Kursens undervisningsperiod

4 (2021-03-22 till 2021-07-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att

 • Studenten känner till sin egen kultur och
  kulturens betydelse för vårt samhälle
 • Studenten ser och respekterar jämställdhet
  och kulturell mångfald samt aktivt strävar
  efter likabehandling
 • Studenten kan se social delaktighet ur olika
  perspektiv

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande
vara förmögen att

 • redogöra för begreppet kultur ur ett
  sociologiskt perspektiv
 • förklara centrala begrepp inom sociologin och
  socialpsykologin
 • beskriva det sociala samspelets betydelse för
  individer och grupper
 • lyfta upp ett likabehandlingsperspektiv inom
  socionomens arbetsfält för att stärka känslan
  av delaktighet
 • reflektera kring förhållandet mellan socialt
  samspel och aktivitet
 • resonera kring kultur, den egna och
  brukarens, och relatera dem till varandra

Innehåll

Centrala begrepp

 • Socialt samspel
 • Vardagsliv
 • Interaktion / växelverkan
 • Socialisation
 • Roller
 • Normer
 • Makt
 • Jämställdhet
 • Genusperspektiv
 • Stigma
 • Kultur
 • Familj
 • Klasskillnader
 • Medborgarskap
 • Rasism
 • Sexuell identitet

Litteratur

Giddens, Anthony & Sutton, Philip. 2014,
Sociologi, Lund: Studentlitteratur, 807 s.

Helkama, Klaus; Myllyniemi, Rauni & Liebkind,
Karmela. Socialpsykologi ? en introduktion,
Malmö: Liber, 371 s.

Jakobsson, Katarina; Thelander, Joakim &
Wästerfors, David. 2010, Sociologi för
socionomer: en stående inbjudan, Malmö:
Gleerups, 152 s.

Saaristo, Kimmo & Jokinen, Kimmo. 2005,
Sociologi, Porvoo-Helsinki-Juva: WSOY, 293 s.

Tjersland, Odd Arne; Engen, Gunnar & Jansen,
Ulf. 2010, Allianser. Värderingar, teorier och
metoder i socialt arbete. Studentlitteratur:
Lund, 342 s. Kapitel 5 Perspektiv från
gruppsykologiskt tänkande. Kapitel 9 Normer och
gränser. Kapitel 10 Gemenskap och
grupptillhörighet

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs:
Godkänd insats i basgrupparbetet (inklusive
tematräff)
Godkänd examination. Examinationen bedöms med
vitsord 1 - 5.

Därtill krävs att basgruppens insats under
tematräffen blir godkänd.

Lärare

 • Ahlroth Linda
 • Blomqvist Boel
 • Sigfrids Ingmar

Examinator

Sigfrids Ingmar

Antal kursplatser

Ingen begränsning (63 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Till datum 2021-10-31

