Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målet är att studenten utvecklar sin förmåga
att identifiera relevanta utvecklings- och
problemområden inom professionen. Studenten
utvecklar sin förmåga i att särskilja
utvecklingsbehovet och att avgränsa området
till en hanterbar helhet.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande:
- vara förmögen att självständigt söka relevant
bakgrundsinformation till sitt problemområde.
- kunna utifrån den tidigare kunskapen
identifiera kunskapsbehovet inom det valda
området.
- kunna formulera en avgränsad problemställning
och ett klart syfte som grund för det kommande
examensarbetet.

Innehåll

Skapande av idé till eget examensarbete
Deltagande och presentation vid idéseminarier
Deltagande i minst 4 examensarbetspresentationer

Förkunskaper

Vetenskapsteori och metodik

Kursen ersätter följande kurser

VA-2-073 (0) Examensarbete

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
deltar aktivt i idéseminariet samt presenterar
sin skriftliga idé för examensarbetet. Idèn baserar
sig på minst 4 forskningsartiklar och har en
avgränsad problemställning och ett klart syfte.

Deltagande i minst 4 examensarbetspresentationer

Kursdelen bedöms godkänd/underkänd.

Lärare

  • Silfver Jessica
  • Stenbäck Pernilla

Examinator

Stenbäck Pernilla

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kurs och studieplanssökning