Kursens undervisningsperiod

1 (2022-08-01 till 2022-10-23)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

4

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Inom denna studieenhet kommer vi att fokusera på
följande
kompetenser:
-Förståelse för mekanismerna, verkan och
biverkningar vid dom
centrala mediciner, som används inom förstavården

-Förstå centrala begrepp inom farmakologi, så som
farmakodynamik och farmakokinetik, samt kunna
tillämpa den
kunskapen i praktisk omgivning inom förstavården

-Säkert administration av mediciner i akuta
situationer och
patienthandledning samt förstå mekanismer bakom
dom vanligaste
intoxikationer och deras farmakologiska vård.

Läranderesultat

Efter avlagd studieenhet kan du:

-Förstå hur farmakokinetiken och -dynamiken
påverkar
verksamheten av olika typer av mediciner i
människokroppen

-Känna igenom och beskriva dom vanligaste
medicinerna som
används inom förstavården samt förstå deras
verkningsmekanism,
biverkan, indikationer och kontraindikationer.

-Kunna självständigt dosera dom vanligaste
medicinerna inom
förstavården antingen per os, intramuskulärt,
intraossealt eller
intravenöst

-Känna igen samt förstå dom fysiologiska
påverkningarna av dom
vanligaste medicinerna som används eller påträffas
i
förstavården

-Känna igenom och förstå verkan av dom vanligaste
motgifterna
för intoxikationsfall, så som opiat eller
benzodiazepam
intoxikationer

-Förstå hur olika typer av smärtmediciner påverkar
olika typer
av smärta samt välja ut den mest ändamålsenliga
smärtmediciner
för den prehospitala kontexten

Innehåll

Självstudier, gruppövningar, simuleringar

Förkunskaper

Förstavård på grundnivå
Förstavård på grundnivå, Praktik
Förstavård på grundnivå - Kompetensbedömning

Akutvård - Grundnivå 2
Specialteman inom akutvård

Kursen ersätter följande kurser

Akutvård - Klinisk farmakologi

Litteratur

Castrén M. et al. 2005. Ensihoidon perusteet.
Pelastusopisto. Suomen Punainen Risti. Otavan
Kirjapaino Oy, Keuruu. ISBN 951-98649-5-4

Kuisma M, Holmström P et al. 2017. Ensihoito.
SanomaPro. ISBN 9789526340241

Alanen P, Jormakka J, Kosonen A och Saikko S.
2016. Oireista työdiagnoosiin -
ensihoitopotilaan tutkiminen ja arviointi.
SanomaPro. ISBN: 978-952-63-3547-6

Plus ytterligare material från föreläsarna

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 23 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 7 timmar
 • Praktiska övningar - 31 timmar
 • Självstudier - 74 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

-Teoretiska kunskapen utvärderas igenom en
skriftlig tent

- Praktiska kunskapen utvärderas igenom
simuleringsövningar samt presentationer, där
praktiska
patientfall kopplar till farmakologin

Lärare

 • Lindqvist Johnny
 • Loimijoki Niko
 • Saarela Sami
 • Similä Hannes
 • Stenström Mats
 • Takala Sami

Examinator

Ericsson Christoffer

Antal kursplatser

Ingen begränsning (24 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2022-08-10 till 2022-09-06

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2022-08-31 09:15 - 16:00 E492 Akutvård - Klinisk farmakologi Takala Sami

Kurs och studieplanssökning