Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Kursens undervisningsperiod

2 (2020-10-26 till 2020-12-31)

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att ge
grundkunskaper
i vården relaterad till kvinnans hälsa/ohälsa
under olika livsskeden.
Samt grundläggande kunskap i att stödja och
befrämja barnfamiljers välbefinnande.
Insikt i familje- och kvinnocentrerat arbete.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas studerande
ha grundläggande kunskaper inom barnsjukvård,
gynekologiskvård och mödravård.
Detta omfattar:
- Barnets och den ungas tillväxt och utveckling
- De vanligaste sjukdomarna under barndomen och
ungdomen
- Familjevårds arbetet samt hur det
förverkligas.
- ha insikt i den normal graviditetens
förlopp och uppföljning samt känna till den
regelbundna förlossningens förlopp.
- Känna till det centrala innehållet i den
gynekologiska vården.
- Känna till grundprinciperna för sexual- och
reproduktivhälsa.

Innehåll

Barnsjukvård; 2sp

-Barnet som patient, särdrag principer i vården
relaterat till mognadsnivån, läkemedel i
barnsjukvård

- smärta och rädsla

- vården vid sjukdomar som angriper:
andning, cirkulation, matsmältning, neurologi,

-Grundläggande- och kirurgiskvård av barn.

Vården av kvinnan (Sexual- och reproduktiv
hälsa); 2sp

-Kvinnan som patient, de vanligaste
gynekologiska sjukdomar och betydelsen av dessa
för kvinnan och
familjen.
-Sexualhälsans grunder.
-kännedom om olika preventivmedel.
-Normal graviditet, förlossning och barnsängs
tiden.

1sp valbart:
1 sp: Fördjupad vård av barn och unga (separat
lärandemål ges vid introduktionen till kursen)
1 sp: Gynekologi och endokrinologi
(läkarföreläsningar)obligatorisk för
barnmorskestuderande.

Förkunskaper

Avklarade prestationer från följande kurser:
Anatomi och fysiologi
Kliniska vård 1 och 2

Kursen ersätter följande kurser

Barnsjukvårdens grunder och pediatri(2005-2006)
Mödra- och gynekologisk vård 1 (2005-2006)

Mer information

Av 5sp är 1sp valbart: KURSEN GÅR ONLINE i P1 2020
1 sp: Fördjupad vård av barn och unga (separat
lärandemål ges vid
introduktionen till kursen)
Praktiska övningar.

1 sp: Gynekologi och endokrinologi
(läkarföreläsningar och
tentamen)obligatorisk för barnmorskestuderande.
Praktiska övningar.

Litteratur

Lapsen ja nuoren hoitotyö, 2015, Storvik-
Sydänmaa S, Talvensaari H, Kaisvuo T, Uotila N.

Lastentaudit, 2016, Rajantie J, Heikiheimo M,
Renko M. (toim) 6. upplagan
ELLER
Barnmedicin 2012, Lindberg T, Lagercrantz H

Borgfelt/Åberg/Anderberg/Andersson 2010
OBSTEETRIK
OCH GYNEKOLOGI: Studentlitteratur, ISBN 978-91-
44-
05514-5

Ihme Anu, Satu Rainto 2014: Naisen
terveys.Edita:
Helsinki ISBN 978-951-37-6487-6 eller 2008 ISBN
978-951-37-5015-2
Helsinki : Tammi, 2004
SKHOLE enligt separata instruktioner

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 10 timmar
 • Praktiska övningar - 4 timmar
 • Självstudier - 51 timmar
 • Nätbaserade - 50 timmar
 • Seminarier - 20 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

aktivt deltagande
godkända inlämnings uppgifter
obligatorisk närvaro i seminarier samt
praktiska
övningar.
Godkända Quizz och inlämningsuppgifter. Kursens teori går 100% ONLINE. Utöver detta en praktisk övning och ett seminarium online.

Lärare

 • Ekman Petra
 • Silfver Jessica
 • Stenbäck Pernilla
 • Stockmann-Broo Christine
 • Tillman Ilse

Examinator

Silfver Jessica

Antal kursplatser

Ingen begränsning (64 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

bokning pågår P1-P2/2013

Kursanmälningstid

2020-05-18 till 2020-10-31

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
 • Datum meddelas senare - Övriga uppgifter
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2020-09-09 09:00 - 11:00 Klinisk vård V: Vård av kvinnor och barn ONLINE: Kvinnor fördjupning, cancer, Nanna Sarvilinna (preliminär) Sarvilinna Nanna
Silfver Jessica
2020-09-16 09:00 - 11:00 Klinisk vård V: Vård av kvinnor och barn ONLINE: Fördjupning kvinnor, CASE med Nanna Sarvilinna (preliminär) Sarvilinna Nanna
Silfver Jessica
2020-09-21 08:00 - 16:00 E490 Klinisk vård V: Vård av kvinnor och barn Skills i två grupper 9-12 och 13-16 Ekman Petra
Silfver Jessica
Stenbäck Pernilla
Stockmann-Broo Christine
2020-09-21 08:00 - 16:00 E482 Klinisk vård V: Vård av kvinnor och barn Skills Ekman Petra
Silfver Jessica
Stenbäck Pernilla
Stockmann-Broo Christine
2020-09-21 08:00 - 16:00 E491 Klinisk vård V: Vård av kvinnor och barn Skills Ekman Petra
Silfver Jessica
Stenbäck Pernilla
Stockmann-Broo Christine
2020-09-21 08:00 - 16:00 E493 Klinisk vård V: Vård av kvinnor och barn Skills Ekman Petra
Silfver Jessica
Stenbäck Pernilla
Stockmann-Broo Christine
2020-09-22 12:00 - 16:00 Klinisk vård V: Vård av kvinnor och barn SEMINARIUM online för Stjärnfamiljer Ekman Petra
Silfver Jessica
2020-10-29 12:00 - 15:00 E490 Klinisk vård V: Vård av kvinnor och barn Komplettering skills Ekman Petra
Silfver Jessica
Stenbäck Pernilla
Stockmann-Broo Christine
2020-10-29 12:00 - 15:00 E482 Klinisk vård V: Vård av kvinnor och barn Komplettering skills Ekman Petra
Silfver Jessica
Stenbäck Pernilla
Stockmann-Broo Christine
2020-10-29 12:00 - 15:00 E486 Klinisk vård V: Vård av kvinnor och barn Komplettering skills Ekman Petra
Silfver Jessica
Stenbäck Pernilla
Stockmann-Broo Christine
2020-10-29 12:00 - 15:00 E491 Klinisk vård V: Vård av kvinnor och barn Komplettering av skills Ekman Petra
Silfver Jessica
Stenbäck Pernilla
Stockmann-Broo Christine

Kurs och studieplanssökning