Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

10 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studerande kan
tillämpa sina
tidigare kunskaper i vård samt aktuell
forskning
i mötet med
patienter i olika åldrar med olika kulturell
bakgrund i
hemvårdskontexten.

Studerande får en inblick i det administrativa
arbetet inom hemvården och öppenvården.

Studenten lär sig klientcentrerad och
utvärderande dokumentering

Läranderesultat

Studenten känner till grunderna för hemvårdens
verksamhet
Opiskelija tuntee kotihoidon
toimintaperiaatteet

Studenten vet vilka hemvårdens mest centrala
samarbetsparter är och vet vilka yrkesgrupper
som
hör till hemvårdens mångprofessionella team
Opiskelija tuntee kotihoidon keskeisimmät
yhteistyötahot sekä ammattiryhmät jotka
toimivat
kotihoidon moniammatillisessa tiimissä

Studenten deltar i hemvårdens möten och ser hur
det administrativa arbetet hänger samman med
det
praktiska arbetet ur sjukskötarens perspektiv
Opiskelija osallistuu kotihoidon kokouksiin ja
näkee kuinka hallinnollinen työ on yhteydessä
käytännön työhön sairaanhoitajan näkökulmasta

Studenten övar sådana kliniska färdigheter som
hälsovårdaren/sjukskötaren utför i hemmet/
öppenvården
Opiskelija harjoittelee sellaisia kliinisiä
kädentaitoja, joita
terveydenhoitaja/sairaanhoitaja toteuttaa
kotiympäristössä/avohoidossa

Studenten kan anpassa sitt arbetssätt enligt
klientens ålder och kulturella bakgrund
Opiskelija osaa sopeuttaa työmenetelmiänsä
riippuen asiakkaan iästä ja kulttuuritaustasta

Studenten kan planera, genomföra och utvärdera
ett hembesök och kan prioritera vårdbehovet,
uppskatta och dokumentera näringsbehov och -
tillförsel, hygien, rörlighet och läkemedel
Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja
arvioida kotikäynnin ja osaa priorisoida hoidon
tarpeita, arvioida ja dokumentoida
ravinnontarvetta ja -saantia, hygieniaa,
liikkumista sekä lääkitystä

Studenten kan självständigt genomföra ett
hembesök
Opiskelija osaa itsenäisesti toteuttaa
kotikäynnin

Innehåll

Se inlärningsresultaten

Förkunskaper

Klinisk vård 1
Anatomi och fysiologi
Klinisk vård 2 teorin avklarad
Läkemedelsbehandling och -räkning
Godkänd terminstentamen i läkemedelsräkning
Hemvård och öppenvård
Klinisk vård-praktik (minst 5 veckor)

Om det är mer än två år sedan studenten avlagt
senaste praktik eller kurserna som är
förhandskrav, bör studenten påvisa tillräckliga
kunskaper för praktiken. Kontakta kursens
examinator.
Därtill gäller prorektors beslut 6/2020 om
tillräckliga språkkunskaper i svenska och finska
då praktik ska bokas.

Mer information

Praktikuppgiften lämnas in
senast en vecka efter det avslutade
praktikavsnittet.

Litteratur

Se teorikursen

Studieaktiviteter

  • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 14 timmar
  • Praktik - 266 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 280 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 280 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Praktikuppgiften är
obligatorisk att
genomföra och
beskrivs på
Itslearning.

Examinationskrav

Godkänd praktikuppgift och -utvärdering.
Praktikuppgiften lämnas in på Itslearning en vecka
efter avslutad praktik.

Lärare

  • Appelroth Maria
  • Ekman Petra
  • Eronen Lotta
  • Karbin Daniela
  • Niemi Annika

Examinator

Ekman Petra

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Övriga uppgifter

Kurs och studieplanssökning