Kursens undervisningsperiod

 • 2 (2022-10-24 till 2022-12-31)
 • 3 (2023-01-01 till 2023-03-19)
 • 4 (2023-03-20 till 2023-07-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

10 sp

Kompetensmål

I denna studieenhet står följande kompetenser i
fokus:
Etisk hållbarhetskompetens samt lärande kompetens
(allmänna)
Teknologisk kompetens (allmänna)
Fysioterapeutisk handlednings kompetens samt
terapeutiskt kunnande (professionsspecifik)

Globala mål i focus:
Mål 3: god hälsa och välbefinnande
Mål 10: minskad ojämlikhet
Mål 12: hållbar konsumtion och produktion

Läranderesultat

Efter avlagd studieenhet (nämn kunskap, färdighet
och förhållningssätt):

Kan du anpassa och kritiskt bedöma kunskap inom
hälsoteknologin för att möta olika
samhällsutmaningar inom hälso- och
socialvårdssektorn. (Kunskap, Färdighet,
Förhållningssätt)
Kan du med stöd av teknologi utföra grundläggande
moment inom fysioterapin, så som undersökning,
bedömning, handledning och terapeutisk träning.
(Färdighet)
Kan du ta i betraktande möjligheter som
hälsoteknologin erbjuder och agera värdebaserat
för att stöda klientens välbefinnande. (Färdighet,
Förhållningssätt)

Innehåll

Bedömning av fysisk prestation och fysisk
aktivitet. Praktisk tillämpning av olika test
kopplade till funktionsförmåga eller något av dess
delområden.
Ergometertestning (submaximal)
Online kurs (introduction to eHealth)
Praktiska moment med stöd av hälsoteknologiska
verktyg (workshop)
Analys och granskning av hälsoteknologiska data
och begrepp.

Förkunskaper

Människans anatomi, fysiologi och biomekanik
Människans utveckling och motorisk inlärning
Grunderna i rörelselära och bedömning av
funktionsförmåga
Anpassa och ordinera hälsofrämjande aktiviteter
Arbetshälsa och ergonomi
Hälsofrämjande motion

Kursen ersätter följande kurser

FT-2-066 (0) Tillämpad fysioterapeutisk bedömning,
2sp
FT-2-056(0), Fysioterapeutiska bedömningar och
metoder II, 2sp

Mer information

Kursen har obligatorisk närvaro 80% av de
praktiska lektionerna. Frånvaro kompenseras med
angivna uppgifter. Under 50% närvaro kan inte
kompenseras, och vid dessa fall bör studerande göra
om kursen under följande akademiska läsår.

Litteratur

Artiklar givna av föreläsare

Bellardini, H., Henriksson, A., Tonkonogi, M.
2009. Tester och mätmetoder - för idrott och
hälsa. SISU Idrottsböcker. Livonia Print,
Lettland. ISBN 978-91-854 33-13-1

Keskinen, K-L., Häkkinen, K., Kallinen, M.
2004(eller nyare). Kuntotestauksen käsikirja.
Tampere, Tammer-Paino oy. ISBN 951-8982-67-8.

https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/1368 Extern länk
40/3%202018%2048-
50_K%c3%a4nn%20h%c3%a4lsoteknologin_ibruktagande%2
0kr%c3%a4ver%20tillsyn.pdf?sequence=2&isAllowed=y

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 40 timmar
 • Praktiska övningar - 100 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 40 timmar
 • Självstudier - 70 timmar
 • Seminarier - 20 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 270 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 270 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Demonstrationer och färdighetsprov

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer:
Examination 1:online-kurs (godkänd/underkänd)
Examination 2: rapport över testtillfället
(submaximal test, vitsord: 0-3).
Examination 3: presentation kring
teknologiuppgift.
Examination 4: tentamen

Lärare

 • Hellsten Thomas
 • Hellstén Kati
 • Ring Joachim

Examinator

Ring Joachim

Antal kursplatser

Ingen begränsning (25 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Till datum 2023-07-31