Kursanmälningstid

2021-03-03 till 2021-07-31

Examinationsformer

2021-05-21 - Tentamina

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2021-03-27 13:00 - 15:30 Aktivt aktörskap och socialt samspel (flex) isi@arcada.fi is inviting you to a scheduled Zoom meeting.   Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/69232644093   Meeting ID: 692 3264 4093   Join by SIP 69232644093@109.105.112.236 69232644093@109.105.112.235   Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 692 3264 4093   Kursintroduktion. Ny utgångspunkt Sigfrids Ingmar
2021-04-07 09:00 - 09:45 Aktivt aktörskap och socialt samspel https://arcada.zoom.us/j/64554654449 Sigfrids Ingmar
2021-04-07 09:45 - 11:00 Aktivt aktörskap och socialt samspel isi@arcada.fi is inviting you to a scheduled Zoom meeting.   Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/61003805967   Meeting ID: 610 0380 5967   Join by SIP 61003805967@109.105.112.236 61003805967@109.105.112.235   Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 610 0380 5967   Vad är sociologi? Sigfrids Ingmar
2021-04-07 12:00 - 13:30 Aktivt aktörskap och socialt samspel Bas 1 - Träff på Teams med handledare Ahlroth Linda
2021-04-07 12:00 - 13:30 Aktivt aktörskap och socialt samspel. Basgruppsträff Bas 5 isi@arcada.fi is inviting you to a scheduled Zoom meeting.   Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/66858526691   Meeting ID: 668 5852 6691   Join by SIP 66858526691@109.105.112.236 66858526691@109.105.112.235   Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 668 5852 6691   Jyjora Liza
Sigfrids Ingmar
2021-04-08 12:00 - 13:30 Aktivt aktörskap och socialt samspel Aktivt aktörsskap och socialt samspel Basgrupp 4 Utgångspunkt   blomqvib@arcada.fi is inviting you to a scheduled Zoom meeting.   Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/65222273998?pwd=eElkcjRUUGZuQmJpTUlZRGZEMFgxZz09   Meeting ID: 652 2227 3998 Passcode: 393191   Blomqvist Boel
2021-04-08 12:30 - 14:00 Aktivt aktörskap och socialt samspel. Basgruppsträff Bas 6 isi@arcada.fi is inviting you to a scheduled Zoom meeting.   Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/66961169489   Meeting ID: 669 6116 9489   Join by SIP 66961169489@109.105.112.236 66961169489@109.105.112.235   Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 669 6116 9489   Sigfrids Ingmar
2021-04-09 09:00 - 10:30 Aktivt aktörskap och socialt samspel Bas 2 - Träff på Teams med handledare Ahlroth Linda
2021-04-09 10:45 - 12:15 Aktivt aktörskap och socialt samspel Bas 3 - Träff på Teams med handledare Ahlroth Linda
2021-04-12 10:15 - 11:45 Aktivt aktörskap och socialt samspel Stigma Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/63625688055?pwd=Z1h3ZjlxVzVVaGU1Mk5jT2dkS1JVdz09 Meeting ID: 636 2568 8055 Passcode: 005802 Ahlroth Linda
2021-04-14 12:30 - 14:00 Aktivt aktörskap och socialt samspel. Basgruppsträff Bas 5 isi@arcada.fi is inviting you to a scheduled Zoom meeting.   Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/65098489633   Meeting ID: 650 9848 9633   Join by SIP 65098489633@109.105.112.236 65098489633@109.105.112.235   Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 650 9848 9633   Jyjora Liza
Sigfrids Ingmar
2021-04-15 09:00 - 10:30 Aktivt aktörskap och socialt samspel Bas 1 - Träff på Teams med handledare Ahlroth Linda
2021-04-16 09:00 - 10:30 Aktivt aktörskap och socialt samspel Bas 2 - Träff på Teams med handledare Ahlroth Linda
2021-04-16 09:00 - 10:30 Aktivt aktörskap och socialt samspel. Basgruppsträff Bas 6 isi@arcada.fi is inviting you to a scheduled Zoom meeting.   Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/61770271851   Meeting ID: 617 7027 1851   Join by SIP 61770271851@109.105.112.236 61770271851@109.105.112.235   Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 617 7027 1851   Sigfrids Ingmar
2021-04-16 10:45 - 12:15 Aktivt aktörskap och socialt samspel Bas 3 - Träff på Teams med handledare Ahlroth Linda
2021-04-17 09:00 - 10:30 Aktivt aktörskap och socialt samspel. Familjesociologi isi@arcada.fi is inviting you to a scheduled Zoom meeting.   Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/68328972717   Meeting ID: 683 2897 2717   Join by SIP 68328972717@109.105.112.236 68328972717@109.105.112.235   Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 683 2897 2717   Familjesociologi Sigfrids Ingmar
2021-04-26 10:00 - 11:30 Aktivt aktörskap och socialt samspel Aktivt aktörsskap och socialt samspel Basgrupp 4 basgruppsträff 3 Blomqvist Boel
2021-04-26 13:00 - 14:30 Aktivt aktörskap och socialt samspel. Basgruppsträff Bas 5 isi@arcada.fi is inviting you to a scheduled Zoom meeting.   Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/64170671520   Meeting ID: 641 7067 1520   Join by SIP 64170671520@109.105.112.236 64170671520@109.105.112.235   Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 641 7067 1520   Jyjora Liza
Sigfrids Ingmar
2021-04-27 12:30 - 14:00 Aktivt aktörskap och socialt samspel Föreläsning: Introduktion till socialpsykologi   Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/69086845594?pwd=WjUvMkZqdytpY1FEMDliNUw5Y2IzZz09   Meeting ID: 690 8684 5594 Passcode: 865067   Blomqvist Boel
2021-04-28 11:00 - 12:30 Aktivt aktörskap och socialt samspel Bas 1 - Träff på Teams med handledare Ahlroth Linda
2021-04-28 12:00 - 13:30 Aktivt aktörskap och socialt samspel. Basgruppsträff Bas 6 isi@arcada.fi is inviting you to a scheduled Zoom meeting.   Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/61797854314   Meeting ID: 617 9785 4314   Join by SIP 61797854314@109.105.112.236 61797854314@109.105.112.235   Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 617 9785 4314   Sigfrids Ingmar
2021-04-29 12:30 - 14:00 Aktivt aktörskap och socialt samspel isi@arcada.fi is inviting you to a scheduled Zoom meeting.   Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/62071980088   Meeting ID: 620 7198 0088   Join by SIP 62071980088@109.105.112.236 62071980088@109.105.112.235   Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 620 7198 0088   Teorier inom sociologin Sigfrids Ingmar
2021-04-30 09:00 - 10:30 Aktivt aktörskap och socialt samspel Bas 2 - Träff på Teams med handledare Ahlroth Linda
2021-04-30 10:45 - 12:15 Aktivt aktörskap och socialt samspel Bas 3 - Träff på Teams med handledare Ahlroth Linda
2021-05-06 11:30 - 13:00 Aktivt aktörskap och socialt samspel Aktivt aktörsskap och socialt samspel Basgrupp 4, basgruppsträff 4 Blomqvist Boel
2021-05-08 09:00 - 11:45 Aktivt aktörskap och socialt samspel (flex) isi@arcada.fi is inviting you to a scheduled Zoom meeting.   Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/64152228634   Meeting ID: 641 5222 8634   Join by SIP 64152228634@109.105.112.236 64152228634@109.105.112.235   Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 641 5222 8634   Tematräff. Basgruppsarbete tillämpning Sigfrids Ingmar
2021-05-10 10:45 - 12:15 Aktivt aktörskap och socialt samspel Bas 1 - Träff på Teams med handledare Ahlroth Linda
2021-05-11 09:00 - 10:30 Aktivt aktörskap och socialt samspel När kulturer möts Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/66858656078?pwd=M2xSNEhMMXYvazN6TVR1dzVBb2NoUT09 Meeting ID: 668 5865 6078 Passcode: 080897 Ahlroth Linda
2021-05-11 11:00 - 12:30 Aktivt aktörskap och socialt samspel Bas 2 - Träff på Teams med handledare Ahlroth Linda
2021-05-11 12:45 - 14:15 Aktivt aktörskap och socialt samspel Bas 3 - Träff på Teams med handledare Ahlroth Linda
2021-05-11 12:45 - 14:15 Aktivt aktörskap och socialt samspel. Basgruppsträff Bas 5 isi@arcada.fi is inviting you to a scheduled Zoom meeting.   Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/62590689105   Meeting ID: 625 9068 9105   Join by SIP 62590689105@109.105.112.236 62590689105@109.105.112.235   Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 625 9068 9105   Jyjora Liza
Sigfrids Ingmar
2021-05-11 14:30 - 16:00 Aktivt aktörskap och socialt samspel. Basgruppsträff Bas 6 isi@arcada.fi is inviting you to a scheduled Zoom meeting.   Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/66356248513   Meeting ID: 663 5624 8513   Join by SIP 66356248513@109.105.112.236 66356248513@109.105.112.235   Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 663 5624 8513   Sigfrids Ingmar
2021-05-17 11:00 - 12:30 Aktivt aktörskap och socialt samspel Bas 1 - Träff på Teams med handledare (tillämpning) Ahlroth Linda
2021-05-18 09:00 - 12:00 Aktivt aktörskap och socialt samspel isi@arcada.fi is inviting you to a scheduled Zoom meeting.   Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/62193266720   Meeting ID: 621 9326 6720   Join by SIP 62193266720@109.105.112.236 62193266720@109.105.112.235   Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 621 9326 6720   Tematräff Ahlroth Linda
Sigfrids Ingmar
2021-05-19 08:00 - 09:30 Aktivt aktörskap och socialt samspel. Basgruppsträff Bas 6 isi@arcada.fi is inviting you to a scheduled Zoom meeting.   Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/63089711434   Meeting ID: 630 8971 1434   Join by SIP 63089711434@109.105.112.236 63089711434@109.105.112.235   Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 630 8971 1434   Sigfrids Ingmar
2021-05-19 09:00 - 10:30 Aktivt aktörskap och socialt samspel Bas 2 - Träff på Teams med handledare (tillämpning) Ahlroth Linda
2021-05-19 10:45 - 12:15 Aktivt aktörskap och socialt samspel Bas 3 - Träff på Teams med handledare (tillämpning) Ahlroth Linda
2021-05-19 12:15 - 13:45 Aktivt aktörskap och socialt samspel. Basgruppsträff Bas 5 isi@arcada.fi is inviting you to a scheduled Zoom meeting.   Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/63827879886   Meeting ID: 638 2787 9886   Join by SIP 63827879886@109.105.112.236 63827879886@109.105.112.235   Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 638 2787 9886   Jyjora Liza
Sigfrids Ingmar
2021-05-19 12:30 - 14:00 Aktivt aktörskap och socialt samspel Hej ALLA i Aktivt aktörsskap och socialt samspel !   På grund av ett möte behöver vi senarelägga tiden i morgon för Basgrupp 4 Tillämpning. Skrev om saken i vår teamskanal och där träffas vi över meet också i morgon.   Hoppas att ni har det bra!   Hälsningar Boel Blomqvist Boel
2021-05-21 09:00 - 14:00 Aktivt aktörskap och socialt samspel Hemexamination Sigfrids Ingmar
2021-05-29 09:00 - 14:00 Aktivt aktörskap och socialt samspel Examination Sigfrids Ingmar

Kurs och studieplanssökning