Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

5

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studenten:
-Barnmorskekunskap av den nyfödda
att kunna vårda det sjuka nyfödda barnet
-Barnmorskekunskap under graviditet
känner till de vanligaste
graviditetskomplikationerna
och deras vård
-Familje och Kvinnocentrerad barnmorskekunskap
planerande och förberedande kompetens relaterat
till
avvikande
föräldraskap både före under vid och efter
förlossning
tvärprofessionellt handlande vid avvikande
förlossning då barnet är i
behov av speciell omsorg

Läranderesultat

Efter avklarad kurs har studenten
kunskap om de vanligaste hoten för det nyfödda
barnet
och känner
till verksamheten vid dessa hot.
Förståelse för samband och konsekvenser mellan
graviditets- och
förlossningskomplikationer för fostrets och
barnets
hälsa.
Känna till och handla i ett multiprofessionellt
team
vid
graviditetskomplikationer.
Ha kunskap och handlingsberedskap vid
förstahjälp och
transport
av nyfödd.
Tillämpa kunskaper inom de medicinska,
teknologiska
och
barnmorskans kunskapsområden i vården av
graviditetskomplikationer och vården av det
asfyktiska,
infekterade, skadade, sjuka och missbildade
barnet
Känna till de vanligaste undersökningarna
gällande
placenta
funktion, avvikelser i KTG och vilka
konsekvenser de
kan ha för
fostret.
Reflektion omkring etiska situationer som kan
uppkomma inom
barnmorskans yrkesområde.
Kunna handleda, stöda och motivera familjen med
olika
pedagogiska metoder under
graviditet,förlossning och
barnsängstid.

Innehåll

-graviditetens inverkan på fostrets hälsa
(placentafunktion, asfyktisk
foster, KTG/Stan tolkning, flow...)
-nyföddas näringtillstånd och vitala funktioner
-humangenetik och embryologi
-reflex (I J-K)
-vård av barnet efter komplicerad förlossning
-kuvösvård,tranport mellan olika vårdenheter
-uppskattning av vårdbehov och påbörjande av
återupplivning av barnet
vid behov
-barnets förstahjälp
--barnmorskans roll i det mångprofessionella
samarbetet.
-barnmorskans ansvar för förebyggandet av
infektioner
-Infektioner och nyfödda
(GBS, herpes,HIV sepsis,navelinfektioner,
rubella, vattkoppor, parvovirus...)
-kromosomavvikelser
-human genetik och embryologi
-studiebesök; tex.fosterundersökningsenhet,
-övningar
-simuleringar

Förkunskaper

Avklarad kurs i FIHV 1+2

Kursen ersätter följande kurser

-

Mer information

Seminarietillfällen är obligatoriska, frånvaro
kopenseras med skriftlig tilläggs uppgift.

Litteratur

-Gerhardt Sue. 2008. Rakkaus ratkaisee -
varhaisen
vuorovaikutuksen merkitys aivojen
kehittymiselle.2.painos. Edita Prima Oy.
Helsinki
2008.
-Ingemar Ingemarsson.2006. Fosterövervakning
med
CTG.Studentlitteratur. ISBN 13. 978-91-44-
04524-
5(speciellt 3, 4, 7, 8, 10, 12, 13, 14).
-Kemppinen Kaarina. 2007. Early Maternal
Sensitivity. Continuity and Related Risk
Factors.Doctoral dissertation. Depatment of
Child
Pscychiatry. Univeristy of Kuopio and Kuopio
University hospital. Department of Pediatrics.
University of Oulu. Kuopion yliopiston
julkaisuja
D. Lääketiede 412.
-Koistinen, Ruuskanen, Surakka 2004:Lasten ja
nuorten hoitotyön käsikirja. Tammi
-Paananen. Pietiläinen, Raussi-Lehto, Väyrynen,
Äimälä. 2012. Kätilötyö. Edita. 3.3, 4.1, 4.2,
5.1,508-524.
-Reunala, Paavonen, Rostila. 2003.
Sukupuolitaudit: Sukupuolitaudit ja raskaus,
Vastasyntyneiden ja pikkulasten
sukupuolitaudit.
Duodecim.
-WHO; Kangaroo mother care method to reduce
morbidity and mortality in lowbirth-weight
infants.
http://www.who.int/rhl/newborn/hpscom/en/print Extern länk.
htm
l
Uvnäs Moberg.Kerstin.2007. Rauhoittava
kosketus.
Oksitosiinin paratava vaikutus kehossa. Edita.
Helsinki.
-Föreläsningar
-[share_ebook] Foundations of Maternal &
Pediatric
Nursing free ebook download
Author: Lois White, Gena Duncan, Wendy Baumle
Date: 2010-02-11
ISBN: 1428317767
Pages: 384
Language: English
Publisher: Delmar Cengage Learning
Category: Medical
Download Babylon Translation Software for Free!
Read more at http://ebookee.org/Foundations-of Extern länk-
Maternal-Pediatric-Nursing-free-ebook-
download_1372012.html#2ctCVBW8wkgxy15D.99
-Aktuella artiklar
-Referenslitteratur:Heinonen, Kantoluoto,
Lehtomäki, Lähdemäki, Paganus, Sandelin:
Leijonaemojen tarinat. 2005.WSOY.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 50 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 7 timmar
 • Praktiska övningar - 16 timmar
 • Självstudier - 48 timmar
 • Nätbaserade - 10 timmar
 • Seminarier - 4 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

-godkänd tentamen (60% rätt för att bli
godkänd)
- godkänd skriftlig rapport med referenser -
artikeln
bifogas med uppgiften
-deltagande i övningar
-studiebesök och skriftlig rapport om
studiebesöken
-deltagande i seminarium (frånvaro kompenseras
med referat av tre vetenskapliga forskningar ur
temaområdet
utgående från seminariet)

Lärare

 • Silfver Jessica
 • Stenbäck Pernilla
 • Vahderpää Satu
 • Wallinvirta Eivor

Examinator

Vahderpää Satu

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

period 3

Examinationsformer

 • 2017-02-24 - Tentamina
 • 2017-02-09 - Demonstrationer och presentationer
 • 2017-02-24 - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning