Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att:

 • Studenten innehar grundläggande kunskaper för
  ett vårdvetenskapligt tänkande och ett
  evidensbaserat arbetssätt i vården.
 • Studenten får ett sikte mot ett
  vårdvetenskapligt kunskapsområde och
  vårdvetenskapens värdegrund synliggörs.
 • Studenten reflekterar om etiken i vårdandet.
 • Studenten får en kännedom om vårdteorier.
 • Studenten behärskar ett grundläggande
  vetenskapligt språk i tal och skrift.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas studenten vara
förmögen att:

 • tillämpa grunderna för ett evidensbaserat
  arbetssätt i vårdens olika kontexter.
 • förstå vårdvetenskapens teorikärna och kunna
  argumentera för dess betydelse i
  vårdverkligheten.
 • förstå och tillämpa yrkesetiska principer och
  värden som grund för trygg och säker
  patientvård.
 • förstå betydelsen av teorier och
  tankemodeller
  som grund i vården.
 • förstå och använda sig av ett vetenskapligt
  språk.

Innehåll

 • Grunder i vårdvetenskap
 • Evidensbaserad vård
 • Vårdandts etik
 • Vårdteorier

Förkunskaper

Inga

Kursen ersätter följande kurser

Ingen

Mer information

Deltagande i seminarier är obligatoriskt.

Litteratur

 • Alligood, M. R. 2013. Nursing Theory. Mosby,
  USA.
 • Eriksson, K. 2018. Vårdvetenskap. Vetenskapen
  om vårdandet Om det tidlösa i tiden. Liber,
  Stockholm
 • Eriksson & al. 2013. Hoitotiede. Sanoma pro
  Oy,
  Helsingfors.
 • Eriksson, K. 1994. Den lidande människan.
  Liber
  utbildning, Stockholm.
 • Holopainen & al. 2014. Johda näyttö käyttöön
  hoitotyössä. Bookwell Oy, Borgå.
 • Wiklund, L. 2003. Vårdvetenskap i klinisk
  praxis. Natur och Kultur, Stockholm.
 • Wiklund Gustin, L., Bergbom, I.
  Vårdvetenskapliga begrepp i teori och
  praktik.2017 . Lund, Studentlitteratur.
 • aktuella artiklar.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 36 timmar
 • Praktiska övningar - 4 timmar
 • Självstudier - 87 timmar
 • Seminarier - 8 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger
följande:
Examination: Godkända skriftliga arbeten och
deltagande i seminarier enligt
utbildningsriktningarnas tidtabeller.
Deltagande i worsopen för informationssökning.

Lärare

 • Ericsson Christoffer
 • Niemi Annika
 • Stenbäck Pernilla
 • Tana Jonas

Examinator

Tana Jonas

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning