Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Studerande utvecklar sina kliniska kompetenser.
Studerande fördjupar sin kunskap i bedömning och
vård av den kritiska patienter inom intensivvård,
intraoperativ vård och anestesisjukvård.

Opiskelija kehittää osaamistaan kliinisessä
hoitotyössä. Opiskelija syventää osaamistaan
kriittisesti sairaan potilaan hoitotyössä, mihin
kuuluvat tehohoitotyö, leikkaussali hoitotyö ja
anestesiahoitotyö.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas studerande:

-Kunna kommunicera, diskutera samt aktivt delta i
närundervisning dagarna i simuleringscentrum.

Tema: De centrala vård åtgärderna, uppgifterna
och ansvaret inom intensivvård och intraoperativ
vård inklusive anestesi.
(Separata lärandemål för varje modul hittas för
varje modul hittas på kursens lärplattform)

Kurssin päätyttyä opiskelijan odotetaan osaavan:
- kommunikoida ja keskustella sekä osallistua
lähiopetus päiville simulaatio keskuksessa.
Teema: hoitotyön keskeiset toiminnot, tehtävät ja
vastuu tehohoitotyössä ja leikkaussalityössä
sisältäen anestesiahoitotyön.
(Vaihtoehtoiset oppimistavoitteet löytyvät
jokaisen kurssin oppimisalustalta)

Innehåll

Introduktion till intensivvård. (2sp.)
Introduktion till anestesisjukvård (1 sp.)
Introduktion till vårdarbete i operationssal
(instrumentskötare/passare)
(1 sp.)

Nätkurs, "Vaccinationsberedskap" (1sp)
(Se itslearning för mera information om
kursinnehållet)

Johdanto tehohoitotyöhön (2op)
Johdanto anestesiahoitotyöhön (2op)
Johdanto leikkaussali hoitotyöhön
(instrumenttihoitajan ja valvovan hoitajan
tehtävät) (1op)
(Lisää itsLearning-oppimisympäristössä)

Förkunskaper

Studerande skall ha avklarat följande kurser
(kursen i sin helhet godkänd):
Anatomi och fysiologi
Läkemedelsbehandling & patientsäkerhet
Klinisk vård I
Kurser som skall vara avklarade (studenten har
deltagit aktivt och tenterat kursen, resultatet
behöver inte ännu vara klart):
Klinisk vård II
Klinisk vård III

Studenten måste ha varit ut på minst två olika
praktikfält före deltagande i kursen.
Opiskelijalla on oltava suoritettuina seuraavat
kurssit: Anatomia ja fysiologia
Lääkehoito ja potilasturvallisuus
Kliininen hoitotyö I
Opiskelija on osallistunut seuraaville kursseille
(aktiivinen osallistuminen kursseille ja
tenttiin, mutta opintosuoritusken ei tarvitselle
vielä olla rekisteröitynä):
Kliininen hoitotyö II
Kliininen hoitotyö III

Kursen ersätter följande kurser

Klinisk Vård IV

Mer information

Deltagande i närstudiedagar i simuleringscentret
samt godkänd teoritentamen är förutsättningar för
godkänd kurs.

Osallistuminen lähiopetuspäiville
simulaatiokeskuksessa ja hyväksytty tentti ovat
edellytyksiä kurssin hyväksytylle
suorittamiselle.

Litteratur

Tilläggsmaterial finns på itslearning.
* Clarke, D, Ketchell, A. 2014. Att vårda akut
sjuka
vuxna. Prioriteringar vid bedömning och
omhändertagande. Studentlitteratur.

SOM ANDRA ALTERNATIV

* Wood, I., Garner, M (red).2013. Inledande
omhändertagande av akut sjuka personer - en bok
för
sjuksköterskor. Studentlitteratur

OCH

* Jevon, P. & Ewens, B. (red) 2014. Att övervaka
patienter med
livshotande sjukdom. Studentlitteratur (kap 1-
15)

* Aktuella artiklar och forskningar
* Föreläsningsmaterial

Referenslitteratur:
* Castrén, M et al 2009. Ensihoidosta
päivystyspoliklinikalle. WSOY
* Boman, L. & Wikström, C. 2014. Medicinsk
teknik.
Teori, planering och genomförande. (kapitel om
CV
kateter)
Studentlitteratur
Niemi-Murola, L., Metsävainio, K., Saari, T.,
Vahtera, A.,
Vakkala, M. 2016. Anestesiologian ja tehohoidon
perusteet.
Duodecim (valda delar)
* Ruokonen, E., Ala-Kokko, T., Koivula, I.,
Parviainen, I. (toim) 2014. Akuuttihoidon
lääkkeet. Duodecim. (valda delar)

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 0 timmar
 • Praktiska övningar - 85 timmar
 • Självstudier - 50 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Demonstrationer och färdighetsprov

Examinationskrav

För godkänd kurs bör studerande avklara följande:
Delta i praktiska övningar och simuleringar.
Delta i teoristudier/aktiviteter på itslearning.
Godkänd skriftlig tentamen.

Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää:
Osallistumista käytännön harjoituksiin ja
simulaatioihin.
Osallistumista teoreettisiin
opintoihin/aktiviteetteihin itsLearning-
oppimisympäristössä. Tentin hyväksyttyä
suorittamista.

Lärare

 • Ekman Petra
 • Kielo Emilia
 • Mannevaara Pauleen
 • Skogster Annika
 • Villikka Denise

Examinator

Skogster Annika

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

See arbs

Examinationsformer

 • 2017-05-18 - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer

Kurs och studieplanssökning