Kursens undervisningsperiod

  • 1 (2020-08-01 till 2020-10-25)
  • 2 (2020-10-26 till 2020-12-31)

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

4

Omfattning

15 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studeranden har förmåga att
planera och förverkliga helhetsvården för den födande kvinna vid
regelbunden förlossning under handledning samt vården av det nyfödda barnet.

Studerande har förmåga att identifiera när en regelbunden förlossning
förändras till risk (avvikande) förlossning

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas studerande kunna förverkliga barnmorskekunskap under förlossning
enligt den teoretiska kunskapsbasen
Teoriatietojen integroiminen käytännön tilanteisiin tulee näkyä harjoittelussa

Studerande kan i samarbete med handledare sköta
självständigt en regelbunden (fysiologisk) förlossning enligt barnmorskans kompetenser
(eller handledning vårda den risk gravida föderskan under förlossning)

Käytännön jakson jälkeen opiskelijan pystyy hoitamaan ohjauksessa säännöllisen
(fysiologisen) synnytyksen kätilön kompetenssin mukaisesti (tai Opiskelija osaa ohjattuna hoitaa
riskiraskaana olevaa synnyttäjää)

Studerande kan administrera och handleda modern/familjen i olika smärtlindrings metoder både
farmakologiska och icke farmakologiska
Opiskelija osaa ohjata, suunnittella, toteuttaa ja arvioida eri kivunlievitysmenetelmiä sekä
lääkkeellisiä että ei lääkkeellisiä

Studerande kan dokumentera förlossningsförloppet enligt anvisningar
Opiskelija osaa dokumentoida synnytyksen aikana ohjeitten mukaisesti

Studerande känner till hur förlossningsförloppet följs upp och känner till hur förlossnings
förloppet eventuellt kan påskyndas (eller Studerande skall känna till och upptäcka
när förlossningsförloppet avviker från det normala och kan dela ansvaret med andra inom
arbetsteamet samt dokumentera detta)
Synnytyksen seuranta synnytyksen edistymisen seurantamenetelmät (tai opiskelija osaa arvioida
koska synnytys muuttuu poikkeavaksi osaa jakaa ja kirjata tämän tiedon moniamatillisesti)

Studerande har etisk förhållningssätt både till patienten och till medarbetarna och handla
tvärprofessionellt
Opiskelijalla on eettinen lähestymistapa sekä perhettä että moniammatillisesti

Studerande känner kan visa hur till hur fostrets välmående följs upp ( eller kan aggera vid
eventuella
avvikelser)
Opiskelija tietää ja ossa näyttää sikiön voinnin seurantamenetelmät (tai osaa toimia sikiö
indikaatiolla)

Studerande kan utföra och tolka inre- och yttre undersökningen
Opiskelija suoriutuu sisä- ja ulkotutkimuksisata sekä kätilötyön kliinisistä taidoista

Studerande kan planera och förverkliga vården för föderskan och hennes familj under en
normala förlossning (och kan agera under handledning vid akuta situationer under förlossning)
Opiskelija pystyy suunnittelemaan ja toteuttamaan matalariskin synnytyksen hoidon sekä äidin
että perheen näkökulmasta (ja osaa toimia ohjatusti synnytyksen aikana akuuteissa tilanteissa)

Studerande har kliniska hand färdigheter i förlossningsvård
Opiskelijalla on kliiniset kädentaidot synnytyksen hoitoon

Studerande kan följa upp välmående och förverkliga vården av den nyfödda och handleda vid första
amning
Opiskelija pystyy seuraamaan hyvinvointia ja hoitaa vastasyntynyttä ja ohjata ensi-imetys ja
hoidon toteumista

Studerande skall kunna agera och förbereda för det nyfödda barnet med specialbehov omedelbart
efter förlossningen, och kunna förbereda och färdigställa återupplivningsbordet för det nyfödda
Opiskelija osaa toimia ja valmistella erityistarpeita vaativan vastasyntyneen hoidon, osaa
valmistella elvytyspöydän vastasyntyneelle

Studerande skall kunna påbörja återupplivning av den nyfödda vid behov inom barnmorskans
ansvarsområdet och förbereda den nyfödda för transport för vidare vård
Opiskelija osaa aloittaa vastasyntyneen elvytyksen kätilön vastuu alueella ja valmistella
vastasynytyttä siirtoa varten

Innehåll

Studerande följer handledande barnmorsakans arbetsturer enligt
överenskommelse under praktikperioden (10 veckor)

-studerande planerar och genomför förlossningsvården i samarbete med
handledaren.

Förkunskaper

Avklarade kurs i teori och praktik;
Graviditet och Hälsa, Postpartum- och familjecentrerad vård
Godkänd prestation i kursen barnmorskearbete vid regelbunden förlossning, samt
barnmorskearbete vid oregelbunden graviditet.
Godkända terminstentamen i läkemedelsräkning.

Om det gått över två år sedan barnmorskearbete under regelbunden
förlossning kurs/kurser avlagts, bör studenten innan praktiken
inleds påvisa tillräckliga kunskaper genom att delta i kursen
eller kursernas praktiska övningar med godkänt resultat.

Mer information

Studeranden skall söka studieplatsen via Jobiili enligt
överenskommelse med aktuell och aktiv cv.

Angående vaccinationskrav:
Infektioiden torjunta on keskeinen osa hoidon
laatua ja potilasturvallisuutta. Infektioiden
torjunnassa esim. henkilökunnan
influenssarokotuksilla voidaan merkittävästi
vähentää potilaiden influenssaan sairastumista
ja potilaskuolemia. Työharjoitteluun
osallistuvalla opiskelijalla on oltava
päivitetyn ohjeen mukaisesti tartuntatautilain
48§ mukaisesti joko rokotuksen tai sairastetun
taudin antama suoja tuhkarokkoa, vesirokkoa ja
hinkuyskää vastaan. Lisäksi vaaditaan
tartuntatautilain 55 ja 56 §mukainen
terveydentilan selvitys keuhkotuberkuloosista
ja salmonellasta. Opiskelijoiden
terveydenhuolto hoidetaan oppilaitoksen kautta.
Opiskelijan tulee olla hyvissä ajoin yhteydessä
opiskeluterveydenhuoltoon asianmukaisen
rokotussuojan ja tartuntatautilain mukaisen
terveydentilan varmistamiseksi. Oireinen
opiskelija ei saa aloitta harjoittelua ennen
oireiden selvittämistä. (JYL 2/2018).

Litteratur

-samma som Barnmorskearbete vid regelbunden förlossning, teori
Föreläsningsmaterialet och utdelat material
-aktuella forskningsartiklar
-den centrala litteraturen på avdelningen

Studieaktiviteter

  • praktikuppgift - 20 timmar
  • Praktik - 385 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 405 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 405 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

-godkänd handlett praktik med en barnmorska som handledare
-inlämnad egna målsättningar, egen- och handledarens värderingsblankett och
underskriven arbetslista.
- aktivt deltagande i diskussionsforumet på its learning (varje student
kommer med 2 inlägg och svarar på 4 inlägg)

Lärare

Stenbäck Pernilla

Examinator

Stenbäck Pernilla

Antal kursplatser

Ingen begränsning (5 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

Studerande skall vara förberedd att följa handledande barnmorskas
arbetsturer. Arbetstid 38t/ve,
Obs! 8t/dag - nattur är undantag.

Kursanmälningstid

2020-08-10 till 2020-09-06

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2020-09-07 08:15 - 16:00 Praktik: Vård under förlossning
2020-09-08 08:15 - 16:00 Praktik: Vård under förlossning
2020-09-09 08:15 - 16:00 Praktik: Vård under förlossning
2020-09-10 08:15 - 16:00 Praktik: Vård under förlossning
2020-09-11 08:15 - 16:00 Praktik: Vård under förlossning
2020-09-12 08:15 - 16:00 Praktik: Vård under förlossning
2020-09-13 08:15 - 16:00 Praktik: Vård under förlossning
2020-09-14 08:15 - 16:00 Praktik: Vård under förlossning
2020-09-15 08:15 - 16:00 Praktik: Vård under förlossning
2020-09-16 08:15 - 16:00 Praktik: Vård under förlossning
2020-09-17 08:15 - 16:00 Praktik: Vård under förlossning
2020-09-18 08:15 - 16:00 Praktik: Vård under förlossning
2020-09-19 08:15 - 16:00 Praktik: Vård under förlossning
2020-09-20 08:15 - 16:00 Praktik: Vård under förlossning
2020-09-21 08:15 - 16:00 Praktik: Vård under förlossning
2020-09-22 08:15 - 16:00 Praktik: Vård under förlossning
2020-09-23 08:15 - 16:00 Praktik: Vård under förlossning
2020-09-24 08:15 - 16:00 Praktik: Vård under förlossning
2020-09-25 08:15 - 16:00 Praktik: Vård under förlossning
2020-09-26 08:15 - 16:00 Praktik: Vård under förlossning
2020-09-27 08:15 - 16:00 Praktik: Vård under förlossning
2020-09-28 08:15 - 16:00 Praktik: Vård under förlossning
2020-09-29 08:15 - 16:00 Praktik: Vård under förlossning
2020-09-30 08:15 - 16:00 Praktik: Vård under förlossning
2020-10-01 08:15 - 16:00 Praktik: Vård under förlossning
2020-10-02 08:15 - 16:00 Praktik: Vård under förlossning
2020-10-03 08:15 - 16:00 Praktik: Vård under förlossning
2020-10-04 08:15 - 16:00 Praktik: Vård under förlossning
2020-10-05 08:15 - 16:00 Praktik: Vård under förlossning
2020-10-06 08:15 - 16:00 Praktik: Vård under förlossning
2020-10-07 08:15 - 16:00 Praktik: Vård under förlossning
2020-10-08 08:15 - 16:00 Praktik: Vård under förlossning
2020-10-09 08:15 - 16:00 Praktik: Vård under förlossning
2020-10-10 08:15 - 16:00 Praktik: Vård under förlossning
2020-10-11 08:15 - 16:00 Praktik: Vård under förlossning
2020-10-12 08:15 - 16:00 Praktik: Vård under förlossning
2020-10-13 08:15 - 16:00 Praktik: Vård under förlossning
2020-10-14 08:15 - 16:00 Praktik: Vård under förlossning
2020-10-15 08:15 - 16:00 Praktik: Vård under förlossning
2020-10-16 08:15 - 16:00 Praktik: Vård under förlossning
2020-10-17 08:15 - 16:00 Praktik: Vård under förlossning
2020-10-18 08:15 - 16:00 Praktik: Vård under förlossning
2020-10-19 08:15 - 16:00 Praktik: Vård under förlossning
2020-10-20 08:15 - 16:00 Praktik: Vård under förlossning
2020-10-21 08:15 - 16:00 Praktik: Vård under förlossning
2020-10-22 08:15 - 16:00 Praktik: Vård under förlossning
2020-10-23 08:15 - 16:00 Praktik: Vård under förlossning
2020-10-24 08:15 - 16:00 Praktik: Vård under förlossning
2020-10-25 08:15 - 16:00 Praktik: Vård under förlossning
2020-10-26 08:15 - 16:00 Praktik: Vård under förlossning
2020-10-27 08:15 - 16:00 Praktik: Vård under förlossning
2020-10-28 08:15 - 16:00 Praktik: Vård under förlossning
2020-10-29 08:15 - 16:00 Praktik: Vård under förlossning
2020-10-30 08:15 - 16:00 Praktik: Vård under förlossning
2020-10-31 08:15 - 16:00 Praktik: Vård under förlossning
2020-11-01 08:15 - 16:00 Praktik: Vård under förlossning
2020-11-02 08:15 - 16:00 Praktik: Vård under förlossning
2020-11-03 08:15 - 16:00 Praktik: Vård under förlossning
2020-11-04 08:15 - 16:00 Praktik: Vård under förlossning
2020-11-05 08:15 - 16:00 Praktik: Vård under förlossning
2020-11-06 08:15 - 16:00 Praktik: Vård under förlossning
2020-11-07 08:15 - 16:00 Praktik: Vård under förlossning
2020-11-08 08:15 - 16:00 Praktik: Vård under förlossning
2020-11-09 08:15 - 16:00 Praktik: Vård under förlossning
2020-11-10 08:15 - 16:00 Praktik: Vård under förlossning
2020-11-11 08:15 - 16:00 Praktik: Vård under förlossning
2020-11-12 08:15 - 16:00 Praktik: Vård under förlossning
2020-11-13 08:15 - 16:00 Praktik: Vård under förlossning
2020-11-14 08:15 - 16:00 Praktik: Vård under förlossning
2020-11-15 08:15 - 16:00 Praktik: Vård under förlossning
2020-11-16 08:15 - 16:00 Praktik: Vård under förlossning
2020-11-17 08:15 - 16:00 Praktik: Vård under förlossning
2020-11-18 08:15 - 16:00 Praktik: Vård under förlossning
2020-11-19 08:15 - 16:00 Praktik: Vård under förlossning
2020-11-20 08:15 - 16:00 Praktik: Vård under förlossning
2020-11-21 08:15 - 16:00 Praktik: Vård under förlossning
2020-11-22 08:15 - 16:00 Praktik: Vård under förlossning

Kurs och studieplanssökning