Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studenten

- känner till aktörer samt de samhälleliga och
ekonomiska kopplingarna i sin egen bransch inom
den offentliga, privata och tredje sektorn

- beskriver samhälleliga påverkningsmöjligheter
samt förklarar hur arbetslivet är organiserat
och är medveten om den lagstiftning som ligger
till grund för arbetsmarknaden

- är förtrogen med den nordiska
välfärdsmodellen som värdegrund

- känner till det egna yrkesområdet och ser
möjligheter för företagande och entreprenörskap

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande

- kunna redogöra för samhällets struktur samt
för den lagstiftning och övriga bestämmelser
som ligger till grund för hur samhället
fungerar

- vara förtrogen med den lagstiftning som är
central för det egna yrkesområdet.

- inse betydelsen av ett mångprofessionellt
samarbete.

- kunna urskilja och tillämpa den viktigaste
lagstiftningen inom arbetsrättens område.

- kunna redogöra för samhällets struktur
utgående från gällande lagstiftning samt kunna
identifiera sina egna påverkningsmöjligheter

- kunna diskutera den nordiska välfärdens
betydelse för den egna professionen.

- kunna redogöra för de välfärdstjänster
kommunerna erbjuder utgående från gällande
lagstiftning

- få en introduktion till den blivande
arbetsmarknaden och till eventuellt alternativa
karriärstigar

- förstå skillnaden mellan
entreprenörskap/intraprenörskap

- ha kunskap om grundbegreppen vid utvecklande
av företagarfärdigheter

- delta aktivt i innovation och utveckling av
en ny idé (produkt, tjänst, koncept)

- utveckla sin förmåga att presentera/ pitcha
sin idé börja tänka på ett företagsamt sätt

Litteratur

Kursmaterial enligt lärarnas anvisningar.

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 50 timmar
  • Självstudier - 85 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer:
Gör skriftliga uppgifter enligt lärarnas
anvisningar och deltar aktivt i kursens olika
delar (Vissa delar kräver obligatorisk
närvaro.)

Lärare

  • Hernberg Mervi
  • Sigfrids Ingmar
  • Stenbäck Pernilla
  • Taskinen Topi

Examinator

Sigfrids Ingmar

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kurs och studieplanssökning