Kursens undervisningsperiod

2 (2020-10-26 till 2020-12-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Kompetensmålet är att studenten efter avslutad
kurs har en grundläggande kunskap om
läkemedelsbehandling och klarar av
läkemedelsräkningen så att en säker
patientvård kan utföras.

Du förstår grunderna i patientsäkerhetsarbetet i
Finland och kan ge exempel på de vanligaste
säkerhetskteorierna.

Denna kurs bidrar till att utveckla kompetensen:
Kontextuell klinisk vårdande och medicinsk
kompetens.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas studenten vara
förmögen att

LÄKEMEDELSBEHANDLING

 • se läkemedelsbehandling i patientvården som en
  helhet som omfattar kunskap inom olika
  områden såsom etik, juridik, anatomi, fysiologi
  och kemi, farmakologi och matematik
 • känna till olika former av läkemedel och i
  huvuddrag veta hur läkemedlen påverkar
  organismen
 • känna till de olika skedena i
  läkemedelsbehandlingsprocessen
 • vara medveten om vad som är säker
  läkemedelsbehandling och se kopplingen till
  patientsäkerhet
 • vara medveten om sitt ansvar vid
  läkemedelshantering och kunna handla enligt
  direktiven givna av arbetsgivaren
 • behärska den terminologi och de
  räkneoperationer som behövs för att garantera
  patientens säkerhet
 • ha beredskap att möta äldres specialbehov och
  kunna handleda patienten i frågor som berör
  läkemedelsbehandling

PATIENTSÄKERHET
Du kan förklara begreppen som används i
patientsäkerhetsarbetet.
Du kan ge exempel på de vanligaste
säkerhetsteorierna.
Du förstår hur risker kan förebyggas och
begränsas.
Du kan ge exempel på hur mänskliga faktorer
påverkar ditt arbete och hur du genom att arbeta
i team kan förbättra säkerheten.

Innehåll

Teoriundervisning

 • Inledning, presentation av innehåll och
  litteratur
 • Definitioner och begrepp.
 • Läkemedlets skede i organismen
 • Administrationssätt och läkemedelsformer
 • Etikettydning, recept och utdelning av
  läkemedel till patienten
 • Säker läkemedelsbehandling
 • Patientsäkerhet
 • Sjukskötarens ansvarsområde
 • Biverkningar, missbruk och felanvändning av
  läkemedel
 • Läkemedel för specialgrupper, läkemedel och
  äldre
 • Introduktion till Pharmaca Fennica

Workshop 1-6 i läkemedelsräkning i grupper

 • Räkneövningar

Nätkursen Professionell patientsäkerhet -
webbutbildning.
web: potilasturvaportti.fi.
Registreringsadressen får du från ItsLearning
bara den blir aktiverad.
Patientsäkerhet: mänskliga faktorer,
systemsäkerhet
och säkerhetskultur.

Förkunskaper

Kursen är en fri helhet som integreras delvis med
kursen klinisk vård I. Studenten bör ha deltagit i
kursen anatomi och fysiologi för att kunna delta i
denna kurs.

Kursen ersätter följande kurser

Kursen är obligatorisk för alla som blir
sjukskötare, barnmorskor, hälsovårdare eller
förstavårdare.

Mer information

Studenten måste ha kursen godkänd före hen kan
gå ut på praktik.
Efter avklarad kurs, skall studenten tentera
läkemedelsräkning varje termin.
Läkemedelsräkningstenten får inte vara äldre än
6 månader då man går ut (datumet då praktiken
startar).

Litteratur

 • Olsen, Lars André; Hälleberg Nyman, Maria.
 1. Säker läkemedelsberäkning: Dos, styrka,
  mängd. ISBN 9789 1271 40967
 • Saano S. & Taam-Ukkonen M. 2013. Lääkehoidon
  käsikirja. SanomaPro. Helsinki.

 • Nurminen M-L. 2012. Lääkehoito. SanomaPro,
  Helsinki

Alternativ på svenska:

 • Hordeng H. & Spigset O. (red.). Farmakologi
  och farmakologisk omvårdnad. 2009.
  Studentlitteratur. Lund.
 • Kompendium i läkemedelsräkning
  (övningsuppgifter)
 • annat studiematerial och föreläsningsmaterial
  på Itslearning

Rekommenderad litteratur:

 • Kivelä S-L. 2004. Vanhusten lääkehoito.
  Hygieia.
  Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä. ISBN 951-26-
  5117-3.

 • Kragh A. (red.) 2005. Äldres
  läkemedelsbehandling
  ? orsaker och risker vid multimedicinering.
  Studentlitteratur. Lund. ISBN 91-44-03906-9

 • Ranta I. (toim.).Sairaanhoitaja & lääkehoito.
  Hoitotyön vuosikirja 2013. Sairaanhoitajaliitto.
  Fioca Oy. Helsinki.

Böcker i läkemedelsräkning:

 • Ernvall Sirpa, Pulli Antero, Salonen Anne-
  Marie,
  Nurminen Marja-Leena, Kaukkila Hanna-Sisko,
 • Läkemedelsräkning. Utbildningsstyrelsen 2006 .
  ISBN 952-13-2734-0.
  alternativt
 • Ernvall S. m.fl. 2005. Lääkelaskenta. WSOY.
  Porvoo. ISBN 951-0-30244-9

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 35 timmar
 • Praktiska övningar - 5 timmar
 • Självstudier - 45 timmar
 • Nätbaserade - 25 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 110 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 110 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Nätkursen i patientsäkerhet bör vara avklarad före den 20.12.2018

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger
följande examinationer:

 1. Tentamen i läkemedelsbehandling
 2. Tentamen i läkemedelsräkning
 3. Genomförd nätbaserad kurs i patientsäkerhet

Läkemedelsbehandlingsentamen består av en
teoretisk del som innefattar
läkemedelsbehandlingen och värderas med vitsord.

Läkemedelsräkningstentamen innehåller tio tal
som för godkänd prestation alla skall vara rätt
räknade.
Läkemedelsräkningen värderas med
Godkänd/underkänd.

Patientsäkerheten avläggs som en nätbaserad
kurs.

OBS!
För att få gå ut på yrkespraktik bör man ha
denna kurs avklarad.

Lärare

 • Appelroth Maria
 • Skogster Annika

Examinator

Skogster Annika

Antal kursplatser

Ingen begränsning (34 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Omtentamensdatum

 • 2021-01-15
 • 2021-02-12

Kursanmälningstid

2020-08-18 till 2020-12-31

Examinationsformer

 • 2020-12-04 - Tentamina
 • 2020-12-16 - Övriga uppgifter
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2020-10-05 12:00 - 16:00 F143 Läkemedelsbehandling och patientsäkerhet Introduktionsföreläsningen på campus, man får gärna följa med på zoom också, länken sätts in på itsLearning lite före lektionen börjar. Appelroth Maria
Skogster Annika
2020-10-07 09:00 - 12:30 Läkemedelsbehandling och patientsäkerhet Appelroth Maria
2020-10-07 13:15 - 16:00 Läkemedelsbehandling och patientsäkerhet Skogster Annika
2020-10-13 09:00 - 12:30 Läkemedelsbehandling och patientsäkerhet Appelroth Maria
2020-10-14 12:00 - 16:00 Läkemedelsbehandling och patientsäkerhet Introduktion till läkemedelsräkning Appelroth Maria
Skogster Annika
2020-10-22 08:00 - 16:00 E385 Läkemedelsbehandling och patientsäkerhet NIVÅTENT Ni bokar in er på itsLearning om ni vill göra nivåtenten. Anmälningen öppnas 20.10 kl 8:00. Appelroth Maria
Skogster Annika
2020-11-05 10:15 - 12:00 Läkemedelsbehandling och patientsäkerhet Appelroth Maria
2020-11-05 12:30 - 15:00 Läkemedelsbehandling och patientsäkerhet Appelroth Maria
2020-11-09 09:00 - 11:00 F365 Läkemedelsbehandling och patientsäkerhet Teori tentamen Appelroth Maria
Skogster Annika
Åkermarck Erica
2020-11-09 09:00 - 11:00 B323 Läkemedelsbehandling och patientsäkerhet Teori tentamen Appelroth Maria
Skogster Annika
Åkermarck Erica
2020-11-09 09:00 - 11:00 E383 Läkemedelsbehandling och patientsäkerhet Teori tentamen Appelroth Maria
Skogster Annika
Åkermarck Erica
2020-11-09 09:00 - 11:00 E387 Läkemedelsbehandling och patientsäkerhet Appelroth Maria
Skogster Annika
2020-11-09 09:00 - 11:00 F369 Läkemedelsbehandling och patientsäkerhet Tentamen Appelroth Maria
Skogster Annika
2020-11-09 09:00 - 11:00 E385 Läkemedelsbehandling och patientsäkerhet Teori tentamen Appelroth Maria
Skogster Annika
Åkermarck Erica
2020-11-16 09:15 - 12:00 Läkemedelsbehandling och patientsäkerhet Läkemedelsworkshops online (grupp A-E). Vi använder samma zoom som vid föreläsningarna. Vi räknar tabletter, oral suspensioner och injektioner. Appelroth Maria
Skogster Annika
2020-11-17 09:15 - 12:00 Läkemedelsbehandling och patientsäkerhet Läkemedelsworkshops online (grupp F-J). Vi använder samma zoom som vid föreläsningarna. Vi räknar tabletter, oral suspensioner och injektioner. Appelroth Maria
Skogster Annika
2020-11-17 13:00 - 16:00 Läkemedelsbehandling och patientsäkerhet Läkemedelsworkshops online (grupp F-J). Vi använder samma zoom som vid föreläsningarna. Vi räknar infusioner. Appelroth Maria
Skogster Annika
2020-11-19 09:15 - 12:00 Läkemedelsbehandling och patientsäkerhet Läkemedelsworkshops online (grupp A-E). Vi använder samma zoom som vid föreläsningarna. Vi räknar infusioner. Appelroth Maria
Skogster Annika
2020-11-24 09:15 - 11:15 Läkemedelsbehandling och patientsäkerhet Läkemedelsworkshops online (grupp A-E). Vi använder samma zoom som vid föreläsningarna. Vi räknar infusioner. Appelroth Maria
Skogster Annika
2020-11-25 11:30 - 15:30 Läkemedelsbehandling och patientsäkerhet Läkemedelsworkshops online. Vi använder samma zoom som vid föreläsningarna. Ni får önska vad ni vill räkna! Appelroth Maria
2020-12-01 09:15 - 12:30 Läkemedelsbehandling och patientsäkerhet Läkemedelsgrupper - TEORI föreläsning (ni får göra ett quizz kopplat till detta tema, mera info på föreläsningen) Appelroth Maria
Skogster Annika
2020-12-04 08:00 - 16:00 E385 Läkemedelsbehandling och patientsäkerhet Läkemedelsräkning tent PÅ CAMPUS. Boka in er på itsLearning, publicerar tidtabell senare. Appelroth Maria
Skogster Annika
2020-12-08 11:30 - 15:30 Läkemedelsbehandling och patientsäkerhet Läkemedelsworkshops online för dem som inte klarade räknetenten. Appelroth Maria
Skogster Annika
2020-12-10 09:15 - 12:00 Läkemedelsbehandling och patientsäkerhet Läkemedelsworkshops online för dem som inte klarade räknetenten. Appelroth Maria
Skogster Annika
2020-12-16 08:15 - 16:30 E385 Läkemedelsräkning OMTENT - Medication calculation RE-EXAM Räkneomtentamen / Re-exam in medication calculation Boka in er på itsLearning/ Book yourself to the exam on itsLearning Appelroth Maria
Skogster Annika
2021-01-12 09:15 - 12:00 Läkemedelsbehandling och patientsäkerhet Appelroth Maria
Skogster Annika
2021-01-14 09:15 - 12:00 Läkemedelsbehandling och patientsäkerhet Appelroth Maria
Skogster Annika
2021-01-19 08:00 - 12:30 E385 Läkemedelsräkning OMTENT - Medication calculation RE-EXAM Räkneomtentamen / Calculation re-exam Appelroth Maria
Skogster Annika

Kurs och studieplanssökning