Kursens undervisningsperiod

3 (2021-01-01 till 2021-03-21)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

10 sp

Kompetensmål

Kompetensmål: Praktiken utvecklar följande
kompetenser:
Etisk kompetens inom det sociala området
Kompetens inom klientarbetet
Kompetens inom det sociala områdets
servicesystem
Kompetens i kritiskt och delaktighetsfrämjande
samhällsarbete
Kompetens i forskningsbaserad utvecklings- och
innovationsverksamhet
Kompetens i medarbetarskap, ledarskap och
företagsamhet
(godkända av yh-nätverket för det sociala
området)

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande
vara förmögen att / Harjoittelun jälkeen
opiskelija osaa

 • kunna granska och resonera kring sitt
  och de professionellas synsätt och värderingar
  gentemot barn, äldre eller personer med
  funktionsvariation. (Förstår betydelsen av egen
  människosyn och värdegrunder i klientarbetet.)/

 • tarkastella omia ja muiden ammattilaisten
  näkökantoja ja arvoja koskien lapsia, ikä-
  ihmisiä sekä kehitysvammaisia. (Opiskelija
  ymmärtää oman ihmiskäsityksen ja asiakastyön
  arvopohjan merkityksen.)

 • har utvecklat sin förmåga att ur ett
  socialpedagogiskt perspektiv (målinriktat,
  resursförstärkande, delaktighetsfrämjande)
  möta, stöda, handleda och inspirera olika
  klientgrupper./

 • on kehittänyt kykyään kohdata, tukea, ohjata
  sekä kannustaa erilaisia kohderyhmiä
  sosiaalipedagogisesta näkökulmasta
  (tavoitteellisesti, resursseja vahvistaen,
  osallisuutta tukien)

 • har utvecklat sin förmåga att
  dokumentera och utvärdera klientarbetet./

 • on kehittänyt kykyään dokumentoida sekä
  arvioida asiakastyötä.

 • känner till det sociala trygghetssystemet
  och kan
  koordinera service
  utgående från klientens behov./

 • tuntee sosiaaliturvajärjestelmää ja asiakkaan
  tarpeista lähtevää palvelumuotojen
  koordinointia.

 • med hjälp av praktikuppgiften aktiverar
  sig studeranden i FUI verksamhet (forskning,
  utveckling och innovation) på praktikplatsen i
  samråd med personalen./

 • harjoittelutehtävän avulla tutustuu ja
  kehittää omalta osaltaan TKI (tutkimus,
  kehittämis ja innovaatio) toimintaa

 • ser sin roll och kan fungera som
  medarbetare i ett mångprofessionellt team./
  -näkee rooliaan ja osaa toimia
  moniammatillisessa tiimissä.

Innehåll

Praktiskt klientarbete med målsättningen att möta,
stöda,
handleda och inspirera klienter ur ett
socialpedagogiskt perspektiv.

Förkunskaper

5 sp. Socialpedagogik i klientarbete med barn
och unga.
10 sp. Socialpedagogik i klientarbete med äldre
och personer med funktionsvariation).
5 sp. Etik och professionell kommunikation.
5 sp. Kreativitet för hälsa och välbefinnande.

OBS! Innan studerande går ut i praktik krävs
minst 60 sp totala registrerade poäng, eller
individuell studieplan.

Kursen ersätter följande kurser

Yrkespraktik - Funktionshinder i samhället.
Praktik inom äldreomsorgen.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 4 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 8 timmar
 • Basgruppsarbete - 12 timmar
 • Självstudier - 32 timmar
 • Praktikutvärdering - 4 timmar
 • Praktik - 210 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 270 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 270 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer:

 1. Skriftlig praktikrapport inlämnas och bedöms
  med godkänt/underkänt.
 2. Blanketten för utvärdering av lärande i
  arbetet är ifylld och underskriven av
  handledaren på praktikplatsen.
 3. Obligatoriskt deltagande i praktikinfon,
  handledningstillfällen och
  praktikutvärderingsdagen.

Lärare

 • Blomqvist Boel
 • Enoksson Maria
 • Söderström Eivor

Examinator

Blomqvist Boel

Antal kursplatser

Ingen begränsning (39 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

 • Praktiktid 01.02-19.3.2021.

Kursanmälningstid

2020-08-18 till 2020-11-30

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2020-09-24 12:30 - 13:30 Praktik i klientcentrerat arbete Praktikinfo gällande Pratkik i klientcentrerat arbete. Obligatorisk närvaro. Blomqvist Boel
Enoksson Maria
Söderström Eivor
2021-01-14 09:00 - 11:30 Praktik i klientcentrerat arbete Eivor Söderström is inviting you to a scheduled Zoom meeting.   Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/7636117417   Meeting ID: 763 611 7417   Join by SIP 7636117417@109.105.112.236 7636117417@109.105.112.235   Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 763 611 7417   Workshop gällande Praktik i klientcentrerat arbete. Obligatorisk närvaro. LÄnk skickas i senare skede. Blomqvist Boel
Söderström Eivor
2021-02-01 08:00 - 16:00 Praktik i klientcentrerat arbete
2021-02-02 08:00 - 16:00 Praktik i klientcentrerat arbete
2021-02-03 08:00 - 16:00 Praktik i klientcentrerat arbete
2021-02-04 08:00 - 16:00 Praktik i klientcentrerat arbete
2021-02-05 08:00 - 16:00 Praktik i klientcentrerat arbete
2021-02-08 08:00 - 16:00 Praktik i klientcentrerat arbete
2021-02-09 08:00 - 16:00 Praktik i klientcentrerat arbete
2021-02-10 08:00 - 16:00 Praktik i klientcentrerat arbete
2021-02-11 08:00 - 16:00 Praktik i klientcentrerat arbete
2021-02-12 08:00 - 16:00 Praktik i klientcentrerat arbete
2021-02-15 08:00 - 16:00 Praktik i klientcentrerat arbete
2021-02-16 08:00 - 16:00 Praktik i klientcentrerat arbete
2021-02-17 08:00 - 16:00 Praktik i klientcentrerat arbete
2021-02-18 08:00 - 16:00 Praktik i klientcentrerat arbete
2021-02-19 08:00 - 16:00 Praktik i klientcentrerat arbete
2021-02-22 08:00 - 16:00 Praktik i klientcentrerat arbete
2021-02-23 08:00 - 16:00 Praktik i klientcentrerat arbete
2021-02-24 08:00 - 16:00 Praktik i klientcentrerat arbete
2021-02-25 08:00 - 16:00 Praktik i klientcentrerat arbete
2021-02-26 08:00 - 16:00 Praktik i klientcentrerat arbete
2021-03-01 08:00 - 16:00 Praktik i klientcentrerat arbete
2021-03-02 08:00 - 16:00 Praktik i klientcentrerat arbete
2021-03-03 08:00 - 16:00 Praktik i klientcentrerat arbete
2021-03-04 08:00 - 16:00 Praktik i klientcentrerat arbete
2021-03-05 08:00 - 16:00 Praktik i klientcentrerat arbete
2021-03-08 08:00 - 16:00 Praktik i klientcentrerat arbete
2021-03-09 08:00 - 16:00 Praktik i klientcentrerat arbete
2021-03-10 08:00 - 16:00 Praktik i klientcentrerat arbete
2021-03-11 08:00 - 16:00 Praktik i klientcentrerat arbete
2021-03-12 08:00 - 16:00 Praktik i klientcentrerat arbete
2021-03-15 08:00 - 16:00 Praktik i klientcentrerat arbete
2021-03-16 08:00 - 16:00 Praktik i klientcentrerat arbete
2021-03-17 08:00 - 16:00 Praktik i klientcentrerat arbete
2021-03-18 08:00 - 16:00 Praktik i klientcentrerat arbete
2021-03-19 08:00 - 16:00 Praktik i klientcentrerat arbete
2021-03-19 08:30 - 12:00 Praktik i klientcentrerat arbete Praktikutvärdering klockan 8.30-12. Bekanta dig med förhandsmaterial på itslearning innan utvärderingsdagen!   Eivor Söderström is inviting you to a scheduled Zoom meeting.   Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/7636117417   Meeting ID: 763 611 7417   Join by SIP 7636117417@109.105.112.236 7636117417@109.105.112.235   Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 763 611 7417   Blomqvist Boel
Söderström Eivor

Kurs och studieplanssökning