Kursens undervisningsperiod

4 (2021-03-22 till 2021-07-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

10 sp

Kompetensmål

Kursen bidrar till att utveckla studentens
kliniska kompetens inom psykiatrisk hälso
-och sjukvård.

Läranderesultat

Läranderesultat för tillämpade studier i
psykiatrisk vård är följande:

Teoretiskt kunnande / Teoreettinen osaaminen:
har kunskaper om det det psykiatriska hälso -och
sjukvårdssystemet
omaa tietoa psykiatrisesta
terveydenhuoltojärjestelmästä

har kunskaper i mental hälsa och i mentala
störningar
omaa tietoa mielenterveydestä ja eri
mielenterveyden häiriöistä

Handlingsförmåga i praktiska situationer /
Toimintavalmius käytännön tilanteissa:
förstår den psykiatriska vårdprocessens särdrag
och kan tillämpa dessa
ymmärtää psykiatrisen hoitoprosessin
ominaispiirteitä ja osaa soveltaa niitä

kan identifiera, bemöta och vårda patienter med
olika psykiska problem och sjukdomar
osaa tunnistaa, kohdata ja hoitaa erilaisista
psyykkisistä ongelmista ja
sairauksista kärsiviä potilaita

kan delta i vårdens planering, förverkligande och
utvärdering samt göra en skriftlig
vårdplan
pystyy osallistumaan hoidon suunnitteluun,
toteuttamiseen ja arviointiin sekä
laatimaan kirjallisen hoitosuunnitelman

inser vårdrelationens betydelse och kan medvetet
använda sina egna färdigheter för
att främja patientens hälsa
mieltää hoitosuhteen merkitys ja pystyy
tietoisesti käyttämään omia taitojaan
potilaan terveyden edistämiseksi

Etiskt förhållningssätt / Eettisyys:
kan tillämpa etiska principer i den psykiatriska
kontexten
osaa soveltaa eettisiä periaatteita psykiatriseen
ympäristöön

är medveten om sitt eget kunnande och sina egna
gränser samt kan använda handledning
som stöd för sin professionella utveckling
tiedostaa omat rajansa ja osaamistasonsa, sekä
pystyy hyödyntämään ohjausta oman
ammatillisen kasvun kehittämisessä

inser variationer i närhet/distans fenomenet i
den psykiatriska vården
ymmärtää läheisyys/etäisyys ilmiön variaatioita
psykiatrisessa hoitotyössä

Innehåll

Tillämpade studier i psykiatrisk vård.

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer:
Examination 1 ....
Examination 2 .... etc.
(examinationer = tentamina, demonstrationer och
presentationer, rapporter och produktioner,
uppsatser, samt närvaro vid angivna tillfällen)

Examinationerna väger sinsemellan på följande
sätt: ...

Lärare

  • Meyer-Arnold Marianne
  • Savolainen Jari

Examinator

Savolainen Jari

Antal kursplatser

Ingen begränsning (62 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2020-12-18 till 2021-07-31

