Kursens undervisningsperiod

 • 3 (2021-01-01 till 2021-03-21)
 • 4 (2021-03-22 till 2021-07-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

10 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studerande
utvecklar sin kompetens inom handledning och
lärande. Studerande övar sig i olika
handlednings- och undervisningskontexter och
blir bekanta med olika metoder. Studerande kan
fastställa mål inför olika handlednings- och
lärandesituationer för patienter och personal.

Läranderesultat

Studerande identifierar och förstår de etiska
och pedagogiska utgångspunkterna för
handledning.
Opiseklija tunnistaa ja ymmärtää ohjaamisen
eettiset ja pedagogiset lähtökohdat.

Studerande kan planera, verkställa och
utvärdera handledning och undervisning utgående
från
klient och grupp, i samarbete med andra
sakkunniga
Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja
arvioida
ohjausta ja opetusta asiakas- ja
ryhmälähtöisesti
yhteistyössä muiden asiantuntijoiden kanssa

Studerande kan använda, i situationen lämpliga,
handlednings- och undervisningsmetoder, vilka
utgår från patienten/klienten.
Opiskelja osaa käyttää tilanteeseen sopivia
asiakas- ja potilaslähtöisiä opetus- ja
ohjausmenetelmiä

Studerande kan ändamålsenligt använda
befintligt och producera nytt undervisnings-
och
handledningsmaterial.
Opiskelija osaa käyttää olemassaolevaa ja
kehittää uutta ohjaus ja opetusmateriaalia.

Studernade kan bedöma sina färdigheter och
utveckla sin egen verksamhet samt svara på
följden av sina
handlingar.
Opiskelija kykenee arvioimaan omaa osaamistaan
ja
kehittämään omaa toimintaansa sekä vastaamaan
toimintansa seurauksista.

Studerande kan koordinera patientens
helhetsvård i den
befintliga kontexten enligt sitt ansvar/
Opiskelija osaa koordinoida potilaan
kokonaishoidon
kyseisessä kontekstissa vastuunsa mukaisesti

Innehåll

- Pedagogik och lärandeperspektiv
- Samtalsmetodik och handledningsmodeller
- Planering, genomförande och uppföljning av
lärandeprocessen och processens olika faser
- Handledning och undervisning av klient,
patient och personal
- Utvärdering och utveckling av handledning och
lärande

Förkunskaper

Första och andra årets praktiker avklarade.

Om det gått över två år sedan teoridelen av
kursen lärande och
handledning avlagts, bör studenten innan
praktiken inleds påvisa
tillräckliga kunskaper genom att delta i kursen
eller kursernas
praktiska övningar med godkänt resultat.

Kursen ersätter följande kurser

Vårdpedagogik

Mer information

Deltagande vid föreläsning (obligatorisk)
Deltagande av undervisning och simulering
(obligatorisk)

Litteratur

Klang Söderkvist, B. 2013. Patientundervisning.
Studentlitteratur.

Kyngäs et al. 2007. Ohjaaminen hoitotyössä.
WSOY.

Sandberg.H. 2014. Sjuksköterskans samtal-
professionalitet och medmänsklighet.
Studentlitteratur.

Lipponen, Kaija. 2014. Potilasohjauksen
toimintaedellytykset. Oulun yliopiston
tutkijakoulu;
Oulun yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta,
Terveystieteidenlaitos.
(http://jultika.oulu.fi/files/isbn9789526203720 Extern länk
.pdf)

Andra källor:
Kääriäinen, M. 2008. Potilasohjauksen laatuun
vaikuttavat tekijät. Tutkiva hoitotyö vol 6 (4)

Kääriäinen M, Kyngäs H, Ukkola L, Torppa K.
2005. Potilaiden käsityksiä heidän saamastaan
ohjauksesta. Tutkiva Hoitotyö 3 (1), 10-15.

näyttöön perustuva hoitotyö, Sairaanhoitaja-
lehti 27.8.2014
https://sairaanhoitajat.fi/artikkeli/ohjaustutt Extern länk
u- mutta-epaselva-kasite/

Kääriäinen & Kyngäs. 2010. The quality of
patient education evaluated by the health
personnel.
Scandinavian Journal of Caring Sciences. 24;
548-556

Woolfolk, A. 2016. Educational psychology.
Pearson.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 12 timmar
 • Praktiska övningar - 38 timmar
 • Självstudier - 10 timmar
 • Praktik - 210 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 270 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 270 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer:

1. Godkänd praktik med tillhörande uppgifter

2. Godkänd examinationsuppgift/simulering

3. Studerande deltar i ett
handledningstillfälle
där yngre studerande handleds i kliniska
färdigheter.

Lärare

 • Appelroth Maria
 • Karbin Daniela
 • Niemi Annika
 • Silfver Jessica
 • Åkermarck Erica
 • Lindström Olivia

Examinator

Silfver Jessica

Antal kursplatser

Ingen begränsning (59 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

Kursen startar i period 3
Praktik för SJ under vecka 10-15.(Simulering v.9)
Praktik för HV & BM under vecka 16-21(Simulering
v.15)

Kursanmälningstid

2020-11-03 till 2021-07-31

Examinationsformer

 • 2019-02-26 - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2021-01-08 09:00 - 12:00 Praktik: Lärande och handledning inom hälso- och sjukvård Erica Åkermarck is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/61761770292?pwd=RGxURXI5a3V1UzNSTWVKUTEwY2NtQT09 Meeting ID: 617 6177 0292 Passcode: 443696 Join by SIP 61761770292@109.105.112.236 61761770292@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 617 6177 0292 Passcode: 443696 Intro föreläsning Lindström Olivia
Silfver Jessica
Åkermarck Erica
2021-01-11 09:00 - 12:00 Praktik: Lärande och handledning inom hälso- och sjukvård Erica Åkermarck is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/64929115261?pwd=ZlBUWVFGNkcyalBIbXdGWnNxSXg4UT09 Meeting ID: 649 2911 5261 Passcode: 381606 Join by SIP 64929115261@109.105.112.236 64929115261@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 649 2911 5261 Passcode: 381606 Lindström Olivia
Åkermarck Erica
2021-01-13 13:00 - 16:00 Praktik: Lärande och handledning inom hälso- och sjukvård Erica Åkermarck is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/66094204132?pwd=bWVtTnM4ZjlDV0pucmtRRUdiWE5wZz09 Meeting ID: 660 9420 4132 Passcode: 468983 Join by SIP 66094204132@109.105.112.236 66094204132@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 660 9420 4132 Passcode: 468983 Lindström Olivia
Åkermarck Erica
2021-01-15 09:00 - 12:00 Praktik: Lärande och handledning inom hälso- och sjukvård Erica Åkermarck is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/61504082267?pwd=TUtTZzduVWNSMmV4YWtsMmlYcEdHZz09 Meeting ID: 615 0408 2267 Passcode: 190528 Join by SIP 61504082267@109.105.112.236 61504082267@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 615 0408 2267 Passcode: 190528 Lindström Olivia
Silfver Jessica
Åkermarck Erica
2021-02-04 09:00 - 16:00 Praktik: Lärande och handledning inom hälso- och sjukvård Ni håller skills för de yngre studenterna i KV2. Anmälningen sker på Its Learning. Mera information finns där. Lindström Olivia
2021-02-05 09:00 - 16:00 Praktik: Lärande och handledning inom hälso- och sjukvård Ni håller skills för de yngre studenterna i KV2. Anmälningen sker på Its Learning. Mera information finns där. Lindström Olivia
2021-02-08 09:00 - 16:00 Praktik: Lärande och handledning inom hälso- och sjukvård Ni håller skills för de yngre studenterna i KV2. Anmälningen sker på Its Learning. Mera information finns där. Lindström Olivia
2021-02-09 09:00 - 16:00 Praktik: Lärande och handledning inom hälso- och sjukvård Ni håller skills för de yngre studenterna i KV2. Anmälningen sker på Its Learning. Mera information finns där. Lindström Olivia
2021-02-11 09:00 - 16:00 Praktik: Lärande och handledning inom hälso- och sjukvård Ni håller skills för de yngre studenterna i KV2. Anmälningen sker på Its Learning. Mera information finns där. Lindström Olivia
2021-02-15 09:00 - 16:00 Praktik: Lärande och handledning inom hälso- och sjukvård Ni håller skills för de yngre studenterna i KV2. Anmälningen sker på Its Learning. Mera information finns där. Lindström Olivia
2021-02-16 09:00 - 16:00 Praktik: Lärande och handledning inom hälso- och sjukvård Ni håller skills för de yngre studenterna i KV2. Anmälningen sker på Its Learning. Mera information finns där. EXTRA tillfälle Lindström Olivia
2021-02-23 09:00 - 16:00 Praktik: Lärande och handledning inom hälso- och sjukvård Simulering Online Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/64013347237?pwd=Zm9qR1R1RS9oRmw0M0VSeStJa1pOdz09 Meeting ID: 640 1334 7237 Passcode: 617437 Lindström Olivia
Silfver Jessica
Åkermarck Erica
2021-02-24 09:00 - 16:00 Praktik: Lärande och handledning inom hälso- och sjukvård Simulering Online Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/69909837640?pwd=UHptL2lXOER3dWw1TnZ4WmdSajgxdz09 Meeting ID: 699 0983 7640 Passcode: 099958 Lindström Olivia
Silfver Jessica
Åkermarck Erica
2021-03-01 08:00 - 16:00 Praktik: Lärande och handledning inom hälso- och sjukvård
2021-03-02 08:00 - 16:00 Praktik: Lärande och handledning inom hälso- och sjukvård
2021-03-03 08:00 - 16:00 Praktik: Lärande och handledning inom hälso- och sjukvård
2021-03-04 08:00 - 16:00 Praktik: Lärande och handledning inom hälso- och sjukvård
2021-03-05 08:00 - 16:00 Praktik: Lärande och handledning inom hälso- och sjukvård
2021-03-08 08:00 - 16:00 Praktik: Lärande och handledning inom hälso- och sjukvård
2021-03-09 08:00 - 16:00 Praktik: Lärande och handledning inom hälso- och sjukvård
2021-03-10 08:00 - 16:00 Praktik: Lärande och handledning inom hälso- och sjukvård
2021-03-11 08:00 - 16:00 Praktik: Lärande och handledning inom hälso- och sjukvård
2021-03-12 08:00 - 16:00 Praktik: Lärande och handledning inom hälso- och sjukvård
2021-03-15 08:00 - 16:00 Praktik: Lärande och handledning inom hälso- och sjukvård
2021-03-16 08:00 - 16:00 Praktik: Lärande och handledning inom hälso- och sjukvård
2021-03-17 08:00 - 16:00 Praktik: Lärande och handledning inom hälso- och sjukvård
2021-03-18 08:00 - 16:00 Praktik: Lärande och handledning inom hälso- och sjukvård
2021-03-19 08:00 - 16:00 Praktik: Lärande och handledning inom hälso- och sjukvård
2021-03-22 08:00 - 16:00 Praktik: Lärande och handledning inom hälso- och sjukvård
2021-03-23 08:00 - 16:00 Praktik: Lärande och handledning inom hälso- och sjukvård
2021-03-24 08:00 - 16:00 Praktik: Lärande och handledning inom hälso- och sjukvård
2021-03-25 08:00 - 16:00 Praktik: Lärande och handledning inom hälso- och sjukvård
2021-03-26 08:00 - 16:00 Praktik: Lärande och handledning inom hälso- och sjukvård
2021-03-29 08:00 - 16:00 Praktik: Lärande och handledning inom hälso- och sjukvård
2021-03-30 08:00 - 16:00 Praktik: Lärande och handledning inom hälso- och sjukvård
2021-03-31 08:00 - 16:00 Praktik: Lärande och handledning inom hälso- och sjukvård
2021-04-01 08:00 - 16:00 Praktik: Lärande och handledning inom hälso- och sjukvård
2021-04-02 08:00 - 16:00 Praktik: Lärande och handledning inom hälso- och sjukvård
2021-04-05 08:00 - 16:00 Praktik: Lärande och handledning inom hälso- och sjukvård
2021-04-06 08:00 - 16:00 Praktik: Lärande och handledning inom hälso- och sjukvård
2021-04-06 09:00 - 16:00 Praktik: Lärande och handledning inom hälso- och sjukvård Simulering ONLINE Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/65561324262?pwd=Z01IcG9hNmVvQm9FejhUSVhPcElPdz09 Meeting ID: 655 6132 4262 Passcode: 372049 Lindström Olivia
Silfver Jessica
Åkermarck Erica
2021-04-07 08:00 - 16:00 Praktik: Lärande och handledning inom hälso- och sjukvård
2021-04-07 09:00 - 16:00 Praktik: Lärande och handledning inom hälso- och sjukvård Simulering ONLINE: Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/68586843506?pwd=THN4V0tpMDdZcEVwOHdVNVJVd3Fhdz09 Meeting ID: 685 8684 3506 Passcode: 695838 Lindström Olivia
Silfver Jessica
Åkermarck Erica
2021-04-08 08:00 - 16:00 Praktik: Lärande och handledning inom hälso- och sjukvård
2021-04-09 08:00 - 16:00 Praktik: Lärande och handledning inom hälso- och sjukvård
2021-04-12 08:00 - 16:00 Praktik: Lärande och handledning inom hälso- och sjukvård
2021-04-13 08:00 - 16:00 Praktik: Lärande och handledning inom hälso- och sjukvård
2021-04-14 08:00 - 16:00 Praktik: Lärande och handledning inom hälso- och sjukvård
2021-04-15 08:00 - 16:00 Praktik: Lärande och handledning inom hälso- och sjukvård
2021-04-16 08:00 - 16:00 Praktik: Lärande och handledning inom hälso- och sjukvård
2021-04-19 08:00 - 16:00 Praktik: Lärande och handledning inom hälso- och sjukvård
2021-04-20 08:00 - 16:00 Praktik: Lärande och handledning inom hälso- och sjukvård
2021-04-21 08:00 - 16:00 Praktik: Lärande och handledning inom hälso- och sjukvård
2021-04-22 08:00 - 16:00 Praktik: Lärande och handledning inom hälso- och sjukvård
2021-04-23 08:00 - 16:00 Praktik: Lärande och handledning inom hälso- och sjukvård
2021-04-26 08:00 - 16:00 Praktik: Lärande och handledning inom hälso- och sjukvård
2021-04-27 08:00 - 16:00 Praktik: Lärande och handledning inom hälso- och sjukvård
2021-04-28 08:00 - 16:00 Praktik: Lärande och handledning inom hälso- och sjukvård
2021-04-29 08:00 - 16:00 Praktik: Lärande och handledning inom hälso- och sjukvård
2021-04-30 08:00 - 16:00 Praktik: Lärande och handledning inom hälso- och sjukvård
2021-05-03 08:00 - 16:00 Praktik: Lärande och handledning inom hälso- och sjukvård
2021-05-04 08:00 - 16:00 Praktik: Lärande och handledning inom hälso- och sjukvård
2021-05-05 08:00 - 16:00 Praktik: Lärande och handledning inom hälso- och sjukvård
2021-05-06 08:00 - 16:00 Praktik: Lärande och handledning inom hälso- och sjukvård
2021-05-07 08:00 - 16:00 Praktik: Lärande och handledning inom hälso- och sjukvård
2021-05-10 08:00 - 16:00 Praktik: Lärande och handledning inom hälso- och sjukvård
2021-05-11 08:00 - 16:00 Praktik: Lärande och handledning inom hälso- och sjukvård
2021-05-12 08:00 - 16:00 Praktik: Lärande och handledning inom hälso- och sjukvård
2021-05-13 08:00 - 16:00 Praktik: Lärande och handledning inom hälso- och sjukvård
2021-05-14 08:00 - 16:00 Praktik: Lärande och handledning inom hälso- och sjukvård
2021-05-17 08:00 - 16:00 Praktik: Lärande och handledning inom hälso- och sjukvård
2021-05-18 08:00 - 16:00 Praktik: Lärande och handledning inom hälso- och sjukvård
2021-05-19 08:00 - 16:00 Praktik: Lärande och handledning inom hälso- och sjukvård
2021-05-20 08:00 - 16:00 Praktik: Lärande och handledning inom hälso- och sjukvård
2021-05-21 08:00 - 16:00 Praktik: Lärande och handledning inom hälso- och sjukvård

Kurs och studieplanssökning