Studentlitteratur: ISBN 91-44-01536-4
Högström M-B & Tolonen L. Från teori till praktik -att tänka, känna och handla vård inom vårdutbildningen, 1990, Studentlitteratur: ISBN
Johansson R. & Skärgren L.Vårdpedagogik, 2001, Liber AB: ISBN 91-47-05619-3
Koort P. Edukation och planering, 1974; Printaco boktryckeri: ISBN 951-662-084-1
Pilhammar Andersson Ewa: Pedagogik inom vård och omsorg, 2003, Studentlitteratur
Kyngäs et al; Ohjaaminen hoitotyössä,2007 WSOY

+ aktuella artiklar

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 24 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 20 timmar
 • Praktiska övningar - 8 timmar
 • Basgruppsarbete - 20 timmar
 • Självstudier - 53 timmar
 • Seminarier - 8 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

1. Godkänd prestation i patienthandledning
2. Godkänd examination planering och utförande av undervisninglektion

Lärare

Holmström-Toivola Anna

Examinator

Holmström-Toivola Anna

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning