Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

<a href="/sv/studieplaner/903000/2020-2021/404">Nursing 2013 - General studies</a>

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att:

 • förse de studerande med tillräcklig kunskap i akademiskt skrivande för att skriva en avhandling.
 • ytterligare utveckla färdigheter i muntlig och skriftlig kommunikation.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande:
Läsa

 • kunna förstå, tolka och förklara både branschrelaterad terminologi och innehåll utan större problem.

Lyssna

 • uppvisa fördighet att förstå även komplicerat talat språk rörande regelbundet återkommande ämnen i arbetssituationen.

Tala

 • med självsäkerhet kunna delta i kundbetjäningssituationer på engelska.
 • ha förbättrat sin förmåga att delta i social kommunikation i en yrkesomgivning.
 • ha förbättrat sin förmåga att delta i diskussioner också om mera komplicerade ämnen.
 • kunna förbereda och hålla en presentation om ett ämne med yrkesmässig relevans effektivt utnyttjande IT-verktyg, t.ex. PowerPoint.

Skriva

 • uppvisa en förmåga att producera effektiva branchrelaterade dokument, bland annat raporter, arbetsansökningar och CV:n.
 • korrekt kunna strukturera en skriven akademisk rapport och begagna sig av principerna för akademiskt skrivande.
 • kunna använda ett stilistiskt lämpligt och grammatikaliskt korrekt språk.
 • kunna använda källmaterial och citera källor med tillhörande källförteckning.
 • kunna följa Arcadas riktlinjer i skrivguiden för att producera ett tekniskt välstrukturerat och upplagt skriftligt arbete (avhandling).

Innehåll

Sociala kontakter, diskussioner, din arbetsplats, etik på arbetsplatsen, presentationer, skrivteknik (språk och stil), använda källmaterial och &#8211;förteckning, aktuella artiklar med anknytning till branschen

Förkunskaper

Kompetensnivå B1 (Common European Framework)

Mer information

Inlämningstider bör hållas!
Närvaro obligatorisk.

Litteratur

Material provided by the lecturer.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 30 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 5 timmar
 • Praktiska övningar - 5 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 25 timmar
 • Självstudier - 40 timmar
 • Nätbaserade - 15 timmar
 • - 15 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten uppfyller följande kriterier:

 1. Tillräcklig närvaro i närundervisningstillfällen.
 2. Skriva en rapport med riktig struktur.
 3. Producera ett välstrukturerat sammandrag.
 4. Hålla en presentation.
 5. Skriva en arbbetsansökan och CV i för branshen lämpligt format.
 6. Klara av en läsförståelseuppgift.
  Ytterligare mindre muntliga och skriftliga uppgifter kan inkluderas enligt behov.

Examinationerna väger sinsemellan på följande sätt:
Skriftliga uppgifter enligt uppgiftens omfattning upp till 25% var.
Läsförståelse upp till 20%
Åtminstone en muntlig presentation bör hållas för att bli godkänd.
Närvaro upp till 20%, betygsätts enligt:
59-62% 1
63-67% 1,5
68-72% 2
73-77% 2,5
78-81% 3
82-86% 3,5
87-91% 4
92-96% 4,5
97-100% 5

Lärare

Ray Jan-Anders

Examinator

Ray Jan-Anders

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Till datum 2014-05-31

Examinationsformer

 • 2015-05-15 - Demonstrationer och presentationer
 • 2015-05-15 - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning