Kursens undervisningsperiod

4 (2021-03-22 till 2021-07-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

10 sp

Kompetensmål

Studerande utvecklar sin kliniska kompetens inom
fysioterapi genom att känna till sjukdomar och
skador som kräver rehabilitering och vård.

Studerande uppfattar sitt ansvarsområde, har ett
terapeutiskt kunnande och kan arbeta målinriktat
i ett multiprofessionellt team.

Utgående från patientens resurser kan studerande
bemöta, facilitera och handleda hen i dagliga
aktiviteter som främjar rörelse- och
funktionsförmågan.

Osaamistavoitteet:
-Opiskelija kehittää kliinistä osaamistaan
fysioterapiassa tutustumalla sairauksiin ja
vammoihin mitkä vaativat hoitoa ja kuntoutusta.
-Opiskelija ymmärtää vastuualueensa,kehittää
terapeuttista osaamista ja osaa
tavoitteellisesti
työskennellä moniammatillisessa tiimissä.
-Riippuen potilaan resursseista opiskelija osaa
kohdata, fasilitoida, ja ohjata päivittäissä
toiminnoissa edistäen potilaan liikunta- ja
toimintakykyä.

Läranderesultat

Efter avklarad praktik förväntas studenten:

- känna till de uppgifter som en fysioterapeut
har inom hälso- och sjukvården.

- känna till de yrkesetiska principerna samt
kunna tillämpa dem i praktiken

- kunna handlett komma till slutsatser gällande
behovet av fysioterapin samt kunna handlett
planera och genomföra fysioterapin.

- kunna tillämpa ändamålsenliga metoder,
modeller
och motionsformer i syfte att främja hälsa för
både individer och grupper.

- kunna söka, förstå och utnyttja dokumenterad
information samt kunna muntligt och skriftligt
redogöra för fysioterapiprocessen

- kunna handlett och utvärdera fysioterapin i
samarbete med patienten/klienten, anhöriga och
övriga yrkespersoner.

Oppimistavoitteet:
-Harjoittelun jälkeen opiskelijan oletetaan
tietävän fysioterapeutin työtehtävät terveyden -
ja sairaanhoidossa harjoittelupaikalla.
-Opiskelija tuntee ammattieettiset periaatteet
sekä osaa soveltaa niitä.
-Opiskelija osaa etsiä,ymmärtää ja hyödyntää
dokumentoitua informaatiota sekä osaa
suullisesti
ja kirjallisesti selvittää
fysioterapiaprocessin.
- opiskelija osaa ohjatusti vetää johtopäätökset
fysioterapiatarpeesta sekä osaa ohjatusti
suunnitella ja toteuttaa fysioterapiaa.
-Osaa soveltaa tarkoituksenmukaisia metodeja,
malleja ja liikuntamuotoja terveyden
edistämiseksi yksilöillä ja ryhmissä.
- Osaa ohjatusti yhteistyössä potilaan/asiakkaan
ja ammattihenkilöiden kanssa arvioida
fysioterapiaa.

Förkunskaper

Fysioterapeutiska bedömningar och metoder 1 & 2
Klinisk fysioterapi med inriktning på andnings-
och
cirkulationssystemen
Medicin 1

Kursen ersätter följande kurser

Yrkeespraktik 1 - sjukhus

Studieaktiviteter

Praktik - 270 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 270 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 270 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer:
Godkänd fältbedömning
Godkänd klientdemonstration
Godkänd fysioterapiberättelse av en klient
Slutförda uppgifter som fältet utsatt

Lärare

 • Enoksson Maria
 • Hellstén Kati
 • Ring Joachim
 • Tallqvist Susanna
 • von Hedenberg-Löfman Linnéa

Examinator

Ring Joachim

Antal kursplatser

Ingen begränsning (33 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2020-05-18 till 2021-07-31

Examinationsformer

 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2020-10-21 13:00 - 14:30 Yrkespraktik 1 - Praktikinfo Praktikinfo inför vårens praktik. Obligatorisk närvaro! Infot hålls på Zoom Länken skickas per e-post till fys2019.   Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/4017727938?pwd=aHBqaHByc1d4eFNVVEhxRnh2K1Q1QT09   Meeting ID: 401 772 7938 Passcode: 982119 Enoksson Maria
Hellsten Thomas
Stenbäck Pernilla
2021-04-06 08:00 - 16:00 Yrkespraktik 1 - Klinisk fysioterapi
2021-04-07 08:00 - 16:00 Yrkespraktik 1 - Klinisk fysioterapi
2021-04-08 08:00 - 16:00 Yrkespraktik 1 - Klinisk fysioterapi
2021-04-09 08:00 - 16:00 Yrkespraktik 1 - Klinisk fysioterapi
2021-04-12 08:00 - 16:00 Yrkespraktik 1 - Klinisk fysioterapi
2021-04-13 08:00 - 16:00 Yrkespraktik 1 - Klinisk fysioterapi
2021-04-14 08:00 - 16:00 Yrkespraktik 1 - Klinisk fysioterapi
2021-04-15 08:00 - 16:00 Yrkespraktik 1 - Klinisk fysioterapi
2021-04-16 08:00 - 16:00 Yrkespraktik 1 - Klinisk fysioterapi
2021-04-19 08:00 - 16:00 Yrkespraktik 1 - Klinisk fysioterapi
2021-04-20 08:00 - 16:00 Yrkespraktik 1 - Klinisk fysioterapi
2021-04-21 08:00 - 16:00 Yrkespraktik 1 - Klinisk fysioterapi
2021-04-22 08:00 - 16:00 Yrkespraktik 1 - Klinisk fysioterapi
2021-04-23 08:00 - 16:00 Yrkespraktik 1 - Klinisk fysioterapi
2021-04-26 08:00 - 16:00 Yrkespraktik 1 - Klinisk fysioterapi
2021-04-27 08:00 - 16:00 Yrkespraktik 1 - Klinisk fysioterapi
2021-04-28 08:00 - 16:00 Yrkespraktik 1 - Klinisk fysioterapi
2021-04-29 08:00 - 16:00 Yrkespraktik 1 - Klinisk fysioterapi
2021-04-30 08:00 - 16:00 Yrkespraktik 1 - Klinisk fysioterapi
2021-05-03 08:00 - 16:00 Yrkespraktik 1 - Klinisk fysioterapi
2021-05-04 08:00 - 16:00 Yrkespraktik 1 - Klinisk fysioterapi
2021-05-05 08:00 - 16:00 Yrkespraktik 1 - Klinisk fysioterapi
2021-05-06 08:00 - 16:00 Yrkespraktik 1 - Klinisk fysioterapi
2021-05-07 08:00 - 16:00 Yrkespraktik 1 - Klinisk fysioterapi
2021-05-10 08:00 - 16:00 Yrkespraktik 1 - Klinisk fysioterapi
2021-05-11 08:00 - 16:00 Yrkespraktik 1 - Klinisk fysioterapi
2021-05-12 08:00 - 16:00 Yrkespraktik 1 - Klinisk fysioterapi
2021-05-14 08:00 - 16:00 Yrkespraktik 1 - Klinisk fysioterapi
2021-05-17 08:00 - 16:00 Yrkespraktik 1 - Klinisk fysioterapi
2021-05-18 08:00 - 16:00 Yrkespraktik 1 - Klinisk fysioterapi
2021-05-19 08:00 - 16:00 Yrkespraktik 1 - Klinisk fysioterapi
2021-05-20 08:00 - 16:00 Yrkespraktik 1 - Klinisk fysioterapi
2021-05-21 08:00 - 16:00 Yrkespraktik 1 - Klinisk fysioterapi

Kurs och studieplanssökning