Kursens undervisningsperiod

2 (2022-10-24 till 2022-12-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

10 sp

Kompetensmål

Inom denna studieenhet kommer vi att fokusera på
följande kompetenser:

-Kan självständigt agera som förstavårdare i en
förstavårdsenhet, med ett arbetspar som arbetar på
vårdnivå

-Kan tillämpa dina teoretiska kunskaper och
praktiska handfärdigheter inom förstavård på
vårdnivå till en verklig omgivning samt förstå hur
dom kunskaperna och handfärdigheterna kan
utvecklas under en praktisk övningsperiod

Läranderesultat

Efter avlagd studieenhet kan du:

Fungera professionellt i kontakten med patienter
och anhöriga i det prehospitala kontextet

Utgående från dina kunskap och färdigheter, utföra
en ändamålsenlig och systematisk klinisk
undersökning alla olika patienter i det
prehospitala kontextet

Känna igen störningar i de vitala funktionerna,
utföra en tillförlitlig primär- och
sekundärbedömning av patientens tillstånd och kan
planera och genomföra de vårdåtgärder som
patienten behöver

Fungera som en medlem i vårdnivåteamet och känner
till ledarens (H1) roll

Göra motiverade beslut om rätt och mest
ändamålsenliga vårdplats för patienten

Avge rapport både skriftligt och muntligt enligt
ändamålsenlig standard och modeller

Använda och ändamålsenligt utnyttja vård- och
förflyttningsutrustningen i en ambulans

Ändamålsenligt och enligt givna standard
underhålla samt rengöra ambulansens vårdutrymme
samt vårdutrustning

Förstå grunderna till samt använda prehospitala
telekommunikationsutrustningen (VIRVE)

Känna igen och förstår skademekanismer och
typskador i traumatiskt skadad patient

Känna igen dom vanligaste läkemedlen som
patienterna använder och vet varifrån och hur du
kan söka vidare information om dem

Känna igen och använda dom läkemedel som används
inom förstavård på vårdnivå

Förstår den prehospitala processen, från alarm
tillbaka till station.

Förstå hur praktikplatsens akutvård fungerar som
en del av sjukvården och kan tillämpa dom lokala
vårddirektiven

Känna till hur samarbetet mellan polis,
räddningsverk, sociala sidan, Nödcentralen och
vårdinstanserna fungerar

Förstår grunderna om funktionerna vid
flerpatientssituationer

Kan beskriva och förstå patofysiologin, symptomen,
fynden och vården kring de vanligaste sjukdoms-
och olycksfallen

Kan kritiskt reflektera över ditt egna agerande i
vårdsituationer samt beskriva sina egna
målsättningar för praktiken

Innehåll

Praktisk träning.

Förkunskaper

Förstavård på vårdnivå - Avancerad nivå
Förstavård på vårdnivå - Trauma
Förstavård på vårdnivå - Klinisk farmakologi

Kursen ersätter följande kurser

Praktik: Vårdnivå I (10 sp)

Mer information

Ohjeita opiskelijalle ja ohjaajalle:

Toisen työvuoron aikana opiskelija:
- laatii omat tavoitteensa
- näyttää tavoitteet ohjaajalle
- näyttää harjoittelu /
opiskeluhistoriansa
ohjaajalle
- tulostaa arviointikaavakkeet
osoitteesta:
mentorskap.arcada.fi

Opiskelija aikatauluttaa
harjoittelujaksonsa,
toisen työvuoron aikana, jonka ohjaaja
varmentaa
- tehtävät H1 ja H2
- tarkemmat tutustumiset laitteisiin ja
varusteisiin
- eri aihepiirit
- väliarviointi
- loppuarviointi

Viimeisen kahden - neljän työvuoron
aikana ohjaaja kiinnittää korostettua huomiota
opiskelijan osaamiseen ja vertaa työsuorituksia
harjoittelujakson tavoitteisiin

Opiskelijan tulee pitää päiväkirjaa kaikista
tehtävistä

Opiskelija seuraa päiväkirjan avulla omaa
edistymistä

Täytetty ja allekirjoitettu arviointi toimitetaan
opiskelijalle viimeistään kaksi viikkoa jakson
päätyttyä

---
Förhållningsdirektiv under yrkespraktik

För att alla parter skall trivas under praktiken
och
missförstånd skall kunna undvikas finns det en del
saker
som är viktiga att minnas under tiden i
yrkespraktik

Klädsel:
Klädseln bör vara i enlighet med och följa
praktikplatsens
regler. Skyddskläderna ges av praktikplatsen i de
flesta
fall. Där kläder inte finns att ge studeranden bör
de egna
kläderna följa praktikplatsens reglementen.

Kläderna bör vara hela och rena. Byxorna skall
vara
uppdragna så att underkläderna inte syns.

I fall överenskomna principer inte efterföljs
kan yrkespraktiken avbrytas.

Angående vaccinationskrav:
Infektioiden torjunta on keskeinen osa hoidon
laatua ja
potilasturvallisuutta. Infektioiden torjunnassa
esim.
henkilökunnan influenssarokotuksilla voidaan
merkittävästi
vähentää potilaiden influenssaan sairastumista ja
potilaskuolemia. Työharjoitteluun osallistuvalla
opiskelijalla on oltava päivitetyn ohjeen
mukaisesti
tartuntatautilain 48§ mukaisesti joko rokotuksen
tai
sairastetun taudin antama suoja tuhkarokkoa,
vesirokkoa ja
hinkuyskää vastaan. Lisäksi vaaditaan
tartuntatautilain 55
ja 56§ mukainen terveydentilan selvitys
keuhkotuberkuloosista ja salmonellasta.

Opiskelijoiden terveydenhuolto hoidetaan
opiskelijaterveydenhuollon kautta.
Opiskelijan tulee olla hyvissä ajoin yhteydessä
opiskeluterveydenhuoltoon asianmukaisen
rokotussuojan ja
tartuntatautilain mukaisen terveydentilan
varmistamiseksi.

Oireinen opiskelija ei saa aloitta harjoittelua
ennen
oireiden selvittämistä. (JYL 2/2018).

Studieaktiviteter

Praktik - 240 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 240 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 240 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationskrav

Godkänd utvärdering med handledaren.
Dagbok över
uppdragen och inlärningen.

kursen synkroniseras med engelska FV-
kursen SB-1-075(3) så att studenterna
skriver en rapport om praktiken på
engelska.

Lärare

  • Loimijoki Niko
  • Saarela Sami
  • Similä Hannes
  • Takala Sami

Examinator

Carstens Laura

Antal kursplatser

Ingen begränsning (25 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

Praktiken sker under vecka 45-51.

Kursanmälningstid

2022-04-25 till 2023-07-31

Kurs och studieplanssökning