Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

4

Omfattning

10 sp

Kompetensmål

*Målsättning på mödra(barn)rådgivningen är att nå
FAMILJEFÖRBEREDANDE OCH PLANERANDE KOMPETENS som ger
djupare förståelse för mödra/mödra- och barnrådgivnings arbete.

Läranderesultat

-Efter avklarad yrkespraktik på mödrarådgivningen kan
studerande under handledning sköta en gravid kvinna och familj
i mödra-, eller mödra -och barn rådgivningen under graviditeten
och barnsängstid
-Studerande förstår rådgivningens uppgift och känner till när
den gravida eller fostret är vid behov av specialvård samt kan
vidta åtgärder för förverkligandet. -Studerande klarar av att följa
upp graviditeten och fostrets välmående under hela graviditeten.
-Studerande känner till och kan handleda om de sociala
förmåner som hör till den gravida, förälrar och barnfamiljen.
-Studerande har WHO:S amningshandledarkompetens och kan
stöda amning även i krävande amningsituationer vid behov, hon
stöder familjen med fullamning ända upp till 6 månader enligt
WHO
-studerande kännert till hälsogranskiningar till barnet under
skolålder samt vaccinationsprogrammet.
-Studerande kan enligt överenskommelse förverkliga
självständigt en del av familje/förlossnings förberedelse kurs på
rådgivningen
-Efter att studier är avklarade skall studerande känner till arbetet
i mödra- och barnrådgivningen.

Innehåll

-10sp handled yrkespraktik på mödra/mödrabarn rådgivning.
-Studerande beaktar EU-direktiv i sin praktik och följer WHOs
anvisningar om amning
-uppföljning av moderns och fostrets hälsa under hela
gravidteten
-deltagandet/genomförandet av efterkontroll
-hembesök
-amningsstöd
-uppföljning av barnets utveckling och hälsa (0-7år)
-deltagandet i årsgranskningar
-uppföljning av vaccinationsprogrammet
-samarbete och stöd till familjer
-studerande känner till förmåner till mor, föräldrar, barn och
barnfamiljer
-deltagandet/förverkligandet av en del i familjeförberedelsekurs

Förkunskaper

Studerande har godkänd prestation i tentamen Familjeinriktad
hälsovård, teori del 1 och 2

Kursen ersätter följande kurser

-

Mer information

*Studerande lämnar in sitt skriftlig arbete före
seminarrietillfälle (tidpunkten meddelas senare) deltagandet är
obligatorisk.
SKRIFTLIGT ARBETE:
-Utgå från dina egna erfarenheter och reflektioner i praktiken,
bygg upp ditt arbete utgående från följande temorna - utgå från
din egen praktik;
-vilka undersökningar görs,varför? vilka har du själv genomfört i
mödra- och eller barnrådgivningen
-hur, när och varför följs moderns och fostrets hälsa i viss skede
av grviditet
-hur, när och varför och vad följs i barnets utveckling och hälsa,
i viken ålder och varför
-hur stöds mor och far till föräldrarskapet och till förlossning i
rådgivningsarbete
-hembesök
-hur syns WHOs amninagsanvisningar i rådgivningsarbete
-vem är rådgivningens samarbetspartner och hurudant
samarbete görs
- sociala förmåner. åt vem,och när - intyget
->följ Arcadas skriftliga anvisningar
->Skriftligt arbete med bifogade forskningsartiklar lämnas till
läraren efter seminarietillfället
Välj t v å forskningsartiklar som tangerar ditt temaområdet.
Relatera de centrala resultat i forskningen mot dina egna
erfarenheter i praktiken.
FRÅNVARO från seminariet kompenseras med extra
temaområdet och ingående forskningsartiklar
-Kom ihåg att bifoga forskningsartiklar och följa Arcadas
skriftliga anvisningar - tack!
**NYTTIG INFORMATION så som värderingsblanketter,
kursbeskrivning i Asta etc. hittas i adressen: mentor.arcada.fi
KOM IHÅG att fylla kvantiteter i Barnmorskestuderandens
arbetshäfte!!!
Lämnain efter praktiken arbetslista, din egen och handledarens
skriftliga värderingar, målsättningar och skriftlig uppgift , TACK!

Litteratur

samma litteratur som på teorikurssen del 1 och 2, aktuella
forskningsartiklarartilar
-bekanta dig till materialet på rådgivningen

Studieaktiviteter

 • Självstudier - 18 timmar
 • obligatoriska seminarier - 8 timmar
 • Praktik - 240 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 266 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 266 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Godkänt handled praktik, inlämnade egen- och handledarebs
värderingar, arbetslista, godkänt skriftligt seminariearbe
(värderingstillfällen med handledaren, studeranden och läraren,
mellan och/eller slutvärdering)

Lärare

 • Stenbäck Pernilla
 • Niemi Annika

Examinator

Stenbäck Pernilla

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

ve 44-49/13 (alternativt ve 3-8/14)

Examinationsformer

 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
 • Datum meddelas senare - Övriga uppgifter

Kurs och studieplanssökning