Kursens undervisningsperiod

3 (2023-01-01 till 2023-03-19)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

4

Omfattning

10 sp

Kompetensmål

Inom denna studieenhet kommer vi att fokusera på
följande kompetenser:

- Kan fungera som förstavårdare på vårdnivå enligt
dom värderingar och professionsetiska principer
som gäller vårdarbete i förstavården samt
behärskar icke-tekniska förmågor att kunna leda
och vara medlem i ett förstavårdsteam

Kan ansvara för prehospitala vårdbeslut samt
definiera patientens tillstånd, transportbehov och
vårdbehov före och under transport samt utföra
trygg och effektiv vård på vårdnivå

Kan fungera som förstavårdens situationsledare och
göra samarbete med andra myndigheter (poliser,
räddningsväsendet, sociala och hälsovårdens
service)

Läranderesultat

Efter avlagd studieenhet kan du:

Kan självständigt göra beslut om patientens
tillstånd samt
vård, transport och bedöma behov av dessa, om
möjligt,
baserat på gällande direktiv.

Kan i helhet ansvara för och leda patientens
systematiska
undersökning och bedömning samt utförandet av vård

basen av en arbetsdiagnos eller symptom. Kan även
planera
patientens säkra helhetsvård inom prehospitala
kontext,
både före och under transport samt bedöma den i
förhållande till planen.

Kan använda sig av evidensbaserad
förstavårdsmedicinsk och
farmakologiskt kunnande under förstavårdens
uppdrag och
kan utnyttja den kunskapen tillämpat till vården.

Behärskar förmåga att handleda patienter och/eller
anhöriga om fortsatt vård med korrekta, tydliga
och
sakliga instruktioner

Stärka din förmåga att framkomma som förstavårdens
expertiskunnig i form av beslut som görs
tillsammans med
patienten, anhöriga och andra yrkesprofessioner
samt kan
stöda patienten i att förebygga ohälsa.

Kan utvärdera patientcentrerade förstavårdens
kvalitet och
utveckla den enligt bästa förmåga

Behärskar icke-tekniska förmågor (enligt bl.a ANTS
och
CRM-principer) i vården av den krävande patienten
och kan
fungera enligt principerna för systematiskt
pararbete och
arbetsfördelning inom förstavård på vårdnivå

Kan identifiera och beskriva etiska utmaningar i
förstavårdens vårdsituationer och kan reflektera
kring
förstavårdens etik och värderingar och kan också
själv
fungera enligt dom principer.

Kan utföra en adekvat och tydlig rapportering
enligt
gällande praxis, både i skriftlig dokumentation
samt
muntligt.

Kan reflektera kring samt utvärdera sitt egna
kunnande och
till professionella tillväxt.

Innehåll

Yrkespraktiken består av 5 veckor (7,5sp) handledd
praktik på vårdnivå inom den prehospitala akutvården
SAMT 2 veckor praktik utförd som simulering vid
Arcada.

Förkunskaper

Godkänd kurs Akutvård - Avancerad nivå.
Godkänd kurs Akutvård - Trauma
Godkänd kurs Akutvård - Klinisk
farmakologi

Godkänd praktik: Förstavård på vårdnivå 1

Kursen ersätter följande kurser

Praktik: Vårdnivå II (10 sp)

Mer information

Ohjeita opiskelijalle ja ohjaajalle:

Toisen työvuoron aikana opiskelija:
- laatii omat tavoitteensa
- näyttää tavoitteet ohjaajalle
- näyttää harjoittelu /
opiskeluhistoriansa
ohjaajalle
- tulostaa arviointikaavakkeet
osoitteesta:
mentorskap.arcada.fi

Opiskelija aikatauluttaa
harjoittelujaksonsa,
toisen työvuoron aikana, jonka ohjaaja
varmentaa
- tehtävät H1 ja H2
- tarkemmat tutustumiset laitteisiin ja
varusteisiin
- eri aihepiirit
- väliarviointi
- loppuarviointi

Viimeisen kahden - neljän työvuoron
aikana ohjaaja kiinnittää korostettua huomiota
opiskelijan osaamiseen ja vertaa työsuorituksia
harjoittelujakson tavoitteisiin

Opiskelijan tulee pitää päiväkirjaa kaikista
tehtävistä

Opiskelija seuraa päiväkirjan avulla omaa
edistymistä

Täytetty ja allekirjoitettu arviointi toimitetaan
opiskelijalle viimeistään kaksi viikkoa jakson
päätyttyä

---
Förhållningsdirektiv under yrkespraktik

För att alla parter skall trivas under praktiken
och
missförstånd skall kunna undvikas finns det en del
saker
som är viktiga att minnas under tiden i
yrkespraktik

Klädsel:
Klädseln bör vara i enlighet med och följa
praktikplatsens
regler. Skyddskläderna ges av praktikplatsen i de
flesta
fall. Där kläder inte finns att ge studeranden bör
de egna
kläderna följa praktikplatsens reglementen.

Kläderna bör vara hela och rena. Byxorna skall
vara
uppdragna så att underkläderna inte syns.

I fall överenskomna principer inte efterföljs
kan yrkespraktiken avbrytas.

Angående vaccinationskrav:
Infektioiden torjunta on keskeinen osa hoidon
laatua ja
potilasturvallisuutta. Infektioiden torjunnassa
esim.
henkilökunnan influenssarokotuksilla voidaan
merkittävästi
vähentää potilaiden influenssaan sairastumista ja
potilaskuolemia. Työharjoitteluun osallistuvalla
opiskelijalla on oltava päivitetyn ohjeen
mukaisesti
tartuntatautilain 48§ mukaisesti joko rokotuksen
tai
sairastetun taudin antama suoja tuhkarokkoa,
vesirokkoa ja
hinkuyskää vastaan. Lisäksi vaaditaan
tartuntatautilain 55
ja 56§ mukainen terveydentilan selvitys
keuhkotuberkuloosista ja salmonellasta.

Opiskelijoiden terveydenhuolto hoidetaan
opiskelijaterveydenhuollon kautta.
Opiskelijan tulee olla hyvissä ajoin yhteydessä
opiskeluterveydenhuoltoon asianmukaisen
rokotussuojan ja
tartuntatautilain mukaisen terveydentilan
varmistamiseksi.

Oireinen opiskelija ei saa aloitta harjoittelua
ennen
oireiden selvittämistä. (JYL 2/2018).

Studieaktiviteter

  • Övningar samt utvärdering - 65 timmar
  • Praktik - 175 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 240 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 240 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Godkänd utvärdering med handledaren och läraren.

Godkänd praktikuppgift.

Lärare

  • Ericsson Christoffer
  • Loimijoki Niko
  • Similä Hannes
  • Takala Sami

Examinator

Ericsson Christoffer

Antal kursplatser

Ingen begränsning (25 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

Praktiken under veckor 9-13 (26.2-
1.4.2018).

Kursanmälningstid

2022-04-25 till 2023-07-31

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2023-02-24 09:15 - 16:00 E494 Yrkespraktik - Akutvård på vårdnivå II Ericsson Christoffer
2023-02-24 09:15 - 16:00 E493 Yrkespraktik - Akutvård på vårdnivå II Ericsson Christoffer
2023-02-27 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - Akutvård på vårdnivå II
2023-02-27 09:15 - 16:30 E494 Yrkespraktik - Akutvård på vårdnivå II Ericsson Christoffer
2023-02-27 09:15 - 16:15 E493 Yrkespraktik - Akutvård på vårdnivå II Ericsson Christoffer
2023-02-28 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - Akutvård på vårdnivå II
2023-03-01 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - Akutvård på vårdnivå II
2023-03-02 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - Akutvård på vårdnivå II
2023-03-03 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - Akutvård på vårdnivå II
2023-03-06 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - Akutvård på vårdnivå II
2023-03-07 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - Akutvård på vårdnivå II
2023-03-08 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - Akutvård på vårdnivå II
2023-03-09 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - Akutvård på vårdnivå II
2023-03-10 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - Akutvård på vårdnivå II
2023-03-13 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - Akutvård på vårdnivå II
2023-03-14 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - Akutvård på vårdnivå II
2023-03-15 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - Akutvård på vårdnivå II
2023-03-16 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - Akutvård på vårdnivå II
2023-03-17 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - Akutvård på vårdnivå II
2023-03-20 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - Akutvård på vårdnivå II
2023-03-21 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - Akutvård på vårdnivå II
2023-03-22 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - Akutvård på vårdnivå II
2023-03-23 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - Akutvård på vårdnivå II
2023-03-24 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - Akutvård på vårdnivå II
2023-03-27 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - Akutvård på vårdnivå II
2023-03-28 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - Akutvård på vårdnivå II
2023-03-29 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - Akutvård på vårdnivå II
2023-03-30 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - Akutvård på vårdnivå II
2023-03-31 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - Akutvård på vårdnivå II

Kurs och studieplanssökning