Kursens undervisningsperiod

3 (2021-01-01 till 2021-03-21)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målet med kursen är att studenten genomför en
mindre undersökning på ett strukturellt och
metodiskt sätt. Studenten gör
materialinsamling,
bearbetar material samt fördjupar sin kunskap i
att skriva sakprosa med tydlighet,
språkriktighet och stilistisk klarhet.
Studenten
fördjupar
sina kunskaper i att kritiskt granska och
opponera ett
examensarbete.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande
vara
förmögen att:
- samla in grundmaterial till ett examensarbete
på ett strukturerat sätt.
- välja ändamålsenlig metod för att bearbeta
och
analysera sitt material.
- diskutera och kritiskt granska sitt arbete
samt göra
jämförelser till tidigare kunskap inom området.
- presentera sitt resultat vid ett seminarium

ett
objektivt sätt.
- fungera som opponent till en annan student
vid ett seminarietillfälle.

Innehåll

Grupphandledning, (materialanalys,
rapportering, opponering).
Presentation av eget arbete samt opponering av ett
examensarbete.

Förkunskaper

Vetenskapsteori och Metodik, Examensarbete Idéfas,
Examensarbete Planfas

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer:

- Arbetet skall vara slutligen godkänt av
handledare och
granskaren,
- presentation av arbetet vid TF (ThesisForum),
- opponentberättelsen och opponensen vara
godkända,
- mognadsprovet skall vara godkänt och
språkgranskat,
- examensarbetet skall ha gått igenom
urkundskontroll,
- vara infört på Theseus eller inbundet enligt
Arcadas
ansvisningar.
- Thesis passet ifyllt (10 presentationer).

Examensarbetet bedöms med vitsord

Lärare

Stenbäck Pernilla

Examinator

Stenbäck Pernilla

Antal kursplatser

Ingen begränsning (14 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursanmälningstid

2020-12-24 till 2021-01-20

Kurs och studieplanssökning