Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att:

 • förbättra förmågan att verka/fungera
  tillitsfullt i olika rutinmässiga yrkesrelaterade
  talsituationer.
 • att utveckla förmågan att behandla autentisk
  engelsk text.
 • att utveckla ett flytande språk i tal och
  skrift för olika ändamål, med huvudvikt på det
  egna branschområdet.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande:
Läsa

 • kunna förstå, tolka och förklara
  yrkesterminologi utan större problem.
 • ha utvecklat sin läsförmåga och erhållit
  terminologi som stöder kommunikation i
  yrkessmässiga sammanhang.
  Lyssna
 • kunna förstå huvudsaken i talat standardspråk
  om bekanta ämnen som regelbundet förekommer på
  arbetet, i skolan och på fritiden.
  Tala (produktion)
 • kunna ge klara, relativt detaljerade
  beskrivningar av tjänster och processer,
  instruera klienter.
  Tala (samverkan)
 • att relativt flytande kunna samverka med
  infödda talare i kundbetjäning, förhandlingar och
  debatter.
  Skriva
 • klara av att uppge sina personalia och förklara
  sin utbildning och sin arbetserfarenhet.
 • klara av att skriva en platsansökan och CV.
 • vara förtrogen med etikett rörande e-post och
  affärskorrespondens.
 • kunna skriva grundläggande för branschen
  typiska dokument.

Innehåll

Sociala kontakter, din arbetsplats, arbetsetik,
aktuella artiklar i branshen, att upp
klientinformation

Förkunskaper

Kompetensnivå B 1.1 (Common European Framework)

Kursen ersätter följande kurser

SO-1-003 (0) Engelska (5 sp)

Litteratur

En av att urval romaner och biografier (bestäms på
första träffen).

Övrigt material tillhandahålls av föreläsaren.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 22 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 12 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 20 timmar
 • Självstudier - 60 timmar
 • Nätbaserade - 20 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 134 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 134 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer:
Examination 1 Uppvisad aktivitet (övningar och
närundervisningstillfällen).
Examination 2 Skriva en rapport med riktig
struktur.
Examination 3 Producera ett välstrukturerat
sammandrag (analys).
Examination 4 Hålla en presentation.
Examination 5 Skriva en arbbetsansökan och CV i
för branshen lämpligt format.

Ytterligare mindre muntliga och skriftliga
uppgifter kan inkluderas enligt behov

Examinationerna väger sinsemellan på följande
sätt:
Skriftliga uppgifter enligt uppgiftens omfattning
upp till 25% var.
Åtminstone en muntlig presentation bör hållas för
att bli godkänd.
Aktivitet upp till 20%, betygsätts enligt:
59-62% 1
63-67% 1,5
68-72% 2
73-77% 2,5
78-81% 3
82-86% 3,5
87-91% 4
92-96% 4,5
97-100% 5

Lärare

Ray Jan-Anders

Examinator

Ray Jan-Anders

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning