Kursens undervisningsperiod

3 (2021-01-01 till 2021-03-21)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättning för kursen är att studenten
-kan bedöma klientens behov av krisarbete och
kan skapa en professionell relation präglad av
växelverkan och samarbete.
- kan fungera som stöd i krissituationer för
individer, familjer och samfund

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas studenten kunna:
- identifiera olika typer av kriser och
krisförlopp
- bilda sig en helhetsuppfattning om krisens
betydelse i människans totala livssammanhang
- tillämpa ökad kunskap om hur man kan bemöta och
stöda människor i olika åldrar som befinner sig i
en kris
- redogöra för och reflektera över innebörden i
akut krisarbete, krisintervention, psykosocial
stöd-och service

Innehåll

Centrala begrepp:
Utvecklingskris
Situationsbunden livskris
Sorg
Coping
Trauma
Krisreaktioner
Professionellt förhållningssätt
Krisstöd-och service
Psykosocialt stöd
Sekundär traumatisering

Förkunskaper

Första årets studier i delaktighet, aktivitet och
medbogarskap ur ett socialpedagogiskt perspektiv
(25 sp) och andra årets studier i klientcentrerat
arbete och professionalitet (25 sp)

Kursen ersätter följande kurser

Inga

Mer information

Kursens tidtabell 18.1-19.2.2021. Obligatorisk
närvaro i basgruppsträffar, tematräffar 1.2 och
15.2.2021
och gästföreläsningar - se
närmare tidtabell i ARBS.

Litteratur

Brolin, M,Callerberg, P, Westrell, M. 2011-
Krishantering i arbetslivet. Nya perspektiv.
Malmö. Studentlitteratur.

Dyregrov, A.2002. Katastrofpsykologi.
Lund.Studentlitteratur.

Handbok för beredskapsplanering inom
socialväsendet. Social-och
hälsovårdsministeriets publikationer 2008:13.
(finns på nätet/Itslearning: länkar)

Psykosocialt stöd och tjänster vid traumatiska
situationer. Handbok för kommuner och
samkommuner. Social- och hälsovårdsministeriets
publikationer 2009:23.
(finns på nätet/Itslearning: länkar)

Handbok i säkerhetsplanering
för verksamhetsenheter inom social- och
hälsovården. Social- och hälsovårdsministeriets
handböcker 2001:10

Saari, S. 2000. Kuin salama kirkkaaltataivaalta
- Kriisit ja niistä selviytyminen.
Helsinki.Otava.

Alternativt
Dyregrov. A. 2007. Sorg hos barn: en
handledning för vuxna. Lund.Studentlitteratur.
Eller

Dyregrov, A. 2010. Barn och trauma. Lund.
Studentlitteratur.

Referenslitteratur
Borge, A. Resiliens. Risk och sund utveckling.
2011. Lund. Studentlitteratur

Cleve, E. 2010. En stor och en liten är
borta:kristerapi med en tvåårig
pojke.Stockholm.
W&W.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 18 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 10 timmar
 • Basgruppsarbete - 10 timmar
 • Självstudier - 97 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Handledd nätundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs:
Deltagandet i obligatoriska moment under kursen;
basgruppsarbete, tematräffar, gästföreläsningar =>

Godkänd insats i basgruppsarbetet(se ARBS för
tidtabell) inklusive inlämnade godkända rapporter
över individuell förberedelse för basgruppsarbete
(IBU)
Godkända tematräffar 1.2. och 17.2. 2021
Gästföreläsningar: 26.1, 5.2, 9.2, 11.2. 2021
Godkänd skriftlig examination (bedömning vitsord
1-5) datum:19.2.2021

Lärare

 • Arell-Sundberg Marina
 • Cederberg Arla
 • Paakkonen Heikki
 • Söderström Eivor

Examinator

Cederberg Arla

Antal kursplatser

Ingen begränsning (49 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Till datum 2021-07-31

Kursens tidtabell

18.1-19.2.2021

Kursanmälningstid

2020-11-23 till 2021-01-08

Examinationsformer

 • 2021-02-19 - Tentamina
 • 2021-02-15 - Demonstrationer och presentationer
 • 2021-02-19 - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2021-01-18 12:30 - 14:00 Krisarbete ace@arcada.fi is inviting you to a scheduled Zoom meeting. https://arcada.zoom.us/j/62589547666 Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/62589547666 Meeting ID: 625 8954 7666 Join by SIP 62589547666@109.105.112.236 62589547666@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 625 8954 7666 Introduktion till kursen. AC Cederberg Arla
2021-01-18 14:15 - 15:45 Krisarbete - basgrupp 1 Basgruppsträff- basgruppskontrakt och ny utgångspunkt. Med handledaren. Cederberg Arla
2021-01-18 14:15 - 15:45 Krisarbete- basgrupp 4 Basgruppsträff: Basgruppskontrakt och utgångspunkt. Med handledaren. Paakkonen Heikki
2021-01-19 09:15 - 10:45 Krisarbete - basgrupp 5 Basgruppsträff. Basgruppskontrakt. Utgångspunkt. Med handledaren Paakkonen Heikki
2021-01-20 08:30 - 10:00 Krisarbete - basgrupp 2 Hej! Här kommer en uppdaterad länk till basgruppsträff!Eivor Utgångspunkt. Med handledare.   ________________________________________________________________________________ Microsoft Teams meeting Join on your computer or mobile app Click here to join the meeting Or call in (audio only) +358 9 85626394,,650700325#   Finland, Helsinki Phone Conference ID: 650 700 325# Find a local number | Reset PIN Learn More | Meeting options ________________________________________________________________________________ Söderström Eivor
2021-01-20 10:15 - 11:45 Krisarbete - basgrupp 3 Hej! Här kommer uppdaterad länk till basgruppsträffen! h. Eivor Utgångspunkt. Med handledare. ________________________________________________________________________________ Microsoft Teams meeting Join on your computer or mobile app Click here to join the meeting Or call in (audio only) +358 9 85626394,,413727443#   Finland, Helsinki Phone Conference ID: 413 727 443# Find a local number | Reset PIN Learn More | Meeting options ________________________________________________________________________________ Söderström Eivor
2021-01-20 12:30 - 14:00 Krisarbete ace@arcada.fi is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/64972138764 Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/64972138764 Meeting ID: 649 7213 8764 Join by SIP 64972138764@109.105.112.236 64972138764@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 649 7213 8764 Föreläsning om utvecklings-och livskriser. AC Cederberg Arla
2021-01-25 12:30 - 14:00 Krisarbete - basgrupp 2 Hej Pia, här kommer länken till måndagens basgrupp för säkerhets skull åt dig en gång till per epost. Du borde i fortsättningen hitta länken också på Teams kalender, kolla upp och meddela mig om problem! h. Eivor   Med handledare. ________________________________________________________________________________ Microsoft Teams meeting Join on your computer or mobile app Click here to join the meeting Or call in (audio only) +358 9 85626394,,344157035#   Finland, Helsinki Phone Conference ID: 344 157 035# Find a local number | Reset PIN Learn More | Meeting options ________________________________________________________________________________ Söderström Eivor
2021-01-25 14:30 - 16:00 Krisarbete - basgrupp 3 Med handledare. ________________________________________________________________________________ Microsoft Teams meeting Join on your computer or mobile app Click here to join the meeting Or call in (audio only) +358 9 85626394,,748117435#   Finland, Helsinki Phone Conference ID: 748 117 435# Find a local number | Reset PIN Learn More | Meeting options ________________________________________________________________________________ Söderström Eivor
2021-01-26 09:15 - 10:45 Krisarbete/ Gästföreläsning: Presentation av verksamheten på Krisjour för unga Hej!   Välkommen till  gästföreläsning: Presentation av verksamheten på Krisjour för unga. Jens-Peter Cavonius från Krisjour för unga berättar om verksamheten.   ace@arcada.fi is inviting you to a scheduled Zoom meeting.   Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/69513547991   Meeting ID: 695 1354 7991   Join by SIP 69513547991@109.105.112.236 69513547991@109.105.112.235   Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 695 1354 7991 Cederberg Arla
2021-01-27 12:30 - 14:00 Krisarbete Föreläsning: Traumatiska kriser ocace@arcada.fi is inviting you to a scheduled Zoom meeting.   Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/64969411163   Meeting ID: 649 6941 1163   Join by SIP 64969411163@109.105.112.236 64969411163@109.105.112.235   Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 649 6941 1163   h krisförlopp. AC Cederberg Arla
2021-01-27 14:15 - 15:45 Krisarbete - basgrupp 1 basgruppsträff- utan handledare Cederberg Arla
2021-01-27 14:15 - 15:45 Krisarbete- basgrupp 4 Basgruppsträff. Utan handledare Paakkonen Heikki
2021-01-27 14:15 - 15:45 Krisarbete - basgrupp 5 Basgruppsträff. Utan handledare Paakkonen Heikki
2021-02-01 12:30 - 14:00 Krisarbete /Tematräff må 1.2.2021 Tematräff 1: Basgupperna redogör för olika krisreaktioner.   ace@arcada.fi is inviting you to a scheduled Zoom meeting.   Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/68798988238   Meeting ID: 687 9898 8238   Join by SIP 68798988238@109.105.112.236 68798988238@109.105.112.235   Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 687 9898 8238   Cederberg Arla
2021-02-03 10:15 - 11:45 Krisarbete - basgrupp 2 Utan handledare. ________________________________________________________________________________ Microsoft Teams meeting Join on your computer or mobile app Click here to join the meeting Or call in (audio only) +358 9 85626394,,545303349#   Finland, Helsinki Phone Conference ID: 545 303 349# Find a local number | Reset PIN Learn More | Meeting options ________________________________________________________________________________ Söderström Eivor
2021-02-03 10:15 - 11:45 Krisarbete - basgrupp 3 Utan handledare. ________________________________________________________________________________ Microsoft Teams meeting Join on your computer or mobile app Click here to join the meeting Or call in (audio only) +358 9 85626394,,433985790#   Finland, Helsinki Phone Conference ID: 433 985 790# Find a local number | Reset PIN Learn More | Meeting options ________________________________________________________________________________ Söderström Eivor
2021-02-03 10:15 - 11:45 Krisarbete- basgrupp 4 Basgruppsträff. Med handledaren. Paakkonen Heikki
2021-02-03 12:30 - 14:00 Krisarbete ace@arcada.fi is inviting you to a scheduled Zoom meeting.   Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/69537279607   Meeting ID: 695 3727 9607   Join by SIP 69537279607@109.105.112.236 69537279607@109.105.112.235   Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 695 3727 9607   Föreläsning: Bemötande av krisdrabbade människor. AC Cederberg Arla
2021-02-03 14:15 - 15:45 Krisarbete - basgrupp 5 Basgruppsträff. Med handledare Paakkonen Heikki
2021-02-04 09:00 - 10:30 Krisarbete Föreläsning Barn i kris/Eivor Söderström   Eivor Söderström is inviting you to a scheduled Zoom meeting.   Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/7636117417   Meeting ID: 763 611 7417   Join by SIP 7636117417@109.105.112.236 7636117417@109.105.112.235   Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 763 611 7417   Söderström Eivor
2021-02-05 09:15 - 10:45 fredagens 5.2.2021 workshop med Jens-Peter Cavonius /Krisjour Här kommer länken till Jeppes workshop (eventuellt fick ni den två ggr)   H Arla   Gästföreläsning: Workshop med Jens-Peter Cavonius från Krisjouren för unga med temat: Hur man kan stöda en person i kris? Obligatoriskt. Hej, Vi har bokat in en workshop. Välkommen att logga in via länken här nedan. Vi använder Microsoft Teams. med vänlig hälsning, Jens-Peter Cavonius Krisjouren för unga HelsingforsMission Albertsgatan 33 00180 HELSINGFORS tel: 045 341 7552 jens-peter.cavonius@helsinkimissio.fi www.helsinkimissio.fi________________________________________________ Microsoft Teams -kokous Liity tietokoneella tai mobiilisovelluksella Liity kokoukseen napsauttamalla tätä Cederberg Arla
2021-02-09 08:30 - 10:00 Krisarbete Gästföreläsning Rehabilitering av tortyroffer Hej   Här kommer länken till gästföreläsningen tisdag 9.2   Häls Arla   ace@arcada.fi is inviting you to a scheduled Zoom meeting.   Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/62952541987   Meeting ID: 629 5254 1987   Join by SIP 62952541987@109.105.112.236 62952541987@109.105.112.235   Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 629 5254 1987         Gästföreläsning: Lotta Carlsson, Centret för psykotraumatologi: Rehabilitering av tortyroffer. Obligatoriskt. Cederberg Arla
2021-02-09 14:15 - 15:45 Krisarbete - basgrupp 1 Basgruppsträff. Utan handledare ________________________________________________________________________________ Microsoft Teams meeting Join on your computer or mobile app Click here to join the meeting Or call in (audio only) +358 9 85626394,,719003030#   Finland, Helsinki Phone Conference ID: 719 003 030# Find a local number | Reset PIN Learn More | Meeting options ________________________________________________________________________________ Cederberg Arla
2021-02-09 14:15 - 15:45 Krisarbete- basgrupp 4 Basgruppsträff, utan handledare Paakkonen Heikki
2021-02-09 14:15 - 15:45 Krisarbete - basgrupp 5 Basgruppsträff. Utan handledare Paakkonen Heikki
2021-02-10 10:15 - 11:45 Krisarbete - basgrupp 2 Med handledare. ________________________________________________________________________________ Microsoft Teams meeting Join on your computer or mobile app Click here to join the meeting Or call in (audio only) +358 9 85626394,,652200384#   Finland, Helsinki Phone Conference ID: 652 200 384# Find a local number | Reset PIN Learn More | Meeting options ________________________________________________________________________________ Söderström Eivor
2021-02-11 10:15 - 11:45 Krisarbete; gästföreläsning SOS-kriscenter/ Annika Kihlman Hej!   Här kommer länken till gästföreläsningen to 11.2  med Annika Kihlman/SOS kriscenter H Arla   ace@arcada.fi is inviting you to a scheduled Zoom meeting.   Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/66092360804   Meeting ID: 660 9236 0804   Join by SIP 66092360804@109.105.112.236 66092360804@109.105.112.235   Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 660 9236 0804   Gästföreläsning: SOS-kriscenter, krisarbetare Annika Kihlman Cederberg Arla
2021-02-11 14:30 - 16:00 Krisarbete - basgrupp 3 Med handledare. ________________________________________________________________________________ Microsoft Teams meeting Join on your computer or mobile app Click here to join the meeting Or call in (audio only) +358 9 85626394,,929203733#   Finland, Helsinki Phone Conference ID: 929 203 733# Find a local number | Reset PIN Learn More | Meeting options ________________________________________________________________________________ Söderström Eivor
2021-02-15 12:30 - 14:00 Krisarbete/ Föreläsning i sekundär traumatisering ace@arcada.fi is inviting you to a scheduled Zoom meeting.   Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/67733057825   Meeting ID: 677 3305 7825   Join by SIP 67733057825@109.105.112.236 67733057825@109.105.112.235   Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 677 3305 7825   Föreläsning: Sekundär traumatisering AC Cederberg Arla
2021-02-16 10:15 - 11:45 Krisarbete ace@arcada.fi is inviting you to a scheduled Zoom meeting.   Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/67555685729   Meeting ID: 675 5568 5729   Join by SIP 67555685729@109.105.112.236 67555685729@109.105.112.235   Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 675 5568 5729   Föreläsning om särskilda metoder i krisarbete / AC Cederberg Arla
2021-02-17 12:15 - 14:00 Genomgång och möjlighet att diskutera PBL examination stegen + Tematräff Hej!   Här kommer en uppdaterad länk till Tematräffen ? innan vi sätter igång med tematräffen går jag ännu en gång genom stegen i PBL examination och det finns möjlighet att ställa frågor- Vi börjar alltså med PBL-stegen 12.15 och tematräffen startar 12.30.   H Arla     ace@arcada.fi is inviting you to a scheduled Zoom meeting.         Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/63568016727   Meeting ID: 635 6801 6727   Join by SIP 63568016727@109.105.112.236 63568016727@109.105.112.235   Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 635 6801 6727   Tematräff 2: Krishjälp-och stöd i samband med specifika kriser Cederberg Arla
2021-02-18 08:30 - 10:00 Krisarbete- basgrupp 4 Basgruppsträff. Tillämpning. Med handledaren Paakkonen Heikki
2021-02-18 09:15 - 10:45 Krisarbete - basgrupp 1 Hej på er!   Vi testar denna gång Zoom i basgruppsarbete. H Arla     ace@arcada.fi is inviting you to a scheduled Zoom meeting.   Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/61856261717   Meeting ID: 618 5626 1717   Join by SIP 61856261717@109.105.112.236 61856261717@109.105.112.235   Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 618 5626 1717   Basgrupp. Tillämpning. Med handledaren Cederberg Arla
2021-02-18 10:15 - 11:45 Krisarbete - basgrupp 2 Tillämpning. Utan handledare. ________________________________________________________________________________ Microsoft Teams meeting Join on your computer or mobile app Click here to join the meeting Or call in (audio only) +358 9 85626394,,365052507#   Finland, Helsinki Phone Conference ID: 365 052 507# Find a local number | Reset PIN Learn More | Meeting options ________________________________________________________________________________ Söderström Eivor
2021-02-18 10:15 - 11:45 Krisarbete - basgrupp 3 Tillämpning utan handledare. ________________________________________________________________________________ Microsoft Teams meeting Join on your computer or mobile app Click here to join the meeting Or call in (audio only) +358 9 85626394,,819151400#   Finland, Helsinki Phone Conference ID: 819 151 400# Find a local number | Reset PIN Learn More | Meeting options ________________________________________________________________________________ Söderström Eivor
2021-02-18 10:15 - 11:45 Krisarbete - basgrupp 5 Basgruppsträff. Tillämpning. Med handledare Paakkonen Heikki
2021-02-19 09:00 - 13:00 Krisarbete Hemexamination Cederberg Arla

Kurs och studieplanssökning