Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

10 sp

Kompetensmål

Studenten får kunskap om sjukdomar och får färdigheter att tillämpa behandlingsprinciper vid funktionsnedsättningar i andnings- och cirkulationsorganen samt i stöd- och rörelseorganen i samband med ortopediska och traumatologiska skador.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas studenten

 • visa en fördjupad kunskap i andnings- och cirkulationsorganens fysiologi samt gällande biomekaniken för nedre extremitetens stora leder
 • känna till sjukdomsbilderna och behandlingsprinciperna vid allmänna funktionsnedsättningar i andnings- och cirkulationsorganen
 • känna till sjukdomsbilderna och behandlingsprinciperna vid allmänna funktionsnedsättningar i stöd- och rörelseorganen i samband med ortopediska och traumatologiska skador
 • kunna redogöra för metoder och behandlingsprinciper i fysikalisk terapi
 • kunna utgående från patientens individuella fysioterapeutiska problem och livssituation på ett ändamålsenligt sätt bedöma behovet av, planera, genomföra och utvärdera fysioterapin i såväl akuta som rehabiliterinsskedet
 • kunna välja och använda ändamålsenliga metoder, modeller och motionsformer i syfte att främja hälsa för både individer och grupper på ett ändamånsenligt sätt
 • grunda sina val av fysioterapimetoder på beprövad kunskap
 • känna till och förstå de yrkesetiska principerna samt kunna tillämpa dem i praktiken
 • känna till yrkesområdet och dess aktörer inom offentliga, privata och tredje sektorn

Innehåll

Nedre extremiteten samt elterapi:

 • Behandlingsprinciper i fysikalisk terapi.Termiska behandlingar. Elektroterapeutiska behandlingar
 • Konservativ samt pre- och postoperativ fysioterapi vid olika sjukdomar och skador i höft, knä och fot för personer i olika åldrar

Andning och cirkulation:

 • Fysioterapins principer vid restriktiva och obstruktiva funktionsstörningar i andningsorganen
 • Pre- och postoperativ fysioterapi vid buk- och thoraxkirurgi
 • Fysioterapi och hälsorådgivning vid hjärt- och blodkärlssjukdomar samt metaboliskt syndrom
 • Fysioterapi vid perifera cirkulationsstörningar
 • Aseptik

Förkunskaper

Anatomi, fysiologi och biomekanik
Medicinska ämnen I
Fysioterapeutiska bedömningar och metoder 1, 2 och 3

Kursen ersätter följande kurser

Fysikalisk terapi (2004)
Fysioterapi II (2004)

Mer information

Se tidtabell

Litteratur

TENTAMEN

NEDRE EXTREMITETEN:
Valda delar av:
Hertling, D. & Kessler, R. 1996. Management of Common Musculoskeletal Disorders. Physical therapy principles and methods. ISBN 0-397-54805-2
Holmström,E.& Moritz, U.(red.)2007. Rörelseorganens funktionstörningar.Klinik och sjukgymnastik.Kapitel:1,2,9,10,11,12.Studentlitteratur. ISBN 978-91-44-03954-1.
Kitchen,S.(ed.)2002.Electrotherapy.Evidence-Based Practice.Elsevier Churchill Livingstone.ISBN 0-443-072167.

ANDNING OCH CIRKULATION:
Suomen Sydänliitto ry.:

 • Sepelvaltimotauti ja liikunta (2006)
 • Sydämen vajaatoiminta ja liikunta (2006)
 • Sydänpotilaan suorituskyvyn arviointi (2007)
  Valda delar av:
  Pryor, J.A. & Prasad, S.A. 2002. Physiotherapy for Respiratory and Cardiac Problems. ISBN 0-443-07075-X
  Talvitie, U. Karppi, S-L, Mansikkamäki, T. 2006. Fysioterapia. Helsinki: Oy Edita Ab ISBN 951-37-4367-5

Suomen Fysioterapeutit. Sepelvaltimotautipotilaan liikunnallinen kuntoutus -suositus

Aktuella artiklar

REFERENS
Browne, G. 2006. A Manual Therapist`s Guide toMovement. Teaching Motor Skills to the Orthopaedic Patient. Churchill Livingstone. Elsevier. ISBN 0-443-10216-3.
Chaitow, L.,Bradley, D., Gilbert, C.2002. Multidisciplinary Approaches to Breathing Pattern Disorders. Churchill Livingstone. ISBN 0-443-07053-9
Dandy, D.J.& Edwards, D.J. 2006. Essential Orthopaedics and Trauma. Churchill Livingstone. ISBN 0-443-07213-2
Engstrom B, Van de Ven C. 1993. Physiotherapy for amputees ISBN 0 4-443-04396-5
FYSS 2008: www.svenskidrottsmedicin.se/fyss/pdf/FYSS_2008.pdf Extern länk
Mc Ardle, W., Katch, F., Katch, U. 1996. Exercise Physiology, fourth edt. Baltimore. Williams & Wilkins. ISBN 0-683-05731-6
Renström, P.et.al 2002.Urheiluvammat ennaltaehkäisy, hoito ja kuntotus. ISBN 951-9147-29-2.
Suomen sydänliito ry:

 • Sepelvaltimotauti (2006)

 • Rytmihäiriöt, tahdistin ja liikunta (2007)

 • Läppävika ja liikunta (2007)

 • Synnynnäinen sydänvika ja liikunta (2007)

 • Sydänsiirto ja liikunta (2006)

 • Sepelvaltimokuntoutujan käsikirja (2006)

 • Ravinto ja liikunta sydänterveyden edistämisessä (2004)

 • Sydänpotilaan suorituskyvyn arviointi (2007)

 • Svantesson, U., Cider, Å., Jonsdottir, I-H., Sterner-Victorin, E., Willén, C. 2007. Effekter av fysisk träning vid olika sjukdomstillstånd. SISU Idrottsböcker. ISBN: 91-85433-16-0

 • Vasta, A. 2013. Clinical Manual of Physical Therapy. 2nd edition. EME. ISBN 978 88 7711 764 9

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 62 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 4 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 61 timmar
 • Praktiska övningar - 62 timmar
 • Basgruppsarbete - 3 timmar
 • Självstudier - 66 timmar
 • Seminarier - 8 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 266 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 266 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio
 • Hemtentamen gällande nedre extremitetens fysioterapi Seminarium (16.12.2014)

Examinationskrav

godkända skriftliga tentamina samt grupparbete

praktiska lektionerna har 80% närvaroplikt

Lärare

 • Grönlund Anu
 • Hellsten Thomas
 • Ring Joachim
 • Sievers Hannele

Examinator

Ring Joachim

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

 • 2014-11-27 - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
 • 2014-12-16 - Övriga uppgifter

Kurs och studieplanssökning