Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Kursens undervisningsperiod

1 (2020-08-01 till 2020-10-25)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Denna kurs fördjupar den teoretiska kunskapen i
patofysiologin gällande humana sjukdomar
tillämpad i klinisk kontext, med fokusering på
patientsäkerhet.
Kursen fungerar även som bas för efterkommande
kurser i klinisk vård.

Läranderesultat

Efter avslutad kurs förväntas studeranden
förmå:
- diskutera etiologin, tecken och symptom,
komplikationer och prognoser gällande de
vanligaste medicinska sjukdomarna.
- identifiera lämpliga diagnostiska
underökningsmetoder gällande de vanligaste
medicinska
sjukdomarna
- förklara de olika behandlingsalternativen,
deras funktion, inklusive risker, sidoeffekter
och prognos

Innehåll

4 sp: Anafylaxi, sepsis, virushepatit,
pankreatit, mononukleos, inflammatorisk
tarmsjukdom och ulcus, bråck, gallsten,
njursvikt, urinvägsinfektion, ventrombos och
lungemboli, aortaaneurysm och -dissektion,
brännskador, migrän, ryggmärgsskada, skall- och
hjärntrauma samt hjärntumörer.

1 sp: Vaccinationskunskap

Förkunskaper

Studerande bör ha avlagt följande kurser:
Anatomi och fysiologi

Litteratur

Finns på ItsLearning

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 0 timmar
  • Självstudier - 0 timmar
  • Nätbaserade - 135 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)

Examinationskrav

Godkänd sluttentamen

Lärare

  • Ekman Petra
  • Tillman Ilse

Examinator

Tillman Ilse

Antal kursplatser

Ingen begränsning (38 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

Enligt ItsLearning

Omtentamensdatum

  • 2020-11-20
  • 2021-01-15

Kursanmälningstid

2020-08-10 till 2020-09-06

Examinationsformer

2020-10-22 - Tentamina

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2020-09-01 15:00 - 16:00 Medicinska ämnen II Online introduktion till kursen. Zoom länk hittas på ItsLearning Tillman Ilse
2020-10-22 14:30 - 16:00 Medicinska ämnen II Onlinetent med zoomövervakning Tillman Ilse

Kurs och studieplanssökning