Kursens undervisningsperiod

2 (2020-10-26 till 2020-12-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Kompetensmålet är att studenten efter avslutad
kurs
har en grundläggande kunskap om
läkemedelsbehandling
och
klarar av läkemedelsräkningen så att en säker
patientvård kan utföras.

Du förstår grunderna i patientsäkerhetsarbetet
i
Finland och kan ge exempel på de vanligaste
säkerhetskteorierna.

Denna kurs bidrar till att utveckla
kompetensen:
Kontextuell klinisk vårdande och medicinsk
kompetens.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas studenten vara
förmögen
att
- se läkemedelsbehandling i patientvården som
en
helhet som omfattar kunskap inom olika
områden såsom etik, juridik, anatomi, fysiologi
och
kemi, farmakologi och matematik
- känna till olika former av läkemedel och i
huvuddrag veta hur läkemedlen påverkar
organismen
- känna till de olika skedena i
läkemedelsbehandlingsprocessen
- vara medveten om vad som är säker
läkemedelsbehandling och se kopplingen till
patientsäkerhet
- vara medveten om sitt ansvar vid
läkemedelshantering och kunna handla enligt
direktiven givna av arbetsgivaren
- behärska den terminologi och de
räkneoperationer som behövs för att garantera
patientens säkerhet
- ha beredskap att möta äldres specialbehov och
kunna handleda patienten i frågor som berör
läkemedelsbehandling

Du kan förklara begreppen som används i
patientsäkerhetsarbetet.
Du kan ge exempel på de vanligaste
säkerhetsteorierna.
Du förstår hur risker kan förebyggas och
begränsas.
Du kan ge exempel på hur mänskliga faktorer
påverkar
ditt arbete och hur du genom att arbeta i team
kan
förbättra säkerheten.

Innehåll

Teoriundervisning
* Inledning, presentation av innehåll och
litteratur
* Definitioner och begrepp.
* Läkemedlets skede i organismen
* Administrationssätt och läkemedelsformer
* Etikettydning, recept och utdelning av
läkemedel
till patienten
* Säker läkemedelsbehandling
* Patientsäkerhet
* Sjukskötarens ansvarsområde
* Biverkningar, missbruk och felanvändning av
läkemedel
* Läkemedel för specialgrupper, läkemedel och
äldre

Workshop 1-6 i läkemedelsräkning i grupper
enligt
utbildningsprogram
* Introduktion till Pharmaca Fennica
* Räkneövningar

Nätkursen Professionell patientsäkerhet -
webbutbildning.
web: potilasturvaportti.fi.
Registreringsadressen
får
du från ItsLearning.
Patientsäkerhet: mänskliga faktorer,
systemsäkerhet
och säkerhetskultur.

Förkunskaper

Kursen är en fri helhet som integreras delvis med
kursen klinisk vård I. Studenten bör ha deltagit
i
kursen anatomi och fysiologi för att kunna delta
i
denna kurs.

Mer information

Studenten måste ha kursen godkänd före hen kan
gå ut på praktik.
Efter avklarad kurs, skall studenten tentera
läkemedelsräkning varje termin.
Läkemedelsräkningstenten får inte vara äldre än
6
månader då man går ut (datumet då praktiken
startar).

Litteratur

1)
* Saano S. & Taam-Ukkonen M. 2013. Lääkehoidon
käsikirja. SanomaPro. Helsinki.

* Nurminen M-L. 2012. Lääkehoito. SanomaPro,
Helsinki

Alternativ på svenska:
* Hordeng H. & Spigset O. (red.). Farmakologi
och
farmakologisk omvårdnad. 2009.
Studentlitteratur.
Lund.

2)
* Säker läkemedelsbehandling. Social- och
hälsovårdsministeriets publikationer 2007:15 ,
ISSN 1236-2050. ISBN 978-952-00-2368-3 (inh.),
978-952-00-2369-0 (PDF).
http://www.stm.fi/Resource.phx/publishing/documen Extern länk
t
s/11882/index.htx

3)
* Kompendium i läkemedelsräkning
(övningsuppgifter)

4)
* annat studiematerial och föreläsningsmaterial
på Itslearning

Rekommenderad litteratur:
* Kivelä S-L. 2004. Vanhusten lääkehoito.
Hygieia. Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä. ISBN
951-26- 5117-3.

* Kragh A. (red.) 2005. Äldres
läkemedelsbehandling ? orsaker och risker vid
multimedicinering.
Studentlitteratur. Lund. ISBN 91-44-03906-9

* Ranta I. (toim.).Sairaanhoitaja & lääkehoito.
Hoitotyön vuosikirja 2013.
Sairaanhoitajaliitto.
Fioca Oy. Helsinki.

Böcker i läkemedelsräkning:
* Ernvall Sirpa, Pulli Antero, Salonen Anne-
Marie,
Nurminen Marja-Leena, Kaukkila Hanna-Sisko,
2006.

* Läkemedelsräkning. Utbildningsstyrelsen 2006
.
ISBN 952-13-2734-0.
alternativt
* Ernvall S. m.fl. 2005. Lääkelaskenta. WSOY.
Porvoo. ISBN 951-0-30244-9

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 35 timmar
 • Självstudier - 45 timmar
 • Nätbaserade - 10 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 90 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 90 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Nätkursen i patientsäkerhet bör vara avklarad före den 31.12.2015

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger
följande examinationer:
1) Tentamen i läkemedelsbehandling
2) Tentamen i läkemedelsräkning
3) Genomförd nätbaserad kurs i patientsäkerhet

Läkemedelsbehandlingsentamen består av en
teoretisk
del som innefattar läkemedelsbehandlingen och
värderas med vitsord.

Läkemedelsräkningstentamen innehåller fem tal
som
för
godkänd prestation alla skall vara rätt räknade
utan
kalkylator.
Läkemedelsräkningen värderas med
godkänd/underkänd.

Patientsäkerheten avläggs som en nätbaserad
kurs. Lämna in ett utprintat intyg i Patrik
Nyströms
postfack, utanför A4, tack. Mer information
under
närundervisningstillfällena.

OBS!
För att få gå ut på yrkespraktik bör man ha
denna
kurs avklarad.

Lärare

 • Appelroth Maria
 • Skogster Annika
 • Silfver Jessica

Examinator

Skogster Annika

Antal kursplatser

Ingen begränsning (17 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Omtentamensdatum

 • 2021-01-15
 • 2021-02-12

Kursanmälningstid

2020-08-18 till 2020-12-31

Examinationsformer

 • 2020-12-04 - Tentamina
 • 2020-12-16 - Övriga uppgifter
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2020-10-05 12:00 - 16:00 F143 Läkemedelsbehandling och patientsäkerhet Introduktionsföreläsningen på campus, man får gärna följa med på zoom också, länken sätts in på itsLearning lite före lektionen börjar. Appelroth Maria
Skogster Annika
2020-10-07 09:00 - 12:30 Läkemedelsbehandling och patientsäkerhet Appelroth Maria
2020-10-07 13:15 - 16:00 Läkemedelsbehandling och patientsäkerhet Skogster Annika
2020-10-13 09:00 - 12:30 Läkemedelsbehandling och patientsäkerhet Appelroth Maria
2020-10-14 12:00 - 16:00 Läkemedelsbehandling och patientsäkerhet Introduktion till läkemedelsräkning Appelroth Maria
Skogster Annika
2020-10-22 08:00 - 16:00 E385 Läkemedelsbehandling och patientsäkerhet NIVÅTENT Ni bokar in er på itsLearning om ni vill göra nivåtenten. Anmälningen öppnas 20.10 kl 8:00. Appelroth Maria
Skogster Annika
2020-11-05 10:15 - 12:00 Läkemedelsbehandling och patientsäkerhet Appelroth Maria
2020-11-05 12:30 - 15:00 Läkemedelsbehandling och patientsäkerhet Appelroth Maria
2020-11-09 09:00 - 11:00 E385 Läkemedelsbehandling och patientsäkerhet Teori tentamen Appelroth Maria
Skogster Annika
Åkermarck Erica
2020-11-09 09:00 - 11:00 F365 Läkemedelsbehandling och patientsäkerhet Teori tentamen Appelroth Maria
Skogster Annika
Åkermarck Erica
2020-11-09 09:00 - 11:00 E387 Läkemedelsbehandling och patientsäkerhet Appelroth Maria
Skogster Annika
2020-11-09 09:00 - 11:00 F369 Läkemedelsbehandling och patientsäkerhet Tentamen Appelroth Maria
Skogster Annika
2020-11-09 09:00 - 11:00 B323 Läkemedelsbehandling och patientsäkerhet Teori tentamen Appelroth Maria
Skogster Annika
Åkermarck Erica
2020-11-09 09:00 - 11:00 E383 Läkemedelsbehandling och patientsäkerhet Teori tentamen Appelroth Maria
Skogster Annika
Åkermarck Erica
2020-11-16 09:15 - 12:00 Läkemedelsbehandling och patientsäkerhet Läkemedelsworkshops online (grupp A-E). Vi använder samma zoom som vid föreläsningarna. Vi räknar tabletter, oral suspensioner och injektioner. Appelroth Maria
Skogster Annika
2020-11-17 09:15 - 12:00 Läkemedelsbehandling och patientsäkerhet Läkemedelsworkshops online (grupp F-J). Vi använder samma zoom som vid föreläsningarna. Vi räknar tabletter, oral suspensioner och injektioner. Appelroth Maria
Skogster Annika
2020-11-17 13:00 - 16:00 Läkemedelsbehandling och patientsäkerhet Läkemedelsworkshops online (grupp F-J). Vi använder samma zoom som vid föreläsningarna. Vi räknar infusioner. Appelroth Maria
Skogster Annika
2020-11-19 09:15 - 12:00 Läkemedelsbehandling och patientsäkerhet Läkemedelsworkshops online (grupp A-E). Vi använder samma zoom som vid föreläsningarna. Vi räknar infusioner. Appelroth Maria
Skogster Annika
2020-11-23 11:00 - 13:00 Läkemedelsbehandling och patientsäkerhet Läkemedelsworkshops online (grupp F-J). Vi använder samma zoom som vid föreläsningarna. Vi räknar procent och utspädning. Appelroth Maria
Skogster Annika
2020-11-24 09:15 - 11:15 Läkemedelsbehandling och patientsäkerhet Läkemedelsworkshops online (grupp A-E). Vi använder samma zoom som vid föreläsningarna. Vi räknar infusioner. Appelroth Maria
Skogster Annika
2020-11-25 11:30 - 15:30 Läkemedelsbehandling och patientsäkerhet Läkemedelsworkshops online. Vi använder samma zoom som vid föreläsningarna. Ni får önska vad ni vill räkna! Appelroth Maria
2020-12-01 09:15 - 12:30 Läkemedelsbehandling och patientsäkerhet Läkemedelsgrupper - TEORI föreläsning (ni får göra ett quizz kopplat till detta tema, mera info på föreläsningen) Appelroth Maria
Skogster Annika
2020-12-04 08:00 - 16:00 E385 Läkemedelsbehandling och patientsäkerhet Läkemedelsräkning tent PÅ CAMPUS. Boka in er på itsLearning, publicerar tidtabell senare. Appelroth Maria
Skogster Annika
2020-12-08 11:30 - 15:30 Läkemedelsbehandling och patientsäkerhet Läkemedelsworkshops online för dem som inte klarade räknetenten. Appelroth Maria
Skogster Annika
2020-12-10 09:15 - 12:00 Läkemedelsbehandling och patientsäkerhet Läkemedelsworkshops online för dem som inte klarade räknetenten. Appelroth Maria
Skogster Annika
2020-12-16 08:15 - 16:30 E385 Läkemedelsräkning OMTENT - Medication calculation RE-EXAM Räkneomtentamen / Re-exam in medication calculation Boka in er på itsLearning/ Book yourself to the exam on itsLearning Appelroth Maria
Skogster Annika
2021-01-12 09:15 - 12:00 Läkemedelsbehandling och patientsäkerhet Appelroth Maria
Skogster Annika
2021-01-14 09:15 - 12:00 Läkemedelsbehandling och patientsäkerhet Appelroth Maria
Skogster Annika
2021-01-19 08:00 - 12:30 E385 Läkemedelsräkning OMTENT - Medication calculation RE-EXAM Räkneomtentamen / Calculation re-exam Appelroth Maria
Skogster Annika

Kurs och studieplanssökning