Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att väcka intresse och förståelse för sjukhushygien och förstahjälp i olika vårdkontext samt ge färdigheter och metoder för dylik verksamhet.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas studenten:
i relation tilll sjukhushygienen
-förstå hygienens betydelse i vården
-ha kunskap om infektionsvägarna och hur förebygga vanliga infektioner
-identifiera tecken på infektion
-ha kunskap om vanliga infektionssjukdomar
-känna till sjukhusinfektioners uppkomst,profylax, spridning och uppföljning på sjukhus
-förstå principerna och metoderna för ett aseptiskt arbetssätt och ha beredskap att handla aseptiskt
i relation till förstahjälpen
-kunna kartlägga riskgrupper, situationer och händelseförloppet i olycksfall
-kunna delta i vården vid sjukdomsanfall, återupplivning och använda defibrillator

Innehåll

Kurs i sjukhushygien teori och övningar 4sp:
Sjukhus- eller vårdrelaterade infektioner, förekomst och centrala begrepp.Smittkedjan och olika spridningssätt i sjukhusmiljö. Aseptiskt arbetssätt och personhygien.Metoder och övning i handhygien. Smittskyddsrutiner - Isolering och övriga rekommenderade säkerhetsåtgärder.
Förstahjälpen + PPE-D teori och övningar 1sp

Förkunskaper

Inga

Mer information

Obligatorisk närvaro på föreläsningar,övningar och seminarier
Sjukhushygienuppg. inlämnas senast 24.11.2008 Smågruppsförberedelse för seminariepresentationen 26.11.2008 kl 12.30-16
Seminarier 2.12.2008 kl.12.30-16 och 9.12.2008 kl. 12.30-16

Litteratur

Hellsten, S. (red) 2005. Infektioiden torjunta sairaalassa Suomen kuntaliitto: 5.uudist.painos (valda delar) ISBN 951-755-977-1
Socialstyrelsen 2006. Att förebygga vårdrelaterade infektioner Ett kunskapsunderlag 1.upplagan(valda delar)ISBN 91-85482-14-5
Sahi T,Castren M,Kämäräinen L.2002.Första hjälpen. Helsingfors:Duodecim,Finlands röda kors. 1 uppl. 160s.ISBN 951-656-117-9

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 40 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 8 timmar
 • Övningsbaserad undervisning - 20 timmar
 • Studentstyrd lärarhandledd undervisning - 12 timmar
 • Självstudier - 53 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 53 timmar
 • Varav schemalagda studier: 80 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina
 • Rapporter och produktioner

Lärare

 • Lindqvist Johnny
 • Rosenqvist Anita

Examinator

Rosenqvist Anita

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

 • 2008-12-16 - Tentamina
 • 2008-11-24 - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning