Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Kursens undervisningsperiod

1 (2020-08-01 till 2020-10-25)

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målet med kursen är att utveckla en grundläggande
forskningskompetens. Med denna kompetens som grund
kan studerande inleda skrivandet av sitt
examensarbete.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande

- kunna redogöra för forskningsprocessen.

- känna till hur kunskap formas, olika former
av
kunskap och olika traditioner för
kunskapsbildning samt kunna redogöra för
kunskapssyner i olika
vetenskaps-/tvärvetenskapliga områden.

- känna till och kunna diskutera olika typer av
examensarbete i förhållande till behov inom
arbetslivet samt ha förmåga att läsa, förstå
och
kritiskt granska vetenskaplig litteratur som
stöd
för examensarbetet.

- känna till och kunna diskutera de yrkes- och
forskningsetiska principerna som gäller för
examensarbetet.

- kunna identifiera behov för utveckling, kunna
avgränsa tema samt formulera ett syfte och
frågeställningar för sitt examensarbete vilket
bidrar till kunskapsutveckling inom
professionsområdet.

Innehåll

Forskningsprocessen
Design av kvantitativ och kvalitativ forskning
Vetenskapsteori
Forskningsetik
Olika vetenskapliga angreppssätt

Kursen ersätter följande kurser

2018-2019, Vetenskapsteori och metodik

Litteratur

Tentlitteratur:

Jakobsen, D.I. 2012. Förståelse, beskrivning
och
förklaring - Introduktion till
samhällsvetenskaplig metod för hälsovård och
socialt arbete. Studentlitteratur, Lund.

Henricson, M. (red.) 2017. Vetenskaplig teori och
metod:
från idé till examination inom omvårdnad.
Studentlitteratur.

Forskningsetiska delegationen. (2012). God
vetenskaplig praxis och handläggning av
misstankar om avvikelser från den i Finland.
Forskningsetiska delegationens anvisningar 2012.
Hämtad från
https://tenk.fi/sites/tenk.fi/files/HTK_ohje_2012 Extern länk
.pdf
Övrig litteratur:

Backman, J. 2016. Rapporter och uppsatser.
Studentlitteratur, Lund.

Björklund, M. & Paulsson, U. 2014. Academic
papers and theses: - to write and present and
to
act as an opponent.

Jansson, R. 2013. English for scientific
research. A practical guide to good science
writing. Studentlitteratur, Lund.

Flick, U. 2011. Introducing Research
Methodology.
A Beginner's Guide to Doing a Research Project.
USA, SAGE Publications Ltd.

Paulsson, U. 2011. Uppsatser och rapporter: med
eller utan uppdragsgivare. Studentlitteratur,
Lund.

Toikko, T. & Rantanen, T. 2009.
Tutkimuksellinen
kehittämistoiminta. Tampere University,
Tampere.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 10 timmar
 • Självstudier - 80 timmar
 • Nätbaserade - 45 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

- 2 obligatoriska uppgifter godkända.
- idépresentationsdokument godkänd.
- tentamen bedöms 1-5.

Lärare

 • Arell-Sundberg Marina
 • Arola Annikki
 • Forss Mia
 • Jeglinsky-Kankainen Ira
 • Kiukas Carina
 • Sigfrids Ingmar
 • Stenbäck Pernilla
 • Piippo Jukka
 • Rosengren Åsa
 • Kielo Emilia

Examinator

Kiukas Carina

Antal kursplatser

Ingen begränsning (188 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Omtentamensdatum

 • 2020-11-20
 • 2021-01-15

Kursanmälningstid

2020-08-10 till 2020-09-06

Examinationsformer

 • 2020-10-14 - Tentamina
 • 2020-10-23 - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2020-09-01 10:15 - 12:00 Metodikens grunder isi@arcada.fi is inviting you to a scheduled Zoom meeting.   Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/65001923635   Meeting ID: 650 0192 3635   Join by SIP 65001923635@109.105.112.236 65001923635@109.105.112.235   Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 650 0192 3635   Introduktion till kursen Metodikens grunder & Forskningsprocessen Kiukas Carina
Sigfrids Ingmar
Stenbäck Pernilla
2020-09-10 12:45 - 14:30 Metodikens grunder Länk till föreläsningen: Olika typer av examensarbeten med tonvikt på verksamhetsinriktade arbeten https://arcada.zoom.us/j/3451760243 Arell-Sundberg Marina
Arola Annikki
2020-09-17 10:15 - 12:00 Metodikens grunder. Kvantitativ och kvalitativ design isi@arcada.fi is inviting you to a scheduled Zoom meeting.   Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/67707825679   Meeting ID: 677 0782 5679   Join by SIP 67707825679@109.105.112.236 67707825679@109.105.112.235   Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 677 0782 5679   Kvantitativ och kvalitativ design Rosengren Åsa
Sigfrids Ingmar
2020-09-23 10:15 - 12:00 Metodikens grunder Forskningsetik Jeglinsky-Kankainen Ira
Kettunen Jyrki
2020-10-02 13:00 - 14:45 Metodikens grunder, föreläsning om olika vetenskapliga angreppssätt Carina Kiukas is inviting you to a scheduled Zoom meeting.   Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/66191432998?pwd=VFZLamJoQU5XSis0T3NDOXlCZlhWZz09   Meeting ID: 661 9143 2998 Passcode: 927326   Join by SIP 66191432998@109.105.112.236 66191432998@109.105.112.235   Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 661 9143 2998 Passcode: 927326   Olika vetenskapliga angreppssätt Kiukas Carina
2020-10-14 09:00 - 11:30 Metodikens grunder Tentamen Vi denna länk kan du ställa frågor på chatten under tentamen Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/69389156364   Meeting ID: 693 8915 6364 Sigfrids Ingmar
Stenbäck Pernilla
2020-10-14 09:00 - 11:30 Metodikens grunder Tentamen Via denna länk kan du ställa frågor på chatten under tentamen   Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/69389156364   Meeting ID: 693 8915 6364 Sigfrids Ingmar
Stenbäck Pernilla
2020-10-14 09:00 - 11:30 Metodikens grunder Tentamen Arell-Sundberg Marina
Enoksson Maria
Forss Mia
Kiukas Carina
Sigfrids Ingmar
Stenbäck Pernilla
Tana Jonas
Åkermarck Erica

Kurs och studieplanssökning