Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att:
- Studenten innehar grundläggande kunskaper för
ett vårdvetenskapligt tänkande och ett
evidensbaserat arbetssätt i vården.
- Studenten får ett sikte mot ett
vårdvetenskapligt kunskapsområde och
vårdvetenskapens värdegrund synliggörs.
- Studenten får en kännedom om olika
vårdteorier.
- Studenten behärskar ett grundläggande
vetenskapligt språk i tal och skrift

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande
vara förmögen att:
- tillämpa grunderna för ett evidensbaserat
arbetssätt i vårdens olika kontexter.
- förstå vårdvetenskapens teorikärna och kunna
argumentera för dess betydelse i
vårdverkligheten.
- förstå och tillämpa yrkesetiska principer och
värden som grund för god, trygg och säker
patientvård.
- förstå betydelsen av teorier och
tankemodeller som grund i vården.
- förstå och använda sig av ett vetenskapligt
språk

Innehåll

- Grunder i vårdvetenskap
- Evidensbaserad vård
- Vårdetik
- Vårteorier

Förkunskaper

Inga

Kursen ersätter följande kurser

Inga

Mer information

Deltagande i seminarium är obligatoriskt.

Litteratur

- Alligood, M. R. 2013. Nursing Theory. Mosby,
USA.
- Eriksson & al. 2013. Hoitotiede. Sanoma pro
Oy, Helsingfors.
- Eriksson, K. 1994. Den lidande människan.
Liber utbildning, Stockholm.
- Holopainen & al. 2014. Johda näyttö käyttöön
hoitotyössä. Bookwell Oy, Borgå.
- Wiklund, L. 2003. Vårdvetenskap i klinisk
praxis. Natur och Kultur, Stockholm.

+ aktuella artiklar.

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 36 timmar
  • Praktiska övningar - 4 timmar
  • Självstudier - 87 timmar
  • Seminarier - 8 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Kursen bedöms med vitsord 1-5

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande:
Examination 1: Godkända skriftliga arbeten, 70
%.
Examination 2: Tentamen av skribentguiden
(bedöms godkänd/underkänd.
Examination 3: Deltagande i seminarium, 30 %.

Lärare

  • Hagström Sarah
  • Stenbäck Pernilla

Examinator

Stenbäck Pernilla

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning