Kursens undervisningsperiod

1 (2022-08-01 till 2022-10-23)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

4

Omfattning

10 sp

Kompetensmål

Inom denna studieenhet kommer vi att fokusera på
följande kompetenser:

-Förstå och förklara fysiologiska och
patofysiologiska tillstånd
relaterade till förstavårdens patienter

- Utföra en ändamålsenlig anamnes och systematisk
omfattande klinisk
undersökning av både kritiskt och kroniskt
insjuknade patienter samt
identifiera tecknen på akuta tillstånd i
förstavården.

- Påbörja och patientsäkert vårda akut insjuknande
patienter i
förstavården på vårdnivå, enligt rådande standard
samt göra motiverade
beslut för icke-transport.

-Handleda patienter och anhöriga i frågor om
fortsatt vård, baserat på
rådande direktiv och evidens.

-Delta som både ledare och teammedlem i
förstavårdens vårdteam enligt
förväntningar på vårdnivå

Läranderesultat

Efter avlagd studieenhet kan du:

-Känna till principerna till dagliga
förstavårdsverksamheten och
känner till social- och hälsovårdens och
mångprofessionella
myndigheters samarbete med förstavården samt kan
genom den kunskap
försäkra arbetssäkerheten vid
förstavårdsituationer.

-Utvärdera förstavårdservicens funktioner,
processer och ledning.

-Fungera som både ledare i förstavårdssituationer
samt delta som
medlem i förstavårdens vårdteam.

-Tillämpa icke-tekniska principer (bl.a. CRM och
ANTS) i operativa
förstavårdsituationer; vid roll som ledare och
medlem av vårdteam
samt i samarbete med andra myndigheter.

-Ansvara som vårdare 1 (ansvarig vårdare) enligt
rådande
vårdprotokoll och -direktiv, ansvarsområden samt
principer som styr
arbete för förstavårdare på vårdnivå.

-Kan fungera både som vårdare 1 och vårdare 2 i
förstavårdsituationer samt leda en återupplivning
och ansvara för
patientens post-resuskitationstillstånd och vård.

-Fungera som vårdledare i flerpatientsituationer

-Tillämpa förstavårdsmedicinsk kunskap i krävande
patienttillstånd
samt kan även tillämpa intensivmedicinska och
anestesiologiska
grundkunskaper inom förstavården på vårdnivå.

-I enlighet med vårddirektiven, utföra en
undersökning om patientens
behov för vård samt grad av brådska, göra beslut
om att icke-
transportera baserad på rådande direktiv samt
handleda patienten i
frågor om fortsatta uppföljning och vård. Kan även
bestämma
ändamålsenligaste vårdinstans samt påbörja vård på
plats och/eller
under transport samt handleda patienter som inte
transporteras, i
frågor relaterade till fortsatt vård.

-Förstå och tillämpa principerna för säkring av
andningsvägar både
med supraglottiska medel samt intubering. Kan även
förstå
principerna för, samt tillämpa, non-invasiv
ventilering (NIV) i
vården av patienter.

-Kan förstå fördjupade patologiska principerna vid
akuta
koronartillstånd och hjärtarrytmier samt kan
identifiera dom
tillstånd från ett EKG.

-Förstå dom vanligaste intoxikationstillstånden
samt deras
farmakologiska vård

-Ansvara för både verbal rapportering samt
skriftlig dokumentering i
enlighet med rådande standard.

-Förstå och tillämpa begreppet taktisk resiliens
samt kan, genom dom
principer, upprätthålla sin funktionsförmåga i
förändrande och
oförväntade situationer i förstavård

Innehåll

Under kursen kommer deltagarna även att
delta i
ett obligatoriskt fysiskt test

Förkunskaper

Förstavård på grundnivå
Förstavård på grundnivå, Praktik
Förstavård på grundnivå - Kompetensbedömning

Akutvård - Grundnivå 2
Specialteman inom akutvård

Kursen ersätter följande kurser

Förstavård på vårdnivå ? Avancerad nivå (10 sp)

Litteratur

Castrén M. et al. 2005. Ensihoidon
perusteet.
Pelastusopisto. Suomen Punainen Risti.
Otavan
Kirjapaino Oy, Keuruu. ISBN 951-98649-
5-4

Kuisma M, Holmström P et al. 2017.
Ensihoito.
SanomaPro. ISBN 9789526340241

Alanen P, Jormakka J, Kosonen A och
Saikko S.
2016. Oireista työdiagnoosiin -
ensihoitopotilaan tutkiminen ja
arviointi.
SanomaPro. ISBN: 978-952-63-3547-6

Käypähoito-suositukset
Terveysportti

Plus ytterligare material från
föreläsarna

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 60 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 28 timmar
 • Praktiska övningar - 52 timmar
 • Självstudier - 130 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 270 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 270 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

-Teoretiska kunskapen utvärderas igenom en
skriftlig tent

- Handfärdigheter utvärderas genom två skills
utvärderingar

- Skriftliga kursuppgifter under kursen

Lärare

 • Ericsson Christoffer
 • Lindqvist Johnny
 • Loimijoki Niko
 • Ring Joachim
 • Saarela Sami
 • Silfver Jessica
 • Takala Sami
 • Similä Hannes

Examinator

Ericsson Christoffer

Antal kursplatser

Ingen begränsning (24 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2022-08-10 till 2022-09-06

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2022-08-24 09:00 - 16:00 E492 Akutvård - Avancerad nivå Takala Sami
2022-08-25 09:15 - 16:30 E492 Akutvård - Avancerad nivå
2022-08-25 09:15 - 16:00 E493 Akutvård - Avancerad nivå
2022-09-01 09:15 - 16:00 E493 Akutvård - Avancerad nivå
2022-09-01 09:15 - 16:00 E494 Akutvård - Avancerad nivå
2022-09-02 09:15 - 16:00 E493 Akutvård - Avancerad nivå
2022-09-02 09:15 - 16:00 E494 Akutvård - Avancerad nivå
2022-09-05 09:15 - 16:00 E492 Akutvård - Avancerad nivå
2022-09-05 09:15 - 16:00 E493 Akutvård - Avancerad nivå
2022-09-05 09:15 - 16:00 E494 Akutvård - Avancerad nivå
2022-09-06 09:15 - 16:00 E492 Akutvård - Avancerad nivå
2022-09-07 09:15 - 16:00 E492 Akutvård - Avancerad nivå
2022-09-07 09:15 - 16:00 E493 Akutvård - Avancerad nivå
2022-09-08 09:15 - 16:00 E493 Akutvård - Avancerad nivå
2022-09-08 09:15 - 16:00 E494 Akutvård - Avancerad nivå
2022-09-09 09:15 - 16:00 E493 Akutvård - Avancerad nivå
2022-09-09 09:15 - 16:00 E494 Akutvård - Avancerad nivå
2022-09-12 09:15 - 16:00 E492 Akutvård - Avancerad nivå Stenström Mats
2022-09-15 09:15 - 16:00 E493 Akutvård - Avancerad nivå
2022-09-15 09:15 - 16:00 E494 Akutvård - Avancerad nivå
2022-09-16 09:15 - 16:00 E494 Akutvård - Avancerad nivå
2022-09-19 09:15 - 16:00 E492 Akutvård - Avancerad nivå
2022-09-21 08:30 - 14:30 Akutvård - Avancerad nivå Fysiska tester enligt individuellt schema Ring Joachim
2022-09-22 08:30 - 15:00 Akutvård - Avancerad nivå Fysiska tester enligt individuellt schema Ring Joachim
2022-09-23 10:15 - 15:30 Akutvård - Avancerad nivå Fysiska tester enligt individuellt schema Ring Joachim
2022-09-26 09:15 - 16:00 E492 Akutvård - Avancerad nivå Loimijoki Niko
Takala Sami
2022-09-26 09:15 - 16:00 E493 Akutvård - Avancerad nivå
2022-09-27 09:15 - 16:00 E492 Akutvård - Avancerad nivå Ericsson Christoffer
2022-09-28 08:15 - 14:30 Akutvård - Avancerad nivå Fysiska tester enligt individuellt schema Ring Joachim
2022-09-29 09:15 - 16:00 E493 Akutvård - Avancerad nivå
2022-09-29 09:15 - 16:00 E494 Akutvård - Avancerad nivå
2022-09-30 09:15 - 16:00 E493 Akutvård - Avancerad nivå
2022-09-30 09:15 - 16:00 E494 Akutvård - Avancerad nivå
2022-10-12 09:15 - 16:00 E492 Akutvård - Avancerad nivå Ericsson Christoffer
Loimijoki Niko
2022-10-13 09:15 - 16:00 E493 Akutvård - Avancerad nivå Ericsson Christoffer
Loimijoki Niko
Takala Sami
2022-10-13 09:15 - 16:00 E494 Akutvård - Avancerad nivå Ericsson Christoffer
Loimijoki Niko
Takala Sami
2022-10-13 09:15 - 16:00 E482 Akutvård - Avancerad nivå Ericsson Christoffer
Loimijoki Niko
Takala Sami
2022-10-13 09:15 - 16:00 E492 Akutvård - Avancerad nivå
2022-10-14 09:15 - 16:00 D4109 Akutvård - Avancerad nivå
2022-10-14 09:15 - 16:00 E253 Akutvård - Avancerad nivå
2022-10-14 09:15 - 16:00 E492 Akutvård - Avancerad nivå Ericsson Christoffer
Loimijoki Niko
2022-10-17 11:00 - 15:30 E492 Akutvård - Avancerad nivå Takala Sami
2022-10-18 09:15 - 16:00 E493 Akutvård - Avancerad nivå Silfver Jessica
2022-10-18 09:15 - 16:00 E491 Akutvård - Avancerad nivå
2022-10-18 09:15 - 16:00 E494 Akutvård - Avancerad nivå Silfver Jessica
Stenbäck Pernilla
2022-10-20 09:15 - 16:00 E493 Akutvård - Avancerad nivå Silfver Jessica
2022-10-20 09:15 - 16:00 E494 Akutvård - Avancerad nivå
2022-10-21 09:15 - 16:00 E493 Akutvård - Avancerad nivå Silfver Jessica
2022-10-21 09:15 - 16:00 E494 Akutvård - Avancerad nivå
2022-10-25 09:15 - 16:00 E482 Akutvård - Avancerad nivå Takala Sami
2022-10-25 09:15 - 16:00 E493 Akutvård - Avancerad nivå
2022-10-26 09:15 - 16:00 E494 Akutvård - Avancerad nivå
2022-10-26 09:15 - 16:00 E482 Akutvård - Avancerad nivå
2022-10-26 09:15 - 16:00 E493 Akutvård - Avancerad nivå
2022-10-28 09:15 - 16:00 E493 Akutvård - Avancerad nivå
2022-10-28 09:15 - 16:00 E494 Akutvård - Avancerad nivå
2022-11-02 12:15 - 15:15 E385 Akutvård - Avancerad nivå
2022-11-23 10:15 - 13:15 E385 Akutvård - Avancerad nivå Takala Sami

Kurs och studieplanssökning