Kursens undervisningsperiod

4 (2023-03-20 till 2023-07-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Professionsspecifika kompetenser:
Kompetens i medarbetarskap, ledarskap och
interprofessionellt samarbete

Allmänna kompetenser:
Kommunikativ och social kompetens

Läranderesultat

Kunskap:
Du kan förklara och beskriva olika typer av kriser
och krisförloopp och hur man stöder och bemöter
människor i olika åldrar som befinner sig i kris.
Du kan redogöra för innebörden i akut krisarbete,
krisinterventioner och psykosocialt stöd och
service.
Du kan förklara innebörden av interprofessionellt
samarbete, nätverksarbete och sektorövergripande
arbete.

Färdigheter:
Du kan tillämpa olika teoretiska perspektiv och
arbetsmetoder i mötet med människor i en
kris/trauma.
Du kan bemöta och stöda människor i olika åldrar
som befinner sig i kris och bedöma klientens behov
av professionellt krisarbete samt
handleda till tillgängligt och relevant stöd och
service.
Du kan fugnera i interprofessionella team och
agera målinriktat i olika professionella och
informella nätverk.

Förhållningssätt:
Du förstår vikten av autonom och emotionell
reglering vid stressrelaterade tillstånd.
Du värdesätter samarbete över professionsgränser
och olika professioners expertis.

Innehåll

Olika typers kriser och krisförlopp. Krisens
betydelse i människans totala
livssammanhang. Barn och trauma. Hur bemöta och
stöda människor i olika åldrar som
befinner sig i en kris.Tillgänglig och relevant
krisstöd och service: akut krisarbete,
krisintervention, psykosocial stöd-och service,
organisationers krisberedskap.
Lagstiftning som reglerar krisarbete. Modeller för
fungerande interprofessionellt
samarbete inom krisarbete

Kursen ersätter följande kurser

Krisarbete, kursnummer SO -2-054 (0), 5 sp

Litteratur

Almqvist, K. Norlén, A. Tingberg, B. 2019, Barn,
unga och trauma. Att uppmärksamma, förstå och
hjälpa. Stockholm: Natur & Kultur

Brolin, M,Callerberg, P, Westrell, M. 2011.
Krishantering i arbetslivet. Nya perspektiv.
Malmö. Studentlitteratur.

Cullberg, J. 1980. Kris och utveckling. Samt
Katastrofpsykiatri och sena stressreaktioner.
Natur och kultur.

Dyregrov, A. 2002. Katastrofpsykologi. Lund.
Studentlitteratur.

Lefteri, C. 2020. Biodlaren från Aleppo. Nona (e-
bok och ljudbok)

Mönkkönen, K. , Kekoni, T., Pehkonen, A. 2019.
Moniammatillinen yhteistyö. Vaikuttava
vuorovaikutus sosiaali-ja terveysalalla.
Gaudeamus. Helsinki

Saari, S. 2021. Kuin salama kirkkaalta taivaalta -
Kriisit ja niistä selviytyminen, e-bok. (eller
äldre upplaga som tryckt bok)

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 0 timmar
  • Basgruppsarbete - 0 timmar
  • Självstudier - 0 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 0 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 0 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)

Examinationskrav

Godkänt basgruppsarbete
Tematräff, gk
Workshop, gk
Skriftliga uppgifter (gk)
Skriftlig examination (1?5)

Lärare

  • Cederberg Arla
  • Rosenqvist-Berg Ann-Marie

Examinator

Rosenqvist-Berg Ann-Marie

Antal kursplatser

Ingen begränsning (41 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursanmälningstid

2023-02-16 till 2023-07-31

Examinationsformer

Tentdatum meddelas senare - Tentamina

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2023-03-20 12:30 - 14:00 A311 Krisarbete och interprofessionellt nätverkssamarbete På grund av lokförarstrejken hålls föreläsning online H Arla   Föreläsning om traumatiska kriser och krisförloppet/AC Arla Cederberg is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/61750588722?from=addon Meeting ID: 617 5058 8722 Join by SIP 61750588722@109.105.112.236 61750588722@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 617 5058 8722 Cederberg Arla
2023-03-20 14:15 - 14:45 Krisarbete och interprofessionellt nätverkssamarbete Kursinfo Rosenqvist-Berg Ann-Marie
2023-03-25 10:15 - 12:00 Krisarbete och interprofessionellt nätverkssamarbete Föreläsning: Olika typers kriser och krisförlopp /A. Cederberg Arla Cederberg is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/65917345515?from=addon Meeting ID: 659 1734 5515 Join by SIP 65917345515@109.105.112.236 65917345515@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 659 1734 5515 Cederberg Arla
2023-03-29 09:15 - 10:45 Krisarbete och interprofessionellt nätverkssamarbete En bandad föreläsning om Bemötande och krisstöd i olika skeden av krisförloppet- kommer till Itslearning /AC. Cederberg Arla
2023-04-05 12:45 - 14:15 D4110 Krisarbete och interprofessionellt nätverkssamarbete Föreläsning: Barn i kris Rosenqvist-Berg Ann-Marie
2023-04-14 09:30 - 11:30 D4110 Krisarbete och interprofessionellt nätverkssamarbete Utomstående föreläsare, krisjouren i Västra Nylands välfärdsområde. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/67613925083?from=addon Meeting ID: 676 1392 5083 Rosenqvist-Berg Ann-Marie
2023-04-19 10:15 - 11:45 Krisarbete och interprofessionellt nätverkssamarbete Lyssna på en bandad föreläsning om särskilda metoder i krisarbete- kommer till Itslearning /AC Cederberg Arla
2023-04-21 10:15 - 11:45 A311 Krisarbete och interprofessionellt nätverkssamarbete Föreläsning: traumamedveten omsorg Rosenqvist-Berg Ann-Marie
2023-04-22 09:30 - 12:00 D4106 Krisarbete och interprofessionellt nätverkssamarbete Föreläsning om sekundär traumatisering /AC Cederberg Arla
2023-04-24 10:15 - 11:45 D4106 Krisarbete och interprofessionellt nätverkssamarbete Föreläsning: Sekundär traumatisering /AC Cederberg Arla
2023-05-03 09:15 - 11:45 D4107-08 Krisarbete och interprofessionellt nätverkssamarbete Tematräff Cederberg Arla
Rosenqvist-Berg Ann-Marie
2023-05-17 10:00 - 17:00 Krisarbete och interprofessionellt nätverkssamarbete Gemensamt seminarium med studerande från Halmstad. Online Rosenqvist-Berg Ann-Marie
2023-05-23 11:00 - 12:00 Krisarbete och interprofessionellt nätverkssamarbete DAGSOC2021 Studentdialog on line, länk: Eivor Söderström is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/7636117417 Cederberg Arla
Edgren Eva
Rosenqvist-Berg Ann-Marie
Sigfrids Ingmar
Söderström Eivor
2023-05-27 09:15 - 12:00 A409 Krisarbete och interprofessionellt nätverkssamarbete Tematräff Rosenqvist-Berg Ann-Marie
2023-05-27 16:00 - 17:00 A409 Krisarbete och interprofessionellt nätverkssamarbete FLEXSOC2021 Studentdialog Cederberg Arla
Edgren Eva
Rosenqvist-Berg Ann-Marie
Sigfrids Ingmar
Söderström Eivor

Kurs och studieplanssökning