Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studenten har grundläggande kunskaper i forskningsmetodik och kan tillämpa dessa.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs skall studenten på en grundläggande nivå

 • känna till och förstå vetenskapsmetodologiska begrepp, designer, kvantitativa och kvalitativa datainsamlings- och analysmetoder med anknytning till forskning inom det egna yrkesområdet
 • läsa, analysera och kritiskt granska vetenskapliga artiklar, rapporter och uppsatser publicerade på svenska, finska och engelska inom det egna yrkesområdet
 • tillämpa aktuella forskningsresultat i studier, arbetspraktik och examensarbete
 • känna till de forskningsetiska principerna

Innehåll

 • Forskningsprocessen
 • Designer inom kvantitativa och kvalitativa forskning
 • Enkät, intervju och observation som datainsamlingsmetod
 • Statistik
 • Innehållsanalys
 • Forskningsetik
 • Kritisk granskning av vetenskapliga artiklar, rapporter och uppsatser
 • Informationssökning och bearbetning
 • Vetenskapligt skrivande

Förkunskaper

Kunskapsteori

Kursen ersätter följande kurser

Mer information

Litteratur

Backman, J. 1998. Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur.
DePoy, E. 1999. Forskning: en introduktion. Lund: Studentlitteratur.
Jacobsen, D.2007. Förståelse, beskrivning och förklaring. Introduktion till samhällsvetenskaplig metod för hälsovård och socialt arbete. Studentlitteratur.
Kvale, S. 1997. Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 71 timmar
 • Övningsbaserad undervisning - 12 timmar
 • Självstudier - 50 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 50 timmar
 • Varav schemalagda studier: 83 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina

Lärare

 • Kukkonen Göta
 • Sved Ann-Christine
 • Wikström-Grotell Camilla

Examinator

Kukkonen Göta

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

2008-10-29 - Tentamina

Kurs och studieplanssökning