Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Kursens undervisningsperiod

 • 1 (2022-08-01 till 2022-10-23)
 • 2 (2022-10-24 till 2022-12-31)
 • 3 (2023-01-01 till 2023-03-19)

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att du förstår
metoder för insamling av
kvalitativ eller kvantitativ data för olika
typer
av examensarbeten.
Ytterligare behärskar du grunderna för
bearbetning och tolkning av resultaten
med hjälp av den metod du valt.

Läranderesultat

Kunskap och förståelse:
- kunna redogöra för olika kvantitativa och
kvalitativa forskningsmetoder samt förklara
relevanta
begrepp för dessa metoder

Färdighet och förmåga:
- ha förmåga att planera ett examensarbete
utifrån forskningsprocessens delar inom vård,
hälsa och
välfärd

Värderingsförmåga och förhållningssätt:
- ha förmåga att diskutera och värdera olika
forskningsmetoder
- ha förmåga att värdera och argumentera för
olika forskningsetiska ställningstaganden
- kunna tillämpa ett kritiskt förhållningssätt
vid granskning av forskningsrapporter
- ha förmåga att kritiskt granska och värdera
eget och andra studenters projektplaner
(Värderingsförmåga och förhållande)

Innehåll

Kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoder
med inriktning mot området vård, hälsa och
välfärd
Insamlingsmetoder
Analysmetoder
Slutsatser och diskussion

Litteratur

Bryman, A. (2002). Samhällsvetenskapliga metoder
och Henricson, M (red.) (2012/2018). Vetenskaplig
teori och metod: från idé till examination inom
omvårdnad. Studentlitteratur.
Samt övrig litteratur som delas ut under kursens
gång

Studieaktiviteter

Självstudier - 135 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Självstudier via nätet

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Demonstrationer och färdighetsprov

Examinationskrav

Examinationer i kursen fördjupad metodik:

3 Obligatoriska quiz på ITS learning vilket ger
max 30 poäng, 15 poäng krävs för att vara
godkänd i kursen
Examinationer i kursen fördjupad metodik:

3 Obligatoriska quiz på ITS learning vilket ger
max 30 poäng, 15 poäng krävs för att vara
godkänd

Skriftlig uppgift, bedömning 1-5 (20poäng)

Det betyder att bedömningen sker enligt följande:
Poäng Vitsord i kursen
45-50 5
40-44 4
35-39 3
30-34 2
25-29 1
0-24 Underkänd

Lärare

 • Forss Mia
 • Paakkonen Heikki

Examinator

Paakkonen Heikki

Antal kursplatser

Ingen begränsning (197 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

Den här kursen går 100% online. Den startar
första veckan i period 1,2 och 3. Det betyder att
du kan avlägga den under den period som passar
din studieplan. Vi granskar godkända
prestationer i slutet av P1, P2 och P3.Omtentamen
sker i överenskommelse med examinatorn

Kursanmälningstid

2022-08-25 till 2023-05-31

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer

Kurs och studieplanssökning