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2021-02-22 08:00 - 16:00 Praktik: Psykiatrisk vård Savolainen Jari
2021-02-23 08:00 - 16:00 Praktik: Psykiatrisk vård Savolainen Jari
2021-02-24 08:00 - 16:00 Praktik: Psykiatrisk vård
2021-02-25 08:00 - 16:00 Praktik: Psykiatrisk vård
2021-02-26 08:00 - 16:00 Praktik: Psykiatrisk vård
2021-03-01 08:00 - 16:00 Praktik: Psykiatrisk vård Savolainen Jari
2021-03-02 08:00 - 16:00 Praktik: Psykiatrisk vård Savolainen Jari
2021-03-03 08:00 - 16:00 Praktik: Psykiatrisk vård Savolainen Jari
2021-03-04 08:00 - 16:00 Praktik: Psykiatrisk vård Savolainen Jari
2021-03-05 08:00 - 16:00 Praktik: Psykiatrisk vård Savolainen Jari
2021-03-08 08:00 - 16:00 Praktik: Psykiatrisk vård Savolainen Jari
2021-03-09 08:00 - 16:00 Praktik: Psykiatrisk vård Savolainen Jari
2021-03-10 08:00 - 16:00 Praktik: Psykiatrisk vård Savolainen Jari
2021-03-11 08:00 - 16:00 Praktik: Psykiatrisk vård Savolainen Jari
2021-03-15 08:00 - 16:00 Praktik: Psykiatrisk vård Savolainen Jari
2021-03-17 08:00 - 16:00 Praktik: Psykiatrisk vård Savolainen Jari
2021-03-18 08:00 - 16:00 Praktik: Psykiatrisk vård Savolainen Jari
2021-03-19 08:00 - 16:00 Praktik: Psykiatrisk vård Savolainen Jari
2021-03-22 08:00 - 16:00 Praktik: Psykiatrisk vård Savolainen Jari
2021-03-23 08:00 - 16:00 Praktik: Psykiatrisk vård Savolainen Jari
2021-03-24 08:00 - 16:00 Praktik: Psykiatrisk vård Savolainen Jari
2021-03-25 08:00 - 16:00 Praktik: Psykiatrisk vård Savolainen Jari
2021-03-26 08:00 - 16:00 Praktik: Psykiatrisk vård Savolainen Jari
2021-03-29 08:00 - 16:00 Praktik: Psykiatrisk vård
2021-03-30 08:00 - 16:00 Praktik: Psykiatrisk vård
2021-03-31 08:00 - 16:00 Praktik: Psykiatrisk vård Savolainen Jari
2021-04-01 08:00 - 16:00 Praktik: Psykiatrisk vård Savolainen Jari
2021-04-02 08:00 - 16:00 Praktik: Psykiatrisk vård Savolainen Jari
2021-04-12 08:00 - 16:00 Praktik: Psykiatrisk vård Savolainen Jari
2021-04-13 08:00 - 16:00 Praktik: Psykiatrisk vård Savolainen Jari
2021-04-14 08:00 - 16:00 Praktik: Psykiatrisk vård Savolainen Jari
2021-04-15 08:00 - 16:00 Praktik: Psykiatrisk vård Savolainen Jari
2021-04-16 08:00 - 16:00 Praktik: Psykiatrisk vård Savolainen Jari
2021-04-19 08:00 - 16:00 Praktik: Psykiatrisk vård Savolainen Jari
2021-04-20 08:00 - 16:00 Praktik: Psykiatrisk vård Savolainen Jari
2021-04-21 08:00 - 16:00 Praktik: Psykiatrisk vård Savolainen Jari
2021-04-22 08:00 - 16:00 Praktik: Psykiatrisk vård Savolainen Jari
2021-04-23 08:00 - 16:00 Praktik: Psykiatrisk vård Savolainen Jari
2021-04-26 08:00 - 16:00 Praktik: Psykiatrisk vård Savolainen Jari
2021-04-27 08:00 - 16:00 Praktik: Psykiatrisk vård Savolainen Jari
2021-04-28 08:00 - 16:00 Praktik: Psykiatrisk vård Savolainen Jari
2021-04-29 08:00 - 16:00 Praktik: Psykiatrisk vård Savolainen Jari
2021-04-30 08:00 - 16:00 Praktik: Psykiatrisk vård Savolainen Jari
2021-05-03 08:00 - 16:00 Praktik: Psykiatrisk vård Savolainen Jari
2021-05-04 08:00 - 16:00 Praktik: Psykiatrisk vård Savolainen Jari
2021-05-05 08:00 - 16:00 Praktik: Psykiatrisk vård Savolainen Jari
2021-05-06 08:00 - 16:00 Praktik: Psykiatrisk vård Savolainen Jari
2021-05-07 08:00 - 16:00 Praktik: Psykiatrisk vård Savolainen Jari
2021-05-10 08:00 - 16:00 Praktik: Psykiatrisk vård Savolainen Jari
2021-05-11 08:00 - 16:00 Praktik: Psykiatrisk vård Savolainen Jari
2021-05-12 08:00 - 16:00 Praktik: Psykiatrisk vård Savolainen Jari
2021-05-13 08:00 - 16:00 Praktik: Psykiatrisk vård Savolainen Jari
2021-05-14 08:00 - 16:00 Praktik: Psykiatrisk vård Savolainen Jari
2021-05-17 08:00 - 16:00 Praktik: Psykiatrisk vård Savolainen Jari
2021-05-18 08:00 - 16:00 Praktik: Psykiatrisk vård Savolainen Jari
2021-05-19 08:00 - 16:00 Praktik: Psykiatrisk vård Savolainen Jari
2021-05-20 08:00 - 16:00 Praktik: Psykiatrisk vård Savolainen Jari
2021-05-21 08:00 - 16:00 Praktik: Psykiatrisk vård Savolainen Jari

Kurs och studieplanssökning