Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studerande efter avslutad kurs har en grundläggande kunskap om läkemedelsbehandling och behärskar läkemedelsräkning. Den här kursen bidrar till att utveckla kompetensen: Kontextuell klinisk vårdande och medicinsk kompetens.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas studerande kunna se läkemedelsbehandling i patientvården som en helhet som omfattar kunskap inom många olika områden såsom etik, juridik, anatomi och fysiologi, farmakologi och matematik
- känner till olika former av läkemedel och i huvuddrag vet hur läkemedlen påverkar organismen
- känner till de olika skedena i läkemedelsbehandlingsprocessen och ser betydelsen av att medverka till att utveckla den här processen
- är medveten om vad som är säker läkemedelsbehandling och ser kopplingen till patientsäkerhet
- är medveten om sitt ansvar vid läkemedelshantering och kan handla enligt de anvisningar som är i kraft
- behärskar den terminologi och de räkneoperationer som behövs för att garantera patientens säkerhet.
- har beredskap att möta äldres specialbehov och kan handleda patienten i frågor som berör läkemedelsbehandling

Innehåll

Inledning, presentation av innehåll och litteratur
Definitioner och viktiga begrepp.
Läkemedlets skede i organismen,
Administrationssätt och läkemedelsformer
Etikettydning, Pharmaca Fennica
Recept,
Utdelning av läkemedel till patienten, Medicineringsprocessen.
Säker läkemedelsbehandling, Patientsäkerhet
Säker läkemedelsbehanling, nationell handbok
Sjukskötarens ansvarsområde
Biverkningar, Missbruk och felanvändning av läkemedel
Läkemedel åt specialgrupper, Läkemedel och äldre

Workshop 1-6 i läkemedelsräkning två grupper A och B
Introduktion till Pharmaca Fennica,
Räkneövningar med tabletter och suppositorier ordinerade i g, mg eller mcg
Räkneövningar med flytande perorala läkemedel
Räkneövningar med injektionslösningar ordinerade i g, mg eller mcg
Räkneövningar med läkemedel ordinerade i internationella enheter
Räkneövningar med läkemedel angivna i procent
Hur länge räcker den ordinerade mängden läkemedel
Intravenösa infusioner och läkemedel angivna i mmol
Räkneövningar med läkemedel angivna i mmol
Utspädning av lösningar, övningsuppgifter
Repetition, ev. övningstentamen i läkemedelsräkning

Förkunskaper

Grundmatematik
Anatomi och fysiologi

Litteratur

Ernvall S. m.fl. 2005. Lääkelaskenta. WSOY.. Porvoo. ISBN 951-0-30244-9

Evans J. 2009. Prevalence, risk factors, consequences and strategies for reducing medication errors in Australian hospitals: A literature review. Contemporary Nurse (2009) 31:176-189.
Gatford J.D. & Philips N. 2008. Nursing calculation. Churchill Livingstone USA. ISBN 978 0 443 10288 2.

Larsen P. 1999. Polypharmacy and elderly patients. AORN Journal 69 (3), s. 619-628.

Lilley L.L., Harrington S. & Snyder J.S. 2011. Pharmacology and the Nursing Process. Mosby Canada.

Ministry of Social Affairs and Health. 2009. Safe pharmacotherapy, National guide for Pharmacotherapy in Social and Health Care. Publications of Ministry of Social Affairs and
Health 2009:10.

Saano S. & Taam-Ukkonen M. 2013. Lääkehoidon käsikirja. SanomaPro. Helsinki.

Current articles

Books in dosage calculation:
Ernvall Sirpa, Pulli Antero, Salonen Anne-Marie, Nurminen Marja-Leena, Kaukkila Hanna-Sisko, 2006. Läkemedelsräkning. Utbildningsstyrelsen 2006 . ISBN 952-13-2734-0.
alternative
Ernvall S. m.fl. 2005. Lääkelaskenta. WSOY.. Porvoo. ISBN 951-0-30244-9

Current articles

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)

Examinationskrav

Godkända resultatet i följande tentamina är förutsättningar för avklarad kurs:

TENTAMEN i Läkemedelslära läkemedelsräkning
Tentamen består av två delar. Den första delen består av en teoretisk del som värderas med vitsorden tillfredsställande (1,2), god (3,4) och utmärkt (5). Max 35p. 17-20p=1, 21-24p=2, 25-28p=3, 29-32p=4, 33-35p=5. Den andra delen är läkemedelsräkning. Den innehåller tio tal som för godkänd prestation alla skall vara rätt räknade utan kalkylator. Läkemedelsräkningen värderas med godkänd/underkänd. Om den ena delen är godkänd och den andra underkänd kan den underkända delen tenteras om separat. I den första tentamen tenteras de två delarna separat. I omtentamina tenteras båda delarna samtidigt. Efter avklarad räkning (10 tal) tenterar studerande från hösten 2014 en terminstentamen (5 tal) varje termin under resten av studietiden (totalt 5 terminstentamina).

Lärare

  • Dahl Birgitta
  • Skogster Annika

Examinator

Dahl Birgitta

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Till datum 2014-12-20

Kursens tidtabell

Course contents and schedule
18.3. 2014 13.00-16.15 (2h)
Introduction, presentation of content and literature.
Definitions and important concepts
How drugs act in the human body.
Administering drugs, different forms of drugs
25.3.2014 12.15-15.30 (4h)
Labels, Prescriptions
Giving medication to the patient, patient safety.
Patient safety, safe pharmacotherapy
Introduction to the Confidence project

26.3.2014 13.00-15.00 Dosage calculation, Workshop1
Introduction to dosage calculation,
Tablets and suppositories prescribed in g, mg or µg (microgram, mcg), Fluid oral medication (oral liquid, oral suspension, mixture and drops),

1.4.2014 13.00-16.15 (4h)
Safe pharmacotherapy, national guidelines. The medication process.
Nurses rights to administer drugs. Other professional’s rights to administer medication.
3.4. 2014 10.00-11.30 Dosage calculation, Workshop 2
Drug dosages for injection (injectable solutions).
Drugs in per cent
Duration of ordered drugs,
15.4.2014 13.00-16.15
Introduction till Pharmaca Fennica, Lääketietokeskus lääkeinfo, Sfinx.
Adverse effects, allergic reactions.
Medication passport
23.4.2014 10.00-12.00 Dosage calculation, Workshop 3
Drugs ordered in international units, IU
Infusions

23.4.2014 13.00-16.15 (2h) Drugs in the elderly, repetition
24.4.2014 10.00-12.00 Dosage calculation, Workshop 4
Drugs ordered per weight,
24.4.2014 13.00-14.30 Remedial classes in dosage calculation
29.4.2014 13.00-14.30 (2h) Dosage calculation, Workshop 5
Dilutions
29.4.2014 14.30-16.00 (2h) Remedial classes in dosage calculation
6.5.2014 13.00-14.30 (2h) Dosage calculation, Workshop 6
Dilutions
6.5.2014 14.30-16.00 Remedial classes in dosage calculation
13.5.2014 13.00-14.30 Dosage calculation, Remedial classes
20.5.2014 9.00-11.00 Exam, THEORY PART re-exam next academic year
21.5.2014 13.00-15.00 Exam, CALCULATION PART re-exam next academic year

Examinationsformer

2014-05-21 - Tentamina

Kurs och studieplanssökning