Kursens undervisningsperiod

3 (2021-01-01 till 2021-03-21)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studenten
utvecklar
sin förmåga att identifiera relevant
undersökningsdesign för sitt kommande
examensarbete.
Studenten utvecklar sin förmåga
att särskilja vilken typ av data och
datainsamling
som kan användas för att hitta svar på
problemet.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas studenten kunna
- välja lämplig design för sitt examensarbete
- identifiera ett lämpligt urval eller annat
lämpligt
material för examensarbetet
- välja lämplig metod eller arbetsprocess
- välja lämplig analys eller bearbetningsmetod
- beakta och reflektera över de etiska
principerna i
arbetet.

Innehåll

- Grupphandledning
- Skapande av plan för examensarbetet
- Deltagande i planseminarier
- Framförande och opponens av plan

Litteratur

Relevant kurslitteratur, forskning och annan
litteratur
från eget professionsområde

Studieaktiviteter

 • Individuell handledning och grupphandledning - 20 timmar
 • Självstudier - 107 timmar
 • Seminarier - 8 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer:
Examination 1 Presentation av plan för
examensarbete
Examination 2 Opponens av en plan för
examensarb ete

Kursen bedöms godkänd/underkänd. för godkänt
krävs att alla examinationer är uppfyllda

Lärare

 • Hellsten Thomas
 • Jeglinsky-Kankainen Ira
 • Kokko Anne
 • Kukkonen Göta
 • Ring Joachim
 • Sievers Hannele
 • Tana Jonas
 • von Hedenberg-Löfman Linnéa

Examinator

Hellstén Thomas

Antal kursplatser

Ingen begränsning (27 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursanmälningstid

2020-12-24 till 2021-01-20

Examinationsformer

2016-10-19 - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning