Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

10 sp

Kompetensmål

 • Studenten känner till orsaker, symptom, undersöknings-, behandlings- och rehabiliteringsprinciper vid vanligaste neurologiska sjukdomar, skador och handikapp.
 • Studenten förstår nervsystemets sensomotoriska kontroll hos friska och kan uppmärksamma de bortfallssymptom som uppstår vid neurologiska avvikelser .
 • Studenten fördjupar sin kunskap i motorisk kontroll och inlärning och övar sig i att bedöma den neurologiska patientens resurser och möjligheter.
 • Studenten känner till olika neurologiska närmelsesätt och kan tillämpa fysioterapeutiska träningsmetoder för att förbättra den neurologiska patientens rörelse- och funktionsförmåga. Att skapa kontakt med den neurologiska patienten och kunna motivera till träning.
 • Studenten känner till de vanligaste neuropsykologiska störningarna och hur man i terapisituationen beaktar dessa.

Läranderesultat

Efter avslutad kurs förväntas studenten förstå nervsystemets fysiologi för att rätt kunna välja relevanta metoder för fysioterapeutisk bedömning, träning, handledning och utvärdering för personer med neurologiska sjukdomar och skador.
Studenten förväntas kunna beakta olika förflyttningstekniska aspekter. Studenten förväntas kunna beakta neuropsykologiska symptom och kunna motivera patienten till träning.
Studenten förväntas kunna dokumentera fysioterapiprocessen och fungera som en del i ett multiprofessionellt team.

Innehåll

Centrala nervsystemets sensomotoriska helhet och dess reglering. Funktionsbortfall samt deras betydelse för patienten.
Undersökning, bedömning, problemdefiniering, målsättning, åtgärder och utvärdering vad gäller den neurologiska patienten.
Olika neurologiska sjukdomar och skador.
Neurofysiologi, (Neuropsykologi)
Terapi i bassäng för MS-klienter

Förkunskaper

Motorisk kontroll, inlärning och kinesiologi
Inriktad fysioterapi I och II

Mer information

Praktiska lektioner, studiebesök och klientkontakt är obligatoriska.
bedömning av en klient med MS, klinikmottagning
Hemtentamen 19.12 8.00-24.00

Litteratur

Tentlitteratur;
Till mellantenten:
Stokes, M (2011 el. 2009): Physical Management in Neurological Condition /Rehabilitation.ISBN:978-0-7234-3560-0 el. 978-0-3285-2
och det som upptagits på lektionerna

Till sluttentamen av läraren anvisade artiklar.

Referenslitteratur;

Butler D. 2000. The sensitive Nervous System. ISBN: 0646 40251X
Andersson, T. 1996. Neurofysiologi. Liber. Stockholm.
ISBN 91-634-1404-X
Bjålie, J. 1998. Människokroppen. Liber. Stockholm.
ISBN 91-47-04919-7
Ada L. (ed). 1990. Key issues in neurological physiotherapy. ISBN 0-7506-0009-8.
Campbell S K. et al. 2006. Physical Therapy for children. ISBN 0-7216-6503-9.
Butterworth-Heineman, Oxford.
Davies P. 2000. Steps to follow.ISBN 3-540-60720-X
Davies P 1994. Starting Again.ISBN 3-540-55934-5
Davies P.1990 Right in the Middle.ISBN 3-540-51242-X
Edwards S. 1996. Neurological Physiotherapy. A problem-solving approach. ISBN 0-443-04887-8.
Finch E et al. 2001. Physical Rehabilitation Outcome Measures.
Forsbom M-B & al.2001.Aivovauriopotilaan kuntoutus.ISBN 951-26-4666-8.Tammi
Kohti omatoimisuutta. Opas aivohalvauspotilaan ohjaamisesta. Kofy ry.

Aktuella artiklar och av läraren anvisad litteratur.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 76 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 10 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 60 timmar
 • Praktiska övningar - 10 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 8 timmar
 • Självstudier - 94 timmar
 • Seminarier - 8 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 266 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 266 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Godkänt vitsord i tentamen 1 och 2 (hemtentamen)
Rapport och presentation av bedömning av en klient med MS
godkänd uppgift om Parkinson
Obligatorisk närvaro i övningstimmarna samt ryggmärgsskadades fysioterapi

Lärare

 • Jeglinsky-Kankainen Ira
 • Kokko Anne

Examinator

Kokko Anne

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

29.8. - 23.10.2013 och vecka 51 2013
Studiebesök 16.10 enligt egen tidtabell
Hemtentamen den 19.12

Examinationsformer

 • 2013-10-23 - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
 • 2013-12-19 - Övriga uppgifter

Kurs och studieplanssökning