Kursanmälningstid

2022-10-10 till 2022-11-06

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Övriga uppgifter
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2022-10-27 12:15 - 14:00 A311 Hälsoteknologi och bedömning Introduktion till kursen (obligatorisk närvaro) Info om KESKO-dagen Hellstén Kati
Hellsten Thomas
Ring Joachim
2022-10-31 12:00 - 16:00 Hälsoteknologi och bedömning planerande av innehåll för Keskodagen i mindre grupper
2022-11-01 09:15 - 16:00 D281 Hälsoteknologi och bedömning gemensamt beslut gällande innehåll för KESKO-dagen
2022-11-01 09:15 - 16:00 D282 Hälsoteknologi och bedömning gemensamt beslut för innehåll till KESKO-dagen
2022-11-02 10:00 - 14:00 D275 Hälsoteknologi och bedömning slutgiltiga beslut samt övning inför KESKO-dagen Hellsten Thomas
Ring Joachim
2022-11-05 09:00 - 16:00 Hälsoteknologi och bedömning KESKO-dag (obligatorisk närvaro)
2023-01-11 12:00 - 14:00 D281 Hälsoteknologi och bedömning Genomgång av FirstFit-testbatteriet teoretiskt och praktiskt Ring Joachim
2023-01-11 12:00 - 14:00 D282 Hälsoteknologi och bedömning Genomgång av FirstFit-testbatteriet teoretiskt och praktiskt Ring Joachim
2023-01-12 10:15 - 11:15 D4109 Hälsoteknologi och bedömning submaximalt cykelergometertest: teori Ring Joachim
2023-01-20 08:45 - 14:00 M703 Hälsoteknologi och bedömning praktiskt utförande av ergometertest för 8 studerande Ring Joachim
2023-01-25 08:45 - 14:00 M703 Hälsoteknologi och bedömning praktiskt utförande av ergometertest för 8 studerande Ring Joachim
2023-01-26 08:45 - 14:00 M703 Hälsoteknologi och bedömning praktiskt utförande av ergometertest för 8 studerande Ring Joachim
2023-02-08 13:30 - 15:30 A311 Hälsoteknologi och bedömning Gästföreläsning Johanna Fritz, MDH, Tillfälle 1: Integrering av beteendemedicin i fysioterapi ? en introduktion (Obligatorisk närvaro) Hellsten Thomas
Ring Joachim
2023-02-15 09:30 - 15:00 M703 Hälsoteknologi och bedömning cykelergometertest för given målgrupp (enligt individuellt schema) Ring Joachim
2023-02-15 10:00 - 15:00 M602 Hälsoteknologi och bedömning fysiska test för given målgrupp (enligt individuellt schema) Ring Joachim
2023-02-16 09:30 - 15:00 M703 Hälsoteknologi och bedömning reservdag Ring Joachim
2023-02-16 10:15 - 15:00 M602 Hälsoteknologi och bedömning fysiska test för given målgrupp (enligt individuellt schema)(reservdag) Ring Joachim
2023-02-17 09:30 - 15:00 M703 Hälsoteknologi och bedömning cykelergometertest för given målgrupp (enligt individuellt schema) Ring Joachim
2023-02-17 10:00 - 15:00 M602 Hälsoteknologi och bedömning fysiska test för given målgrupp (enligt individuellt schema) Ring Joachim
2023-02-28 13:00 - 14:45 M703 Hälsoteknologi och bedömning reservdag för tester Ring Joachim
2023-02-28 13:45 - 15:30 M602 Hälsoteknologi och bedömning reservdag för testning Ring Joachim
2023-03-13 13:30 - 15:30 D281 Hälsoteknologi och bedömning Hälsoteknologi workshop, Fysioline Oy Anniina Filppula Hellsten Thomas
2023-03-13 13:30 - 15:30 D282 Hälsoteknologi och bedömning Hälsoteknologi workshop, Fysioline Oy Anniina Filppula Hellsten Thomas
2023-03-30 09:00 - 12:00 Hälsoteknologi och bedömning Skriftlig tentam Hellstén Kati
2023-05-16 13:00 - 16:00 Hälsoteknologi och bedömning Samläsning med MDU, Tillfälle 2: Att stödja beteendeförändring hos patienten (Johanna Fritz) Obligatorisk närvaro Hellsten Thomas
Ring Joachim

Kurs och studieplanssökning