Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

15 sp

Kompetensmål

Kompetenser i fokus:
I den här enheten fördjupar du följande
kompetenser:
Forskning, utveckling och innovations kompetens
Forskning och forskningskompetens är avgörande för
att uppnå hållbarhetsmålen 4, 5 och 9, som
fokuserar på inkluderande och rättvisa
utbildningsmöjligheter, jämställdhet mellan könen
och hållbar och innovativ industriell utveckling.
Forskning fokuserar också på hur man kan främja
innovation och entreprenörskap på ett hållbart
sätt, samt hur man kan använda teknologi och
innovation för att skapa social och ekonomisk
utveckling på ett inkluderande sätt.
Genom att öka vår forskningskompetens och kunskap
inom dessa områden kan vi ta välgrundade beslut och
vidta åtgärder som verkligen gör skillnad för en
mer hållbar framtid.

Läranderesultat

Efter avlagt studieavsnitt:
Du kan formulera en avgränsad problemställning och
ett syfte som grund för ditt lärdomsprov.
(Färdighet)
Du kan identifiera utvecklings- eller
forskningsbehovet samt beskriva tidigare forskning
och litteratur inom ditt valda område.
(Kunskap)
Du kan självständigt identifiera urval och metod
eller arbetsprocess samt välja analys- eller
bearbetningsmetod. (Färdighet)
Du kan utföra processen självständigt och skickligt
(Färdighet)
Du presenterar ditt resultat strukturerat och du
bidrar till att lösa komplexa problem inom din
profession och du kan föra reflexiv
diskussion kring ditt resultat och kring
lärdomsprovet som helhet. (Färdighet &
Förhållningssätt)
Du visar prov på skriftligt utförande, struktur,
språk och källhänvisning enligt föreskrivna
riktlinjer för lärdomsprov och du
reflekterar över etiska frågor (Färdighet)

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationskrav

Examinationskrav:
Lärdomsprovet visar att du har uppnått kunskaper
och färdigheter inom din utbildning samt har
utvecklat en förmåga till självständig reflektion.
Du kan skriva en publikation som sammanfattar
utvecklingen av ett självständigt projekt.

Examinator

Forss Maria

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kurs och studieplanssökning