Kursens undervisningsperiod

 • 3 (2021-01-01 till 2021-03-21)
 • 4 (2021-03-22 till 2021-07-31)

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Finska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

2 sp

Kompetensmål

Målsättning med kursen är att förkovra de
praktiska färdigheterna i finska språket i tal
och skrift på högskolenivå. Studerande lär sig
utarbeta olika typer av dokument inom sitt eget
yrkesområde, blir förtrogen med facktexter och
terminologi, som hänför sig till det egna
yrkesområdet samt förbättrar sin förmåga att
uttrycka sig på finska i arbetslivet.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas studenten ha
förvärvat sådana skriftliga kunskaper i finska
som enligt lagen om de språkkunskaper, som
krävs av offentligt anställda (424/2003) krävs
för en tjänst inom ett tvåspråkigt
ämbetsdistrikt för vilken högskoleexamen är ett
krav, och som behövs med tanke på studerandens
yrkesutövning och utveckling i yrkesmässigt
avseende.

Innehåll

Terminologi inom vårdområdet och facktexter
Mötesteknik
Meddelanden och anvisningar
Rapporter
Språkriktighet och språkvård
Muntlig kommunikation i vårdsituationer

Förkunskaper

Kunskapsnivå i finska minst B1 (europeiska
referensramen för språk).
Inhemska språk 1, finska för BM, HV, SJ, grupp
A är avsedd för studenter som är vana att
använda finska och B-kursen för de övriga.

Mer information

Omtentamen:

omtentamen 1: 29.10.2021 kl. 13-15 (rummet anges
på screnen vid infon). ANmälan per e-post en vecka
innan tentamen.

omtentamen 2: 26.11.2021 kl. 13-15 (rummet anges
på screnen vid infon) Anmälan per epost en vecka
innan tentamen.

Kontakta läraren per e-post angående tidpunkt för
senare personlig omtentamen.

Gruppdelningen i finska

A-grupp är avsedd för studerande som har
vitsord i finska som modersmål från grundskolan
eller andra stadiet eller
magna cum laude approbatur eller högre i finska
som det andra inhemska språket (A-språk).

B-grupp är för
alla som inte tillhör någon av de ovan nämnda
grupperna och för
alla som känner sig behöva dels stimulans (har
inte använt finska på länge) dels stöd i att höja
och stabilisera sina kunskaper till den nivå som
fordras i yrkeslivet.

A-gruppen är en mofi-orienterad grupp för dem,
som redan
behärskar finska aktivt.
I formläran är målet att hitta verktyg och
eventuellt metoder för finslipning av grammatiken
och rättskrivningen.
För studenten kan målet tänkas vara att nå goda
kunskaper (vitsorden 3, 4 eller 5) och att
finjustera ordvalet för utmanande situationer.
Undervisningen går helt på finska.

I B-gruppen prioriteras aktiveringen av de
passiva kunskaperna i den finska formläran.
Avsikten är att jämte yrkesvokabulären förkovra
och aktivera basordförrådet.
För studenten är det främsta målet kanske att få
verktyg för att kunna kontinuerligt förkovra sitt
finska språk och att klara av nöjaktiga kunskaper
i finska (vitsorden 1 och 2). Svenska används som
stödspråk på kursen.

Kursinnehållet är identiskt i båda grupperna.
Även slutprovet är detsamma för båda grupperna.
Man kan alltså få femma i finska oavsett vilken
grupp man har valt.

Huvudmålet för alla är att hitta medel, verktyg
och alternativ att uttrycka sig så korrekt som
möjligt både muntligt och i skrift i olika
klientkontakter.

Litteratur

Av läraren sammanställt material.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 16 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 4 timmar
 • Praktiska övningar - 6 timmar
 • Självstudier - 16 timmar
 • Nätbaserade - 0 timmar
 • Seminarier - 0 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 42 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 42 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer: skriftlig
tentamen, mötesprotokoll, forskningsrapport
Examinationerna väger sinsemellan på följande
sätt:
Examination 1 Mötesdokument och -aktivitet 15 %
(deltagande i mötesövning)
Examination 2 Forskningrapport 25 %
Examination 3 Skriftlig tentamen 60 %

Lärare

Lehtola Minna

Examinator

Lehtola Minna

Antal kursplatser

Ingen begränsning (33 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2020-12-24 till 2021-01-20

Examinationsformer

2021-05-19 - Tentamina

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2021-03-22 10:15 - 12:00 Inhemska språk 1 , finska för BM, HV, SJ, grupp A FÖRELÄSNINGAR I ZOOM, SKRIFTLIG TENTAMEN I ARCADA Lehtola Minna
2021-04-01 10:15 - 13:00 Inhemska språk 1 , finska för BM, HV, SJ, grupp A Lehtola Minna
2021-04-06 10:15 - 13:00 Inhemska språk 1 , finska för BM, HV, SJ, grupp A Lehtola Minna
2021-04-19 10:00 - 12:15 Inhemska språk 1 , finska för BM, HV, SJ, grupp A Lehtola Minna
2021-04-26 10:15 - 12:00 Finska yhteistunti Tamkilasiten kanssa Lehtola Minna
2021-05-03 12:15 - 14:00 Inhemska språk 1 , finska för BM, HV, SJ, grupp A Lehtola Minna
2021-05-19 13:00 - 15:30 D4107-08 Inhemska språk 1 , finska för BM, HV, SJ, grupp A SKRIFTLIG TENEMEN I SKOLAN Lehtola Minna

Kurs och studieplanssökning