Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Kursens undervisningsperiod

1 (2020-08-01 till 2020-10-25)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

10 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studeranden:

 • kan analysera nationella och globala
  processer som förorsakar ojämlikhet och
  förfördelning samt kan motverka
  marginalisering.
 • Känner till socialtrygghetssystem inom den
  offentliga, privata samt tredje sektorn och
  behärskar socialhandledning.
  -kan tillämpa och utvärdera klientarbetets
  teoretiska orienteringsgrund och metoder
  -kan klientcentrerat utvärdera och dokumentera
  klientarbetet
 • känner till respektive områdets juridiska
  föreskrifter och kan tillämpa den centrala
  lagstiftningen

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas studeranden kunna
TEMA 1:

 • identifiera och förklara utslagning och
  utsatthet, samt känner till faktorer som kan
  leda till detta.
 • analysera aktuella sociala problem och deras
  konsekvenser för enskilda individer och
  samhället

TEMA 2:

 • utreda klientens/ brukarens rättigheter och
  möjligheter att få adekvat social service och
  handledning.
 • Förklara och ge exempel hur man kan handleda
  klienter på ett delaktighetsfrämjande sätt
 • redogöra för relevant lagstiftning som styr
  social service
 • diskutera olika former och metoder av
  socialt- och socialpedagogiskt
  förändringsarbete.

Innehåll

Kursen delas in i två teman:
Tema 1. Social utsatthet och sociala problem.
Tema 2. Social service och klientarbete

Centrala begrepp:
Sociala risker,sociala problem,
multiproblematik
stigmatisering, marginalisering,
utsatthet/exklusion
social inklusion, socialt stöd,
social service,socialhandledning,
servicehandledning,
brukarperspektiv,
interaktion,etiskt förhållningssätt.

Förkunskaper

Socionomens kunskapsbas och verksamhetsfält
Människans utveckling ur ett
livscykelperspektiv.
och särskilt kurserna: Sociala förhållanden och
livsvillkor
Socialpedagogisk handlingskompetens

Kursen ersätter följande kurser

inga

Mer information

Examinationskrav - För godkänd kurs krävs
följande:

 • Godkänd närvaro i obligatoriska moment:
  Basgruppsarbete, gästföreläsningar (se tiderna
  i
  ARBS)
  studiebesök samt seminarium (datum meddelas
  senare)

*Godkänd Kick-off uppgift

*Godkänt basgruppsarbete (1/3)
Basgruppsträffarna är obligatoriska. Tiderna
för de olika basgruppernas
basgruppsträffar hittas via ARBS.

*Godkänd individuell uppgift (1/3) och
kamratutvärdering. Den
individuella uppgiften bedöms
med vitsord 1-5.

*Två obligatoriska studiebesök basgruppsvis
utgående från valt seminarietema.

*Godkänd seminariepresentation (1/3) Datum för
seminarium (datum meddelas senare)Obligatorisk
närvaro.

*Färdighetsträningar i form av
dokumenteringsövning och kommunikationsövning
(motiverande samtal). Se tider i ARBS.

Litteratur

Obligatorisk litteratur:

Cederlund, C. & Berglund, S-A. (2014)
Socialpedagogik- pedagogiskt socialt arbete.
Stockholm. Liber.AB
Giddens, A. 2007. Sociologi. Kap 10. Fattigdom,
välfärd och social ekludering.ss 291-311. Lund.
Studentlitteratur.
Johansson, K. & Wirbing, P. 2008. Riskbruk och
missbruk. Alkohol-läkemedel-narkotika.
Uppmärksamma, motivera och behandla inom
primärvård, socialtjänt och psykiatri.
Stockholm. Natur och Kultur.
Lalander, P. & Svensson B. (red). 2014.
Perspektiv på social utsatthet. Lund.
Studentlitteratur
Dahlstedt, M. & Lalander, P. 2018. Manifest-
för ett socialt arbete i tiden.
Lund.Studentlitteratur.
Näkki, P. & Sayed, T. (red.) Asiakastyön
menetelmiä sosiaalialalla. 2015. Helsinki.
Edita
Madsen.B.2006.Socialpedagogik: Integration och
inklusion i det moderna
samhället.Lund.Studentlitteratur.
Meeuwisse, A. & Swärd, H. (red.).2013.
Perspektiv på sociala problem. Stockholm. Natur
och Kultur.
Nivala, E. 2005. Citizenship and Social
Pedagogy. Sosiaalipedagoginen aikakusikirja
2005/6 ss 115-123.

Nivala, e. & Ryynänen, S. 2019.
Sosiaalipedagogiikka. Kohti inhimillisempää
yhteiskuntaa. Gaudeamus.
Swärd, H.2008. Hemlöshet.
Lund.Studentlitteratur.

Referenslitteratur
Barth, T.(red.)2006. Motiverande samtal-MI. Att
hjälpa en människa till förändring på hennes
egna villkor. Studentlitteratur

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 45 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 30 timmar
 • Basgruppsarbete - 26 timmar
 • Självstudier - 155 timmar
 • Seminarier - 10 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 266 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 266 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd kurs krävs följande:

*Godkänd förhandsuppgift.

*Godkänt basgruppsarbete (1/3)
Basgruppsträffarna är obligatoriska (bedömning
godk/underk). Tiderna för de olika
basgruppernas
basgruppsträffar hittas via ARBS.

*Godkänd individuell uppgift. Den
individuella uppgiften bedöms med vitsord 1-5.

*Godkänt seminariepresentation.

*Färdighetsträning i form av dokumentering.
Se tider i ARBS.

*Deltagande i studiebesöken är obligatoriskt.

Lärare

 • Piippo Jukka
 • Sigfrids Ingmar
 • Söderström Eivor
 • Cederberg Arla

Examinator

Cederberg Arla

Antal kursplatser

Ingen begränsning (51 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Till datum 2021-10-20

Kursanmälningstid

2020-06-11 till 2020-08-31

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • 2020-04-24 - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2020-09-02 09:15 - 10:45 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer Introduktion till kursen. Obligatoriskt. Länken skickas senare. Cederberg Arla
2020-09-02 11:15 - 12:45 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer- basgrupp 5 Basgruppsträff- ny utgångspunkt. Med handledaren. Cederberg Arla
2020-09-02 11:15 - 12:45 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer basgrupp 4 Hej! Här kommer länk för basgrupp 4/ h. Eivor Ba Amandine Djupsund Nea Gustafsson Laura Karlsson Christina Nyman Ramona Sampakoski Emma Strand Jenni Stubb Miranda ________________________________________________________________________________ Join Microsoft Teams Meeting +358 9 85626394   Finland, Helsinki (Toll) Conference ID: 788 444 778# Local numbers | Reset PIN | Learn more about Teams | Meeting options ________________________________________________________________________________ Söderström Eivor
2020-09-03 09:15 - 16:00 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer Tid reserverad för Kick -off uppgift. Cederberg Arla
2020-09-04 08:30 - 10:00 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer. Basgruppsträff. Bas 1 Med handledare Sigfrids Ingmar
2020-09-04 10:15 - 11:45 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer Hej! Här kommer länk till morgondagens seminarium med rubriken Fattigdom som riskfaktor för marginalisering. Kolla dessa länkar inför morgondagen, som en uppfräschning från diskussionerna ni förde i kursen Sociala förhållanden och livsvillkor! h. Eivor   https://vatt.fi/sv/-/koyhyys-pitkittyy-suomessa (skriven på svenska) https://svenska.yle.fi/artikel/2019/12/06/fattigdomens-anatomi-sa-har-ser-den-finlandska-fattigdomen-ut   Eivor Söderström is inviting you to a scheduled Zoom meeting.   Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/7636117417   Meeting ID: 763 611 7417 One tap mobile +358972522471,,7636117417# Finland +358341092129,,7636117417# Finland   Dial by your location         +358 9 7252 2471 Finland         +358 3 4109 2129 Finland         +358 9 4245 1488 Finland Meeting ID: 763 611 7417 Find your local number: https://arcada.zoom.us/u/cbp1n79C9q   Join by SIP 7636117417@109.105.112.236 7636117417@109.105.112.235   Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 763 611 7417   Föreläsning:Fattigdom som riskfaktor för marginalisering./ES Tillfället ordnas på Zoom, länk skickas per epost. Palmén Sofia
Söderström Eivor
2020-09-04 12:30 - 14:00 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer. Basgruppsträff. Bas 2 Med handledare Sigfrids Ingmar
2020-09-04 13:15 - 14:45 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer basgrupp 3 Hej! Bra att ni påminde mig! Här kommer länk till dagens träff! Utgångspunkt med handledare, on line. ________________________________________________________________________________ Join Microsoft Teams Meeting +358 9 85626394   Finland, Helsinki (Toll) Conference ID: 209 745 747# Local numbers | Reset PIN | Learn more about Teams | Meeting options ________________________________________________________________________________ Palmén Sofia
Söderström Eivor
2020-09-08 10:15 - 11:45 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer- basgrupp 5 Bsgruppsträff. Utan handledare Cederberg Arla
2020-09-08 10:15 - 11:45 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer basgrupp 4 Eftersom ni i gruppen beslöt att träffas on line skickar jag länken till er nedan. HA en bra gruppträff imorgon! h. Eivor     Basgruppsträff utan handledare. Möjlighet att träffas IRL. ________________________________________________________________________________ Join Microsoft Teams Meeting +358 9 85626394   Finland, Helsinki (Toll) Conference ID: 534 308 784# Local numbers | Reset PIN | Learn more about Teams | Meeting options ________________________________________________________________________________ Söderström Eivor
2020-09-08 10:15 - 11:45 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer basgrupp 3 Utan handledaren, on line ________________________________________________________________________________ Join Microsoft Teams Meeting +358 9 85626394   Finland, Helsinki (Toll) Conference ID: 663 297 171# Local numbers | Reset PIN | Learn more about Teams | Meeting options ________________________________________________________________________________ Palmén Sofia
Söderström Eivor
2020-09-08 10:15 - 11:45 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer. Basgruppsträff. Bas 1 Utan handledare Sigfrids Ingmar
2020-09-08 10:15 - 11:45 B328 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer. Basgruppsträff. Bas 2 Utan handledare Sigfrids Ingmar
2020-09-08 12:30 - 14:00 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer Föreläsning Arbete, arbetslöshet och arbetsmarknadspolitik/ES Genomförandesätt meddelas närmare tillfället. Söderström Eivor
2020-09-10 18:00 - 19:00 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer basgrupp 6 Basgruppsträff utan handledare. Länken skickas per e-post Cederberg Arla
2020-09-10 18:00 - 19:00 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer Basgruppsträff. Utan handledare. Länken skickas per e-post Cederberg Arla
2020-09-11 08:30 - 10:00 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer basgrupp 3 Med handledare,  enligt gruppens önskemål on line     ________________________________________________________________________________ Join Microsoft Teams Meeting +358 9 85626394   Finland, Helsinki (Toll) Conference ID: 235 293 10# Local numbers | Reset PIN | Learn more about Teams | Meeting options ________________________________________________________________________________ Palmén Sofia
Söderström Eivor
2020-09-11 08:30 - 10:00 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer. Basgruppsträff. Bas 2 Med handledare Sigfrids Ingmar
2020-09-11 10:15 - 11:45 E381 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer basgrupp 4 Med handledare, möjlighet till träff IRL Söderström Eivor
2020-09-11 10:15 - 11:45 B328 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer. Basgruppsträff. Bas 1 Med handledare Sigfrids Ingmar
2020-09-16 12:30 - 14:00 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer basgrupp 4 Utan handledare, on line. Söderström Eivor
2020-09-16 12:30 - 14:00 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer basgrupp 3 Utan handledare, on line. Länk skickas senare. Söderström Eivor
2020-09-16 12:30 - 14:00 B320 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer. Basgruppsträff. Bas 1 Utan handledare Sigfrids Ingmar
2020-09-16 12:30 - 14:00 B327 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer. Basgruppsträff. Bas 2 Utan handledare Sigfrids Ingmar
2020-09-17 14:15 - 15:45 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer Webinarie: Psykisk hälsa och ohälsa. Länken skcikas senare per e-post Piippo Jukka
2020-09-18 12:15 - 13:45 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer Hej! Här kommer länk till morgondagens föreläsning Riskbruk, missbruk och beroende-samt följder av missbruk. mvh, Eivor   Eivor Söderström is inviting you to a scheduled Zoom meeting.   Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/7636117417   Meeting ID: 763 611 7417 One tap mobile +358972522471,,7636117417# Finland +358341092129,,7636117417# Finland   Dial by your location         +358 9 7252 2471 Finland         +358 3 4109 2129 Finland         +358 9 4245 1488 Finland Meeting ID: 763 611 7417 Find your local number: https://arcada.zoom.us/u/cbp1n79C9q   Join by SIP 7636117417@109.105.112.236 7636117417@109.105.112.235   Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 763 611 7417 Palmén Sofia
Söderström Eivor
2020-09-23 08:30 - 10:00 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer basgrupp 4 Tillämpning, med handledare ________________________________________________________________________________ Join Microsoft Teams Meeting +358 9 85626394   Finland, Helsinki (Toll) Conference ID: 630 565 925# Local numbers | Reset PIN | Learn more about Teams | Meeting options ________________________________________________________________________________ Söderström Eivor
2020-09-23 10:15 - 11:45 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer basgrupp 3 Tillämpning, med handledare. ________________________________________________________________________________ Join Microsoft Teams Meeting +358 9 85626394   Finland, Helsinki (Toll) Conference ID: 292 775 476# Local numbers | Reset PIN | Learn more about Teams | Meeting options ________________________________________________________________________________ Palmén Sofia
Söderström Eivor
2020-09-23 10:15 - 11:45 B518 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer. Basgruppsträff. Bas 1 Med handledare Sigfrids Ingmar
2020-09-23 12:30 - 14:00 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer. Kriminologi isi@arcada.fi is inviting you to a scheduled Zoom meeting.   Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/62166670747   Meeting ID: 621 6667 0747   Join by SIP 62166670747@109.105.112.236 62166670747@109.105.112.235   Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 621 6667 0747   Kriminologi Sigfrids Ingmar
2020-09-23 14:15 - 15:45 B328 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer. Basgruppsträff. Bas 2 Med handledare Sigfrids Ingmar
2020-09-23 18:00 - 19:00 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer basgrupp 7 Basgruppsträff. Med handledaren. Tillämpning. Cederberg Arla
2020-09-23 19:00 - 20:00 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer basgrupp 6 Basgruppsträff. Med handledaren. Tillämpning. Cederberg Arla
2020-09-25 09:15 - 10:45 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer- basgrupp 5 Basgruppsträff. Tillämpning. Med handledare Cederberg Arla
2020-09-28 09:15 - 10:45 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer Introduktion till tema 2 + föreläsning: Olika perspektiv på socialt arbete och socialpedagogiskt förändringsarbete.AC Obligatoriskt Cederberg Arla
2020-09-28 11:15 - 12:00 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer. Introduktion till uppgiften lagstiftning inom social service isi@arcada.fi is inviting you to a scheduled Zoom meeting.   Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/62515088324   Meeting ID: 625 1508 8324   Join by SIP 62515088324@109.105.112.236 62515088324@109.105.112.235   Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 625 1508 8324   Introduktion till uppgiften Lagstiftning inom social service Sigfrids Ingmar
2020-09-28 12:15 - 16:00 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer Tid reserverad för basgruppsarbete med uppgiften Lagstiftning inom social service Sigfrids Ingmar
2020-09-29 12:00 - 15:15 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer. Genomgång av lagstiftningsuppgiften isi@arcada.fi is inviting you to a scheduled Zoom meeting.   Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/69619197467   Meeting ID: 696 1919 7467   Join by SIP 69619197467@109.105.112.236 69619197467@109.105.112.235   Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 696 1919 7467   Genomgång av uppgiften Lagstiftning inom social service Sigfrids Ingmar
2020-09-30 09:15 - 10:45 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer- basgrupp 5 Basgruppsträff. Ny utgångspunkt.Med handledaren Cederberg Arla
2020-09-30 18:00 - 19:00 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer basgrupp 6 Basgruppsträff utan handledare
2020-09-30 18:00 - 19:00 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer basgrupp 7 Basgruppsträff. Utan handledare
2020-10-01 08:00 - 09:30 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer basgrupp 3 Ny utgångspunkt, med handledare, on line. Vi börjar 8.15. h. Eivor ________________________________________________________________________________ Join Microsoft Teams Meeting +358 9 85626394   Finland, Helsinki (Toll) Conference ID: 980 114 10# Local numbers | Reset PIN | Learn more about Teams | Meeting options ________________________________________________________________________________ Palmén Sofia
Söderström Eivor
2020-10-01 10:15 - 11:45 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer Föreläsning: Socialhandledning. AC Cederberg Arla
2020-10-01 12:30 - 14:00 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer. Basgruppsträff. Bas 2 Med handledare Sigfrids Ingmar
2020-10-01 12:45 - 14:15 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer basgrupp 4 Ny utgångspunkt med handledare. On line, länk Join Microsoft Teams Meeting +358 9 85626394   Finland, Helsinki (Toll) Conference ID: 275 353 565# Local numbers | Reset PIN | Learn more about Teams | Meeting options ________________________________________________________________________________ Söderström Eivor
2020-10-01 14:15 - 15:45 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer. Basgruppsträff. Bas 1 Med handledare Sigfrids Ingmar
2020-10-06 10:15 - 11:45 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer Föreläsning: Servicehandledning.AC Cederberg Arla
2020-10-06 12:30 - 14:00 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer basgrupp 4 Basgruppsträff utan handledare, möjlighet till IRL. Om ni inte kommer in på zoom utan att jag öppnar mötet kan ni gå in själv på Zoom om sammankalla till möte.     Eivor Söderström is inviting you to a scheduled Zoom meeting.   Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/7636117417   Meeting ID: 763 611 7417 One tap mobile +436703090165,,7636117417# Austria +431206093072,,7636117417# Austria   Dial by your location         +43 670 309 0165 Austria         +43 120 609 3072 Austria         +43 12 535 501 Austria         +43 12 535 502 Austria Meeting ID: 763 611 7417 Find your local number: https://arcada.zoom.us/u/cbp1n79C9q   Join by SIP 7636117417@109.105.112.236 7636117417@109.105.112.235   Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 763 611 7417 Söderström Eivor
2020-10-06 12:30 - 14:00 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer basgrupp 3 Utan handledare, möjligghet till IRL ________________________________________________________________________________ Join Microsoft Teams Meeting +358 9 85626394   Finland, Helsinki (Toll) Conference ID: 563 381 225# Local numbers | Reset PIN | Learn more about Teams | Meeting options ________________________________________________________________________________ Palmén Sofia
Söderström Eivor
2020-10-06 12:30 - 14:00 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer. Basgruppsträff. Bas 1 Utan handledare Sigfrids Ingmar
2020-10-06 12:30 - 14:00 B320 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer. Basgruppsträff. Bas 2 Utan handledare Sigfrids Ingmar
2020-10-08 08:30 - 10:00 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer Service och stöd inom missbrukarvården, bandad föreläsning. /ES Söderström Eivor
2020-10-08 10:15 - 11:45 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer- basgrupp 5 Basgruppsträff. Med handledaren Cederberg Arla
2020-10-08 12:30 - 14:00 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer Föreläsning om motiverande samtal. AC. Obligatoriskt Cederberg Arla
2020-10-08 14:15 - 15:45 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer Färdighetsövning i motiverande samtal. Obligatoriskt.
2020-10-08 14:15 - 15:45 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer Färdighetsövning i motiverande samtal. Obligatoriskt.
2020-10-08 14:15 - 15:45 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer Färdighetsövning i motiverande samtal. Obligatoriskt.
2020-10-08 14:15 - 15:45 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer Färdighetsövning i motiverande samtal. Obligatoriskt.
2020-10-08 14:15 - 15:45 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer Färdighetsövning i motiverande samtal. Obligatoriskt.
2020-10-10 10:15 - 12:00 D173 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer FLEX studeranden Föreläsning om motiverande samtal Cederberg Arla
2020-10-10 13:00 - 14:00 B320 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer Basgrupp 6: Färdighetsträning med motiverande samtal Cederberg Arla
2020-10-10 13:00 - 14:00 B326 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer Basgrupp 7 Basgruppsträff Cederberg Arla
2020-10-10 14:15 - 15:15 B320 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer Färdighetsövning: Motiverande samtal Cederberg Arla
2020-10-10 14:15 - 15:15 B326 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer Basgrupp 6 basgruppsträff Cederberg Arla
2020-10-10 15:15 - 15:45 B320 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer Reflektioner över färdighetsträning, information om uppgift gällande lagstiftning. Cederberg Arla
2020-10-12 10:15 - 11:45 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer- basgrupp 5 Basgruppsträff. Utan handledare Cederberg Arla
2020-10-12 12:30 - 14:00 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer. Basgruppsträff. Bas 1 Med handledare Sigfrids Ingmar
2020-10-12 12:45 - 14:15 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer basgrupp 3 Hej, jag har gjort en för kort bokning ( till 13.15 på arbs). Vi tar en diskussion om tidsramen vid start. h. Eivor     ________________________________________________________________________________ Join Microsoft Teams Meeting +358 9 85626394   Finland, Helsinki (Toll) Conference ID: 328 963 095# Local numbers | Reset PIN | Learn more about Teams | Meeting options ________________________________________________________________________________ Palmén Sofia
Söderström Eivor
2020-10-12 14:15 - 15:45 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer. Basgruppsträff. Bas 2 Med handledare Sigfrids Ingmar
2020-10-12 14:30 - 16:00 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer basgrupp 4 Med handledare,     Eivor Söderström is inviting you to a scheduled Zoom meeting.   Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/7636117417   Meeting ID: 763 611 7417 One tap mobile +436703090165,,7636117417# Austria +431206093072,,7636117417# Austria   Dial by your location         +43 670 309 0165 Austria         +43 120 609 3072 Austria         +43 12 535 501 Austria         +43 12 535 502 Austria Meeting ID: 763 611 7417 Find your local number: https://arcada.zoom.us/u/cbp1n79C9q   Join by SIP 7636117417@109.105.112.236 7636117417@109.105.112.235   Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 763 611 7417 Söderström Eivor
2020-10-14 09:15 - 11:15 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer Dokumenteringsövning. Obligatorisk närvaro/ES. Första delen (ca 1/2 timme) består av föreläsningsdel och presentation av uppgift. Därefter jobbar studenterna på egen hand.   Eivor Söderström is inviting you to a scheduled Zoom meeting.   Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/7636117417   Meeting ID: 763 611 7417 One tap mobile +496971049922,,7636117417# Germany +493056795800,,7636117417# Germany   Dial by your location         +49 69 7104 9922 Germany         +49 30 5679 5800 Germany         +49 69 3807 9883 Germany         +49 695 050 2596 Germany Meeting ID: 763 611 7417 Find your local number: https://arcada.zoom.us/u/cbp1n79C9q   Join by SIP 7636117417@109.105.112.236 7636117417@109.105.112.235   Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 763 611 7417 Palmén Sofia
Söderström Eivor
2020-10-14 12:00 - 13:30 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer mentalvård /service -och vård gällande psykisk ohälsa. LÄnken skickas senare per e-post Piippo Jukka
2020-10-14 18:00 - 19:00 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer basgrupp 7 Basgruppsträff. Utan handledare
2020-10-14 18:00 - 19:00 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer basgrupp 6 Basgruppsträff utan handledare Cederberg Arla
2020-10-15 10:15 - 11:45 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer. Gästföreläsning Mika Koskinen. Medling isi@arcada.fi is inviting you to a scheduled Zoom meeting.   Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/66866043783   Meeting ID: 668 6604 3783   Join by SIP 66866043783@109.105.112.236 66866043783@109.105.112.235   Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 668 6604 3783   Deltagare: Mika Koskinen Medling Sigfrids Ingmar
2020-10-15 13:00 - 14:30 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer. Samhällspåföljder isi@arcada.fi is inviting you to a scheduled Zoom meeting.   Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/61016565075   Meeting ID: 610 1656 5075   Join by SIP 61016565075@109.105.112.236 61016565075@109.105.112.235   Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 610 1656 5075   Samhällspåföljder Sigfrids Ingmar
2020-10-16 10:15 - 11:45 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer basgrupp 4 Utan handledare, on line. Länk skickas senare. Söderström Eivor
2020-10-16 10:15 - 11:45 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer basgrupp 3 Utan handledare, on line. Länk skickas senare. Söderström Eivor
2020-10-16 10:15 - 11:45 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer. Basgruppsträff. Bas 1 Utan handledare Sigfrids Ingmar
2020-10-16 10:15 - 11:45 B320 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer. Basgruppsträff. Bas 2 Utan handledare Sigfrids Ingmar
2020-10-16 10:15 - 11:45 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer- basgrupp 5 basgruppsträff. Utan handledare Cederberg Arla
2020-10-20 10:15 - 11:45 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer- basgrupp 5 Basgruppsträff. Tillämpning. Med handledaren. Cederberg Arla
2020-10-20 10:15 - 11:45 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer basgrupp 4 Tillämpning, delvis tillsammans med bas 3. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/7636117417   Meeting ID: 763 611 7417 One tap mobile +496971049922,,7636117417# Germany +493056795800,,7636117417# Germany   Dial by your location         +49 69 7104 9922 Germany         +49 30 5679 5800 Germany         +49 69 3807 9883 Germany         +49 695 050 2596 Germany Meeting ID: 763 611 7417 Find your local number: https://arcada.zoom.us/u/cbp1n79C9q   Join by SIP 7636117417@109.105.112.236 7636117417@109.105.112.235   Join by H.323 109.105.112.236 Söderström Eivor
2020-10-20 10:15 - 11:45 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer basgrupp 3 och basgrupp 4 Tillämpning av tema 2. Basgrupperna gör först tillämpning i egen basgrupp, därefter presenterar grupperna sin tillämpning för varandra.   Eivor Söderström is inviting you to a scheduled Zoom meeting.   Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/7636117417   Meeting ID: 763 611 7417 One tap mobile +496971049922,,7636117417# Germany +493056795800,,7636117417# Germany   Dial by your location         +49 69 7104 9922 Germany         +49 30 5679 5800 Germany         +49 69 3807 9883 Germany         +49 695 050 2596 Germany Meeting ID: 763 611 7417 Find your local number: https://arcada.zoom.us/u/cbp1n79C9q   Join by SIP 7636117417@109.105.112.236 7636117417@109.105.112.235   Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 763 611 7417   Palmén Sofia
Söderström Eivor
2020-10-20 12:30 - 14:00 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer. Basgruppsträff. Bas 2 Med handledare Sigfrids Ingmar
2020-10-20 14:15 - 15:45 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer. Basgruppsträff. Bas 1 Med handledare Sigfrids Ingmar
2020-10-20 18:00 - 19:00 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer basgrupp 6 Basgruppsträff. Tillämpning. Med handledare Cederberg Arla
2020-10-20 19:00 - 20:00 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer basgrupp 7 Basgruppsträff. Tillämpning. Med handledare Cederberg Arla
2020-10-22 18:00 - 19:30 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer Seminarium. Obligatorisk närvaro. Cederberg Arla

Kurs och studieplanssökning